amantadine forsendelse til

hvor kan jeg kobe amantadine 100

Hans Bendz är i dag pensionerad. Men när han i början av 2000-talet skrev om biverkningar av psykoterapi i Svensk psykiatrisk tidskrift (2003) och i Läkartidningen (2006) var han bland de första som över huvud taget uppmärksammade fenomenet i Sverige.

Än i dag är biverkningar av psykoterapi ett mycket litet forskningsfält. Sanningen är att många psykoterapiformer inte har utvärderats alls med avseende på eventuella negativa effekter.

År 2007 gick den amerikanske psykologiprofessorn och forskaren Scott O Lilienfeld igenom den kunskap som då fanns och hittade ett antal terapiformer med extra hög risk för biverkningar.

"Critical incident stress debriefing" eller kort och gott debriefing används för att förebygga posttraumatisk stress efter en svår händelse, kanske en olycka. Strax efter upplevelsen får den drabbade, ensam eller i grupp och tillsammans med en terapeut gå igenom händelsen. Patienten uppmanas att fokusera på sina upplevelser, känslor och tankar. Metoden används fortfarande ibland, trots att forskning visar att den sällan bidrar till förbättring och att den i värsta fall ökar risken för att utveckla posttraumatisk stress.

"Attachmentterapi" är en annan terapiform som kritiserats hårt. Metoden kan bland annat innehålla moment där patienten, ofta ett barn, hålls fast eller rullas in i tyger och tvingas titta behandlaren i ögonen. Själva förfarandet liknar mest ett övergrepp och kan i sig ge trauman. Dessutom är metoden fysiskt farlig. Flera personer har skadats och år 2000 avled tioåriga Candace Elizabeth Newmaker av kvävning under en terapisession i Colorado, USA. En variant av terapin är ”rebirthing” då patienten ska ”återuppleva födslotraumat” genom att rullas in i en matta. Även vid rebirthing är risken för skador stor, medan nyttan starkt kan ifrågasättas.

"Återgestaltningsterapi" som syftar till att återskapa bortträngda minnen får också stark kritik av Scott O Lilienfeld. Falska minnen kan lätt planteras hos patienterna, och det kan leda till felaktiga anklagelser om exempelvis övergrepp och även till försämring och ökat lidande för patienten själv.

Enligt Lilienfeld tycks även upplevelse- och uttrycksbaserade terapier, alltså terapier som går ut på att framkalla och uttrycka starka känslor, ha ökad risk för biverkningar. Det kan exempelvis röra sig om skrikterapier, gestaltterapier eller häftiga andningsövningar. Snarare än att befria patienten från befintliga men undertryckta känslor, framkallar terapin nya och ibland negativa känslor i form av ångest, rädsla eller förvirring.

Idag är denna typ av terapier ovanliga inom etablerad psykologisk behandling, men de förekom frekvent ända in på 2000-talet.

Hans Bendz berättar om en patient som han hade på 1990-talet. Mannen hade flyttat till Skåne för att komma ifrån sina föräldrar som han hatade intensivt. Han hade tidigare vårdats i en annan del av landet för psykisk ohälsa och Hans Bendz rekvirerade hans journaler därifrån. Läsningen gjorde honom förfärad.

– Min patient hade på hemorten sökt psykoterapi för en allvarlig personlighetsstörning, som skapade problem för honom i tillvaron. Men psykoterapeuten han hamnade hos hade en idé om ”regrediering”. Först skulle hon få honom att mentalt återgå till barnstadiet, för att sedan bygga upp en frisk personlighet hos honom igen.

I journalerna kunde Hans Bendz läsa att mannen när terapin startade hade haft en bra relation till sina föräldrar. Terapeuten beskrev hur hon fick mannen att, enligt hennes mening, bli en bebis, och hur hon sedan session för session tog honom igenom olika åldersstadier. Och i samma takt som mannen ”åldrades” övergick hans goda relation till föräldrarna i hat. Han blev också alltmer hotfull mot terapeuten.

– Mot slutet av behandlingen vågade terapeuten inte träffa patienten på sin expedition utan terapin skedde utomhus, på allmän plats. Det hela tog en ände med förskräckelse, berättar Hans Bendz. En dag uppsökte mannen terapeuten och misshandlade henne.

Hans Bendz har även egen erfarenhet av hur psykoterapi kan ge biverkningar.


