terramycin piller golf

generisk terramycin ophthalmic ointment

Tirsdag 20.11 Fagmøte med Jan Carlsson (forskningsmøte): Utveckling under och efter en psykoterapeututbildning: Forskning om professionsutveckling på olika stadier.

Inom psykoterapiforskningen har fokus oftast varit på metoder och tekniker, som om dessa skulle vara oberoende av den terapeut som använder dem. Forskningen har heller inte ännu funnit något tydligt samband mellan utbildning, erfarenhet och utfallet i psykoterapi. Intresset har dock under de senaste årtiondena växt för att uppmärksamma psykoterapeutens person, professionella utveckling och utbildningens plats i den. I seminariet presenteras en studie som följt 21 studenter på en påbyggnadsutbildning i psykodynamisk psykoterapi genom utbildningen och de första åren efter. Resultatet visar att studenterna under på dem avancerade utbildningsnivån anpassar sig och identifierar sig med institutionens ideal, men förändras efter examen. I retrospektiva intervjuer beskrev studenterna utbildningen som konfliktfylld och känslomässigt krävande med en annan typ av konflikter än som beskrivits gestaltas på nybörjarnivåer. Relationen till handledaren framstår konfliktfylld och studentens sökande efter erkännande som psykoterapeut och hur det preformerade professionella självet hanteras förefaller ha en avgörande betydelse för läroprocessen. Ett pedagogiskt dilemma är om handledarna ska bekräfta eller ifrågasätt då det båda riskerar innebära att ingen egentlig utveckling kommer att ske. Implikationer för fortsatt forskning samt psykoterapeututbildning diskuteras.
Fil. Dr. Jan Carlsson är legitimerad Psykolog, Legitimerad Psykoterapeut samt lärare- och handledare i psykoterapi. Disputerade i augusti 2011 vid Karolinska Institutet med en avhandling om psykoterapeuters professionella utveckling under och de första åren efter psykoterapeututbildning. Är sedan flertal år verksam som handledare/lärare inom såväl basutbildning som påbyggnadsutbildning i psykodynamisk psykoterapi. Kliniskt verksam vid Psykoterapienheten, Psykiatrin Södra Stockholm.

Tirsdag 11.12 Julemøte. Foredrag med Willy Pedersen: «En fremmed på benken: Minner fra egen psykoanalyse og refleksjoner rundt psykoanalysen som intellektuell strømning i vår tid.»

Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Doktorgrad på studien Drugs in adolescent worlds (1991). Seinere et stort antall artikler i internasjonale fagtidsskrifter på temakretsene ungdom, rus, kriminalitet, seksualitet. Utgitt bla bøkene Bittersøtt – om ungdom og rusmidler (2005), Nye seksualiteter (2007) og Street Capital: Black cannabis dealers in a white welfare state (2010), samt flere essaysamlinger.

Tirsdag 17. januar: Høringsmøte: Rettslige forhold knyttet til utdanning av psykoanalytikere og behandling av pasienter. Innledninger og diskusjon. Kandidater inviteres spesielt.

Tirsdag 14. februar:Tonya S. Madsen: «Infantil katastrofe, navnløs skrekk og prematur intellektualitet – refleksjoner omkring en barneterapi.»

Foredraget omhandler en psykoterapi med en gutt diagnostisert med Asperger syndrom, som var preget av en forsert tenkning og for tidlig utviklet intellektualitet. Arbeidet åpnet for å forstå sider av dette som en flukt fra erfaringer av overveldende smerte og berøring med
det sårbare og levende i ham selv. Prosessen belyses med teoretiske bidrag fra Bion, Winnicott og Green.

Tonya S. Madsen er psykolog og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt. Hun arbeider ved BUP vest.

Tirsdag 6. mars: Siri Erika Gullestad: «22.juli i psykologisk perspektiv»

«Hvordan kan vi forstå onde gjerninger av den typen vi var vitne til 22. juli? Foredraget presenterer sosialpsykologiske og individualpsykologiske synsmåter, og drøfter psykologiske faktorer som kan bidra til å forklare tilslutning til ideologier der uskyldige
ofres med henvisning til et overordnet mål.»