Skrikkurser var vanligt på 70-talet. Foto: Alamy

Under 1970-talet var det vanligt med olika former av experimentella gruppterapier, gärna med starka konfrontativa och fysiska inslag, det kunde handla om primalterapier, skrikkurser eller ”rebirthingterapi”.

– På den här tiden var kunskapsunderlaget inom psykiatrin och psykologin betydligt sämre vilket gjorde den sårbar för en ibland aningslös experimentlusta, säger Hans Bendz.

Det var inte heller ovanligt att den här typen av kurser användes på arbetsplatser, som en del i fortbildningsarbetet eller för att medarbetarna skulle utvecklas.

När Hans Bendz i utbildningssyfte deltog i en veckolång utbildning med namnet "Intensiv gruppsykoterapi" inträffade en obehaglig händelse.

– Vi hade suttit i gruppterapi från tidig morgon till sen kväll och var fullkomligt utmattade. I gruppen hade det uppstått olika relationer mellan psykoterapeuten, som ledde gruppen, och oss deltagare. Jag tolkade situationen som att jag var favorit och att alla i gruppen var välvilligt inställda till mig. Men så fällde ledaren en kommentar som degraderade mig, berättar Hans Bendz.

– I ett slag förändrades gruppen från en ring av vänliga människor till en i rumslig bemärkelse upphöjd samling domare, som från sin nya upphöjda position strängt tittade ner på mig. Jag blev livrädd och hukade mig. ”Vad arga ni ser ut” sa jag. Ledaren fällde då en lugnande kommentar som fick mig tillbaka till verkligheten. Allt detta skedde under loppet av kanske 30 sekunder. Syftet med övningen hade varit att rasera deltagarnas försvar och motstånd, och effekten blev att jag fick en form av psykotisk reaktion.

Bland människor i allmänhet tycks biverkningar av psykoterapi vara ett relativt okänt fenomen. Även hos vissa människor verksamma inom psykoterapi och psykiatri saknas kunskap om att psykoterapi, precis som somatiska behandlingar kan ge negativa bieffekter. Andra rentav förnekar att fenomenet existerar.

– Jag tycker att det är allvarligt. Jag har själv, i början av min karriär, ofrivilligt och genom okunnighet varit med om att utlösa ett psykotiskt sammanbrott hos en av mina patienter, säger Hans Bendz. Det här är ett viktigt och intressant ämne som vi måste forska mer på.

Fördjupning:

Vilka psykoterapiformer har högst risk för biverkningar? Här är den amerikanske psykologiprofessorn Scott O Lilienfelds forskningsgenomgång (på engelska) i tidskriften "Perspectives on psychological science".

Artikel. ”Forskarna är inte överens om vad en oönskad effekt är”

Länge var det vanligt att psykologiska behandlingar byggde mer på teorier och personliga erfarenheter och mindre på systematisk kunskapsinsamling. Under de här omständigheterna är risken att behandlingar ger biverkningar eller förblir verkningslösa överhängande. Behandlaren uppmärksammar omedvetet de positiva exemplen och bortser från misslyckanden.

I dag finns det en mängd psykologiska behandlingar med god evidens, det vill säga där forskningen visar att terapin är effektiv mot ett visst tillstånd. Däremot är kunskapen om eventuella biverkningar fortfarande låg. Forskaren och psykologen Ulf Jonsson arbetar på Enheten för kunskapsutveckling vid Socialstyrelsen.

– Psykologisk behandling kan för en del patienter vara mer skonsam än de alternativ som står till buds och ger god effekt vid en rad psykiska tillstånd, säger han. Men vi behöver också känna till baksidorna, säger han.

Ulf Jonsson arbetade tidigare på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, där han tillsammans med kolleger gjorde en inventering av kunskapsläget kring biverkningar.

– Vi gjorde en systematisk genomgång av alla behandlingsstudier som inom psykologiområdet som publicerats under ett år. Tyvärr var de flesta studier utformade så att de inte över huvud taget rapporterade eventuella oönskade effekter av behandlingar, säger han.

Endast en bråkdel av studierna rapporterade systematiskt eventuella biverkningar av psykoterapin. Det är ett stort problem, tycker Ulf Jonsson.

hvor kan man købe amantadine

Nedan listas ett urval av de behandlingar som Slussen Hypnos & Psykoterapi utför

På Slussen Hypnos & Psykoterapi erbjuder vi kort- och långtidsterapi på relationell grund. Vi erbjuder även möjligheten att använda hypnos i terapiarbetet.

Hypnos är ett fantastiskt sätt att hjälpa patienten få tillgång till sina kreativa resurser, att komma åt problematiken på djupet, åstadkomma varaktig förändring och gå vidare.

På Slussen Hypnos & Psykoterapi har vi även möjlighet att erbjuda Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi på Slussen Hypnos & Psykoterapi arbetar bland annat med:

 • panikångest
 • depression
 • fobier
 • psykosomatik
 • traumabehandling
 • sexuell problematik

Vi arbetar ibland även symtomorienterat eftersom man inte alltid behöver förstå orsaken till ett problem. Hypnos är verksamt eller mycket verksamt, vid en rad olika symtom som exempelvis sömnstörningar, högt blodtryck, stresskänslighet, smärta och fibromyalgi.

Vid beroendeproblematik som att sluta röka/snusa, socker/viktkontroll och alkohol är hypnos ett väldigt effektivt sätt att åstadkomma förändring.

Vi tar även emot patienter för förlossningsförberedelse, tandvårdsrädsla mm.

Hos oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi erbjuder vi parterapi på relationell och systemisk grund, och vi använder hypnosinslag med de par som önskar.

Vi ger er stöd att samtala om det svåra, reda ut det outredda och se varandra igen, kanske på nya och fördjupade sätt. I det stora och i det lilla, i det intima och i det vardagliga.

Vi välkomnar samkönade par och regnbågsfamiljer.

Ni som par väljer vad ni vill ta upp och vi arbetar varsamt och effektiv, utifrån mönster i nuet, mot framtiden.

Vanliga teman i parterapi är exempelvis:

 • kärlek
 • bekräftelse
 • sexualitet
 • frihet/beroende
 • arbetsfördelning
 • barnuppfostran
 • ekonomi

Ni som väljer att gå skilda vägar kan få stöd i processen för att genomföra en god separation. Kanske är ni föräldrar och har många års fortsatt föräldraskap framför er.

Hos oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi tar vi emot familjer för familjesamtal/familjeterapi.

Vi välkomnar samkönade par och regnbågsfamiljer.

Ibland är det ett barn eller en tonåring som är symtombärare, ibland har en förälder en svårighet som påverkar hela familjen. Ofta händer det väldigt mycket på relativt kort tid när hela familjen samlas och allas röster kommer till tals.

Vi arbetar kollaborativt och arbetar med det som familjen vill ta upp, med dem som berörs. Vi är följsamma och flexibla inom ramarna för familjeterapin.

Ibland önskar familjer använda hypnosinslag, vilket går bra. Ibland förekommer andra kreativa inslag för att hjälpa familjemedlemmar i olika åldrar att komma till uttryck på det sätt som ligger närmast just dem.

Kontakta oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi för mer information!

Hypnospsykoterapi är behandlingsarbete med hypnos som metod. Hypnos används för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten.

Metoden anses lämplig för olika områden såsom utbrändhet, stressrelaterade besvär, förlossningsvård, smärtbehandling, viktkontroll, sluta röka/snusa mm.

Svensk lagstiftning kräver vårdyrkeslegitimation för den som praktiserar klinisk hypnosterapi. Hypnosterapi används bland annat av tandläkare, barnmorskor, sjukgymnaster, socionomer och logopeder inom ramen för sitt yrke.

Hypnos är namnet på sömnens gud och metoden användes av Askleipos, läkekonstens gud, i det antika Grekland. Ordet började dock först användas av den skotske läkaren James Braid 1846 i boken ”The power of the mind over the body”. Detta trots att man enligt SFKH (Svenska Föreningen för Klinisk Hypnosterapi ) vet att hypnos praktiserats i tusentals år i bland annat Persien, Egypten och Indien.

Hypnos används tillsammans med ”trance”, dvs. ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang såsom yoga, dans, psykoprofylax, mental träning och meditation.

Hypnos som används inom behandlingsarbete. Enkelt uttryckt; avslappning är muskulärt, och det är en bra början. Trans, är ett förändrat medvetandetillstånd, FMT. Detta är ett normalt tillstånd som de flesta av oss befinner oss i flera gånger dagligen, när vi står och väntar på tåget, när vi diskar för hand eller t.o.m när vi kör bil.

Hjärnan är aktiv och fokuserad på något annat än det vi ser ut att vara fokuserade på. En närvarande frånvaro eller frånvarande närvaro. Detta tillstånd kan framkallas spontant av monotona rörelser eller ljud och med hjälp av musik eller en lugnande röst.