Siri Gullestad er psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO, der hun leder Klinikk for dynamisk psykoterapi. Gullestad er læreanalytiker og veileder, og tidligere president i Norsk Psykoanalytisk Forening. Hun er forfatter av en
rekke bøker og artikler; hennes faglige bidrag er konsentrert om begrepsavklaring og teoriutvikling innen det psykoanalytiske fagfeltet. Sammen med Bjørn Killingmo forfatter av «Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis» (2005).

Tirsdag 17. april, forskningsmøte: Hanne-Sofie Dahl: «En empirisk undersøkelse av aspekter ved motoverføring i en randomisert, kontrollert studie»

Til tross for overføringsarbeidets sentrale plass i psykodynamisk og analytisk teori er det uenighet om hva overføringsarbeidet som en spesifikk teknikk, betyr for bedringen til pasientene. På bakgrunn av denne uenigheten bestemte prof. Høglend og kolleger seg for å gjennomføre en studie der 100 pasienter tilfeldig skulle fordeles til enten et års, ukentlig dynamisk terapi med overføringsarbeid, eller tilsvarende mengde dynamisk terapi, men uten overføringsarbeid. Terapeuter fra både Institutt for Psykoterapi og Psykoanalytisk Institutt deltok i studien. Pasientene ble grundig undersøkt før, underveis og henholdsvis et og tre år etter behandling. Noen resultater fra denne studien er tidligere presentert i Psykoanalytisk forening. Dette foredraget vil ta utgangspunkt i analyser av terapeutenes følelser i forhold til pasientene slik de ble rapportert på et skjema (Feeling Word Checklist -58) etter hver time. Analyser som blant annet viser en systematisk og kompleks sammenheng mellom terapeutisk effekt av overføringsarbeid (en teknikk), motoverføring (en terapeut variabel) og pasientenes personlighets patologi (en pasient variabel) vil bli presentert.
Hanne-Sofie Dahl er kandidat ved Psykoanalytisk institutt, psykologspesialist, gruppeanalytiker og ansatt som phd.kandidat ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun skal levere sin doktoravhandling mot slutten av 2012. I avhandlingen analyserer hun deler av datamaterialet fra FEST-studien (First Experimental Study of Transference) v/ prof. Per Høglend, noe som er utgangspunket for foredraget.

Torsdag 26. april: Michael Feldman: «Covert Manic Identification.»
Michael Feldman har besøkt oss jevnlig gjennom de siste årene. Sammen med Ronald Britton og John Steiner har han i en årrekke arrangert The Westlodge Conference i London for psykoanalytikere fra hele verden. Dette miljøet, Feldman, Steiner og Britton har et
utspring i den (Post)Kleinianske tenkningen innenfor psykoanalysen, men deres artikler og bøker har stor innflytelse i hele det psykoanalytiske samfunn.

Tirsdag 22. mai: Torberg Foss: «Sinnets innadvendthet. – skal man si alt?»
Anne Kristin Rustad kommenterer foredraget.

Tirsdag 5. juni: Kristina Jarmund holder sitt godkjenningsforedrag.

Tirsdag 12. juni, sommermøte:Espen Søbye holder foredraget: «Ragnar Vogts og Johan
Scharffenbergs kritikk av psykoanalysen i mellomkrigstida.»

Espen Søbye er magister i filosofi, sakprosaforfatter og litteraturkritiker. Har arbeidet med blant annet historisk statistikk i Statistisk sentralbyrå. Han har gitt ut flere biografier bl.a. om
Arthur Omre. Utga i 2010 boken » En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965. En arkivstudie.»
Informasjon om betaling, påmelding etc. kommer senere.

Tirsdag 19. juni: Trine Stømner holder sitt godkjenningsforedrag.

Høst-semesteret 2011

Tirsdag 30. august: Anders Zachrisson: Etiske overtramp og metodeavvik i psykoanalyse. En heuristisk modell for å differensiere mellom grenseoverskridelser i psykoanalytisk arbeid.