Hypnos är det vi gör när någon är i trans. Att t.ex. visualisera smärtan, låta den få en färg och en siffra som sedan kan få sjunka, som på en termometer.

Att låta lugn och kraft rinna till, komma porlande som i en liten bäck om våren när solen tittar fram och hur skönt det kan vara att låta hela kroppen vila, i vårsolen (stärkande suggestioner).

Vad arbetet kommer att handla om har terapeuten och klienten noggrant kommit överens om.

Om du får frågan: Hur många fönsterrutor har du hemma? – och tar dig en stund att fundera över svaret så blir följdfrågan inte hur många fönsterrutor du har, utan hur det gick till när du tog reda på det. Om du vandrade i fantasin, från rum till rum och räknade, då kan man säga att du tog reda på svaret i trans. Du var ”någon annan stans”, fast du var kvar här.

De flesta kan bli hypnotiserade, om de vill. Det går inte att arbeta med hypnos med någon mot dess vilja.

En person kan guida dig in i trance men du har alltid kontrollen och styr själv. Ingen kan försätta dig i ett tillstånd som du inte själv vill vara i. Forskning visar att ingen kan förmås göra något emot sina grundläggande principer.

Det finns varierande teorier om vad hypnos är och varför det fungerar. Enligt neurofysiologiska teorier fungerar hjärnan lite annorlunda under hypnos. Vi får tillgång till delar av hjärnan vi inte använder så ofta. Koncentrationen är förhöjd och förstärkt och tar man ett EEG på en person under hypnos visar hjärnaktiviteten; en vaken alert person.

amantadine tabletter aktivt

Er der en kur mod psoriasis?

Aktuelt kan denne sygdom ikke kan helbredes. Men de irriterende og generende symptomer som psoriasis har, kan reduceres effektivt med en god psoriasis behandling som man kan få ved at anvende visse produkter som f. eks. hårshampoo der er kendt for at hjælpe personer med psoriasis, den shampoo som hjælper flest med at bekæmpe deres psoriasis problem, hedder kløende hovedbund, den er helt perfekt til dig, der gerne vil have en god og mild psoriasis behandling med en mild men effektiv shampoo, der også virker.

Kan psoriasis på huden være genetisk overført?

Lægerne siger, at der er en chance for at psoriasis genetisk kan overføres til barnet fra forældrene. Selv om denne sygdom ikke er smitsom, så kan den overføres genetisk til afkommet. Derfor har læger ofte bedt om familiens historie, før udskrivning af evt. medicin.

Hvordan bliver psoriasis på huden diagnosticeres?

Ligesom alle former for diagnose, skal en læge først undersøge patienten for symptomerne for psoriasis, først når en sådan undersøgelse har funden sted, spørger lægen ind til familie sygdomme, nogle gange bliver der også fortaget en hudanalyse, få at man evt sendere kan rådgive til den korrekte psoriasis behandling, denne hudanalyse sendes til nærmere undersøgelse på laboratorier, for at stille en præcis diagnose. En biopsi af hud kan også være en god mulighed for, at finde ud af den rigtige diagnose.

Psoriasis behandling kan gøres på flere måder. De fleste måder reducerer effektivt hudens udslæt, røde pletter og små sår. Der er imidlertid andre former for effektiv psoriasis behandling. For hver person, er psoriasis behandlingen unik og speciel. Dermed kan psoriasis på huden eller den kløende hovedbund behandles forskelligt, af patienternes respektive læger, der kan kender og kan håndtere deres særlige situation.

Psoriasis behandling kan afhænge af hvor berørt huden eller hovedbunden er i det ramte område. Det afhænger også af den indivuelle krop- og hudtype. Man kan få psoriasis behandling udført med forskellige psoriasis cremer, som nemt og enkelt kan købes, her findes en mild men effektiv psoriasis shampoo, som mange taler meget positivt om, da den har en fremragende indvirkning på at reducerer deres psoriasis i hovedbunden, den hedder kløende hovedbund.

Der er desuden en Creme mod kløe der bruges til lindring af udslet på huden. En håndsæbe som psoriasis behandling, da den lige som de andre produkter indeholder Læsø restlage salt hjælper den også som psoriasis behandling som nemt kan bruges på kroppen, albuerne, knæ, under armene, eller hvor man skulle ønske at bruge denne effektive sæbe til psoriasis behandling på kroppen. Du kan finde disse produkter ved at besøge butikken Kingbo.

Hvis det ramte område er mindre end 10% af kroppen, betegnes den som en mild sygdom. I dette tilfælde er der visse bodylotion og creme mod kløe som hjælper mod psoriasis. Nogle gange kan en lille indsprøjtning af steroider på et hårdt, og resistent område også hjælpe mod psoriasis. Men det bør kun ske under vejledning af en læge. I tilfælde, hvor psoriasis på huden er mere end 20% af den samlede hudoverflade, skal behandlingen være mere intensiv. Derefter kommer sygdommen ind under moderat grad af hudlidelse. Det anbefales af de fleste læger, at blive behandlet med ultraviolet lys, eller gennemgå en periodisk medicinering. Når man er nødt til at tage medicin til disse sygdomme, er det ofte risikabelt. Dermed vil de fleste mennesker vælge det ultraviolette lys som behandling, i sådanne tilfælde. Man bør dog overveje ovennævnte psoriasis shampoo først, da den har hjulpet mange andre med psoriasis behandling, og det er en mild shampoo, der indeholder saltrestlage fra Læsø, som effektivt sætter en stopper for psoriasis i at udvikle sig, og hvem vil ikke gerne undgå piller, lysbehandlinger og den skrappe tjære shampoo m.m. hvis man med en shampoo til kr. 89,00, kan få en mild men effektiv psoriasis behandling derhjemme, og som regel se et positivt resultat efter få uger?

Nogle mennesker har også psoriasis gigt, som påvirker de indre dele af kroppen. Under sådanne omstændigheder, vil lægen indledende give medicin, for at undgå permanent beskadigelse, eller til at bekæmpe enhver yderligere skade på leddene. Men i sådanne tilfælde, kan shampoo, sæber og cremer ikke være effektiv behandlingsform.. I forbindelse med psoriasis på huden, skal man huske på, at når du indtager medicin, kan der være mulige bivirkninger. Ingen medicin kan siges at være helt fri for bivirkninger. Du bør altid konsultere en læge, for at finde den bedste metode til at få en god psoriasis behandling. For hver type af medicin er der visse risici. Du bør altid gå til lægen for at opnå den bedste vejledning i forhold til din psoriasis gigt.

Der er visse alternative psoriasis behandlings produkter, du med stor fordel kan prøve til at bekæmpe din psoriasis, eller i det mindste holde den i skak. De kan købes online, og kan leveres hurtigt hjem til dig, så du kan komme i gang hurtigt. Disse alternative produkter er milde, men samtidigt stærke nok til at sætte en stopper for din psoriasis i at udvikle sig yderligere. Shampooen ved navn kløende hovedbund, er perfekt til dig der generes af psoriasis i hovedbunden, den indeholder salt og urter, den er kendt for at give de bedste resultater, i tilfælde af enhver slags hudlidelser herunder psoriasis. Der findes også en håndsæbe til kløende hud, røde pletter og andre hudsygdomme, denne håndsæbe virker perfekt som psoriasis behandling da den indeholder Læsø salt.

Den er smitsom?

Forskning har vist, at psoriasis på huden er ikke smitsom, det er sandsynligvis fordi denne sygdom er af genetiske form. På en måde er det er ikke en smitsom sygdom. Men den kan være temmelig arvelig, eller man kan få dem fra langvarig påvirkning af usunde miljømæssige omgivelser. Du kan roligt opholde dig sammen med en person med psoriasis eller rører ved personens hud m.m. du vil ikke blive smittet af denne omgang med denne person.

Tegn og symptomer på psoriasis

Psoriasis på huden er let at detektere. Normalt vises den som røde pletter små sår, hud der ser meget tør ud. Selvom der kan være forskellige variationer i udseende af psoriasis, der kan være små fladtrykte skel, som små bump på hele hudens overflade, eller der kan være røde pletter som er store i form og har tykke skæl. Man kan søge på internettet og se en masse forskellige billeder, af de mange typer og forskellige former for psoriasis på huden.

Der er forskellige former for psoriasis, der påvirker huden. Du bør vide præcist hvilken type psoriasis du har, for at hjælpe til at finde den korrekte psoriasis behandling. Den mest almindelige type er “psoriasis vulgaris” denne psoriasis kan være af følgende typer af psoriasis, den kan være dråbeformet psoriasis, som ligner små dråber, der både kan dække et lille og et stort område af din hud, denne type for psoriasis kan være forstadiet til en anden type psoriasis nemlig pletpsoriasis, Dråbe psoriasis kan heldigvis gå i sig selv igen. Plet psoriasis findes ofte på f. eks. knæ, hovedbunden eller øverst på albuer, på lænden, den kan dog findes over alt. Denne type psoriasis er den mest almindelige form for psoriasis den går også under betegnelsen Plaque psoriasis.