Tirsdag 20. september: Ira Haraldsen holder sitt godkjenningsforedrag

Tirsdag 27. september: Foredrag ved idèhistoriker Håvard Friis Nilsen

Tirsdag 8. november: Forskningsmøte. Theresa Wilberg holder foredraget: «Ullevål PersonlighetsProsjekt (UPP) – en randomisert studie av langtidskombinasjonsbehandling sammenlignet med eklektisk individualterapi for pasienter med personlighetsforstyrrelse.»

Mange pasienter med personlighetshetsforstyrrelse trenger langtidspsykoterapi, men regnes som vanskelig å behandle. I dette prosjektet sammenlignes effekten av to behandlingsformater. Pasientene er tilfeldig fordelt til 1) et sykehusbasert behandlingsprogram som består av initial
dagavdelingbehandling etterfulgt av poliklinisk kombinert gruppe- og individualterapi, eller 2) poliklinisk terapi hos privatpraktiserende psykolog eller psykiater. Flere terapeuter fra Institutt for psykoterapi og Psykoanalytisk institutt har deltatt i studien. Pasientene er grundig undersøkt før og underveis i behandlingen og er også vurdert mht mentaliseringsevne. Foredraget vil presentere resultater fra 3-års oppfølgingsundersøkelsen av pasientene.
Tirsdag 15. november: Herman Brun holder sitt godkjenningsforedrag.

Tirsdag 29. november: – UTGÅR. Eystein Våpenstads foredrag er flyttet til julemøtet 13. desember, se denne datoen.

Tirsdag 13. desember: Eystein Våpenstad holder foredraget: «Om psykoanalytikerens reverie. Fra Bion til Bach.»

Foredraget er selvvalgt tema til dr.philosgraden.
Det handler om psykoanalytikerens reverie slik dette viser seg i en barneanalyse. Teoretisk er utgangspunktet Bion og hans beskrivelser av analytikerens subjektive opplevelser, gjerne kunstneriske og estetiske innslag. Bion beskriver kunsten som det primære for å kunne forstå det menneskelige. Dette er tatt videre av blant andre Thomas Ogden. Det kunstneriske innslag i denne analytikerens reverie var musikk av Johann Sebastian Bach.

Etter foredrag og diskusjon blir det servering av tapas, vin og mineralvann. Påmelding ved å betale kr. 350,- til foreningens konto 6039 05 97528 innen 1. desember.

Foredraget ved Professor Willy Pedersen som opprinnelig var satt opp 13.12, blir satt opp igjen ved en senere anledning.

Program for våren 2011

Tirsdag 11.01.11: Sølvi Kristiansen: Lol V. Steins smerte. Refleksjoner om psykisk smerte basert på en lesing av M. Duras.

Den franske forfatterinnen Marguerite Duras har gjennom hele sitt forfatterskap tematisert psykiske tilstander som glipper unna våre forsøk på oversettelse til forståelig mening. Tilstander der kropp og affekt, fravær og stillhet er mer påtrengende enn fantasier og tanker. Vi møter lidenskapelig kjærlighet, galskap og ikke minst psykisk smerte, formidlet på en måte som har fått Julie Kristeva til å uttale at Duras’ bøker ikke bør gis til oversensitive lesere.

terramycin til salg bagery

Den individuelles behandlingsmetode bestemmes ud fra typen og graden af psoriasis. Din læge vil forhåbentlig starte med en mild behandlingsmetode, såsom naturlige cremer, og senere gå hen mod stærkere behandlinger hvis nødvendigt.

Der er mange mulige behandlinger – hvorfor det sværeste er at vælge den rigtige løsning til dit problem. Behandlingerne falder typisk indenfor en af disse 3 kategorier:

 • Cremer, som tilføjes til din hud
 • Fototerapi – din hud eksponeres for ultraviolet lys
 • Systematiske behandlinger såsom injiceret medicin, som virker gennem hele kroppen

Ofte er forskellige behandlinger brugt i kombination med hinanden. Ligeledes må din behandling ofte evalueres, for at se, om det er den helt rette behandling af din psoriasis. Herunder vil vi uddybe de forskellige typer behandlinger.