Psoriasis på huden

Psoriasis kan også påvises under armene eller knæ, ved folder eller de forskellige foldninger vi har på vores krop, f.eks mellem ballerne. Disse er benævnt det “inverse psoriasis” de er kendt for at psoriasis findes på lukkede områder. Disse områder kan være bagdelen og navle. Denne type psoriasis er mest forekommende for mennesker, der er overvægtige, da de har flere folder i deres hud, som er tilbøjelig til at fremkalde kløe og udslæt oftere. Det kan også påvirke brystet (på undersiden) på kvinder samt i lyske ved både mænd og kvinder.

Pustuløs psoriasis er en lille gul pusfyldt blære på huden, som ofte viser sig på fodsålerne, samt håndfladerne. Denne type psoriasis kan være den mest smertefulde, og kan kræve at man blive indlagt på et hospital.

Det normalt udseende af psoriasis på huden er områder hvor der er små sår, skællede hud, røde pletter,

Nogle gange kan psoriasis også påvirke folder mellem tåneglene som kan ses som store brune eller gule farvede pletter. På den anden side kan man også få psoriasis i hovedbunden, det ligner måske nok skæl. Det kan også være forsynet med røde pletter eller skjolder.

Hvor mange der er ramt af denne sygdom?

Faktisk siger statistikkerne, at psoriasis er en ret almindelig sygdom. I USA, har ca. 1 til 3 % af befolkningen psoriasis som nogenlunde kan gøres op til et antal personer på 7,5 millioner af befolkningen i USA. På verdensplan, kan det skønnes at psoriasis påvirker 125 millioner mennesker.

Hvilke cremer, lotions og psoriasis behandling kan man med fordel bruge mod psoriasis på huden?

Der findes flere forskellige typer af shampooer, sæber samt hudcremer og lotions til lindring af sygdommen. Håndsæbe til kløende hud, shampoo til kløende hovedbund, samt creme mod kløe – Læsø bodylotion med salt samt sheasmør, de giver fremragende resultater som psoriasis behandling.

Nogle andre psoriasis behandling former er at rejse til fjerne steder hvor man kan bade i saltvand. Men indholdet af salt skal være meget højt i vandet som f. eks. Det døde hav. Faktisk har det at bade i det døde hav hjulpet mange psoriasis patienter. Hvis du ikke kan rejse til det døde hav så tit, så kan du med fordel købe de omtalte produkter der indeholder Læsø salt, til at bekæmpe psoriasis hjemme hos dig selv.

Et andet produkt man kan bruge er kultjære det kan være nyttig til psoriasis behandling, det er dog en skrap omgang både for håret og din hud, efter som det indeholder stærke midler, samt på den anden side betyder dette produkt også at det har en masse lugt som nogle mennesker synes irriterende, også at det kan synes at være sværere at bruge. Så det er ikke ret populært blandt patienter, selvom den har nyttige helbredende egenskaber.

En anden præference som psoriasis behandling på huden er Anthralin som er almindeligt tilgængelig som en pasta, creme eller lotion. Det sviger meget når man påsmører det huden, og der er risiko for en mulig irritation efter dens anvendelse, som nogle mennesker synes er barske. Det skal helst anvendes i ti til tredive minutter på det berørte område for at få resultater.

Hvordan hjælper lysterapi mod psoriasis?

Der er flere typer af lysterapi til psoriasis behandling på huden. Der er UV-lys behandling. Det lysterapi behandling kaldes også fototerapi anvendes psoriasis patienter. Selv naturligt sollys bruges til behandling af psoriasis. Nogle patienter klarer selv deres psoriasis ramte områder ved dagligt at udsætte huden for sollys. En af ulemperne ved denne behandlingsform er der er risiko for hudkræft, derfor bør du beskytte din hud mod det direkte sollys.

Der er nye laser-teknologi, der hjælper i psoriasis behandlingen på huden.

Der er PUVA psoriasis behandling, hvor man sider bag en lampe, PUVA kan anvendes af personer hvor deres hud er for følsom over for sollys. Den almindelige ulempe ved denne PUVA psoriasis behandling er, at huden ældes hurtigere, huden kan have en brændende fornemmelse for nogen tid, og man kan endda have en risiko for hudkræft ved denne behandlingsform.

levering vantin dose