Cremer virker ved at fugte din hud på de berørte steder, samt behandle symptomerne gennem en unik kombination af psoriasis-modvirkende ingredienser. Har du en mild form for sygdommen, kan disse cremer virkelig gøre underværker. Hovedårsagen til at benytte sig af cremer er, at det er billigt, nemt, og det kan hurtigt reducere kløe, rødme og skaller. Disse cremer findes i mange former og størrelser, og kan købes receptfri fra apoteker eller hudplejeforretninger. Vi anbefaler produkter fra mærket Anasor.E™, som har vist sig yderst effektive mod milde former for psoriasis. Flere års forskning har også understreget den gavnlige effekt ved brug af behandlingsmetoder indeholdende emu olie, der er anerkendt af dermatologer for dens effektive virkning til at lindre ubehagelige psoriasis symptomer.

Fototerapi er en alternativ type af behandling, hvis cremer eller sprays ikke giver den ønskede effekt. Fototerapi virker igennem naturligt og kunstigt lys til at behandle psoriasis. Disse behandlinger bliver primært foretaget på sygehuset, men nogle dermatologer og hudlæger kan ligeledes behandle klienter med fototerapi på deres klinikker.

Konceptet med fototerapi har længe været velkendt, men det er en behandling til de færreste. For det første er det dyrt, langsommeligt og en relativt kompliceret behandling. Behandlingen foregår ved, at din hud bliver udsat for ultraviolet B-lys, som er lys, der sendes i en bølgelængde, således at den er usynlig for det menneskelige øje.

Generelt er fototerapi en løsning man benytter, hvis man ikke har oplevet nogen fremgang ved cremer, sprays eller andre typer af behandling. Lyset gør produktionen af hudceller langsommere, hvilket er hovedårsagen til psoriasis (hudcellerne dannes for hurtigt og bliver overproduceret). Hver fototerapi-session tager kun få minutter, men du kan forvente at skulle besøge hospitalet 3-4 gange om ugen i op til 6-8 uger.

Hvis din psoriasis er af svær grad, og andre behandlingsformer ikke har virket, kan du med fordel prøve systematiske behandlinger i form af injiceret medicin. Disse typer behandling kan være utroligt effektive, men ligeledes forårsage alvorlige bivirkninger. Før du starter en behandling, bør du konsulteret ved din praktiserende læge. Generelt findes der to former af systematisk behandling: non-biologiske, typisk givet som tablet eller kapsel, og biologiske behandlinger, typisk givet som injiceret medicin.

Lige meget hvilken behandlingstype du vælger, vil der altid være fordele og ulemper. Generelt anbefaler vi alle, som lider af hudsygdommen, at prøve de mere milde behandlingsformer såsom cremer og sprays, da disse er mest skånsomme for kroppen og i mange tilfælde kan vise sig yderst effektive. Har disse ingen effekt på længere sigt, kan du altid tage en snak med din praktiserende læge, og få anbefalet en af ovenstående behandlingsmetoder.

Selvom denne hudsygdom heldigvis kun er en mindre irritation for mange, kan det have en signifikant indflydelse på andre. På det psykiske plan, kan folk med synlige symptomer opleve et mindre selvværd. Der kan ligeledes opstå stor fysisk indflydelse, da der let kan opstå smerter og opsvulmede led omkring det inficerede område. Af den grund er psoriasis behandling for disse personer en høj prioritering og mange studier laver løbende forskning i at finde en decideret kur på denne hudsygdom. Indtil denne kur findes kan enhver med fordel anvende cremer og sprays som behandling og til lindring af symptomer. Er du i tvivl om hvilke muligheder du har, som person ramt af sygdommen, anbefaler vi at snakke med din praktiserende læge, eller læse videre online.

ShytoBuy har mere end 10 års erfaring i behandling af diverse lidelser. Har du yderligere spørgsmål til psoriasis er du velkommen til at kontakte vores uddannede kundeservice på enten livechat, e-mail eller telefon alle hverdage fra 10-18. Vi står til din rådighed og ønsker at hjælpe dig med at løse netop dit problem.

Ved at kortlægge en behandlingsplan i samråd med læge og lægehus får alle patienter den hjælp, de har brug for, for at kunne få bugt med deres symptomer på bedste vis

Der findes i dag intet lægemiddel, der helt helbreder psoriasis eller psoriasisartrit. Ved at kortlægge en behandlingsplan i samråd med læge og lægehus får alle patienter den hjælp, de har brug for, for at kunne få bugt med deres symptomer på bedste vis. Gennem en veltilpasset behandling har patienterne gode forudsætninger for et godt liv. Behandlingsmetoden kan variere kraftigt mellem mennesker, hvor psoriasis kan ytre sig i både mild og alvorlig grad. Ved at kigge på patientens almene helbredstilstand, sygdomsgraden og patientens alder, kan man finde den rette behandling. Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man har vedvarende udslæt, der er tørre, røde og skaller af.

Psoriasis kommer i såkaldte anfald og indebærer, at der er perioder, hvor generne er værre og andre, hvor symptomerne er små. Psoriasispatienter lærer efter et stykke tid, hvordan deres krop fungerer og kan gennem dette lettere kortlægge, hvilke metoder, der hjælper bedst på generne. Hvis man for nyligt har fået diagnosen psoriasis, er det oftest ikke lige let at vide nøjagtigt hvilken behandlingsform, der passer en bedst. Det er derfor vigtigt at teste én behandlingsmetode ad gangen i en væsentlig tidsperiode for at se, om metoden hjælper.

Forskellige behandlingsmetoder
Uafhængigt af graden af psoriasis er det grundlæggende for hver aktiv behandling at udslættene blødes op, så metoden får den bedste virkning. Ved regelmæssigt at anvende blødgørende cremer eller salver, bad eller sauna, løses udslættene op.

Forskellige behandlingsmetoder:

 • – Receptpligtige cremer og salver
 • – Lysbehandling (UVB- eller PUVA-behandling)
 • – Indvortes behandling (tabletter, injektioner, drop)
 • – Biologiske lægemidler
 • – Bucky-behandling

Hvis man lider af en mildere form for psoriasis, kan det være tilstrækkeligt at fugte huden med almindelig fugtighedscreme og regelmæssigt at eksfoliere huden via bad eller sauna. Ved mere udtalt psoriasis skal man anvende salver eller cremer, der indeholder kortison og/eller D-vitamin. Når denne form for lokale alternativer ikke hjælper mod psoriasis, anbefales lysbehandling med ultraviolette stråler eller en kombination af lysbehandling og tabletform, PUVA-behandling, hvis lysbehandling alene ikke fungerer. Ved alvorlig psoriasis er indvortes behandling med tabletter eller injektioner et alternativ. Denne trappetrinsmodel anvendes for trinvist at finde alternativer, som fungerer for den respektive patient og ikke belaste kroppen unødigt. I en senere fase kan man gå tilbage til visse metoder og kombinere alternativer for at få den bedst mulige virkning og mindske eventuelle bivirkninger.

Receptpligtige cremer og salver fungerer for mange
De fleste mennesker, der får psoriasis, anvender receptpligtige cremer eller salver som eneste behandlingsmetode eller i kombination med andre alternativer. Udvortes behandling med cremer eller salver er den mest almindelige behandlingsmetode ved psoriasis. For at lindre generne skal man regelmæssigt smøre sig grundigt ind i de områder, hvor udslættet findes. For at lægemidlerne skal have den bedste virkning anbefales det regelmæssigt at bade eller anvende sauna for at afhjælpe afskalning.

Kortisonbaserede cremer eller salver er almindeligvis de præparater, der anvendes ved mild til moderat psoriasis. Præparater, som er baseret på kortison, har en hurtig virkning og misfarver ikke huden. Ved regelmæssigt at smøre sig ind holder man generne væk. Da der i dag ikke findes et lægemiddel, der helt kan kurere psoriasis, indebærer det, at generne kommer tilbage efter et par uger, hvis man holder op med at smøre sig med cremerne.

Ud overkortisonbaserede cremer og salver anvendes også præparater, som indeholder D-vitaminer. Det tager lidt længere tid for disse at virke sammenlignet med kortisonlægemidler, men giver en længerevarende virkning. Der er også lægemidler, som indeholder både D-vitaminer og kortison.

Gælder kun på udvalgte mærker

 • Fri fragt ved køb over 499,-

  Bestil før kl. 17.00, så afsendes pakken samme hverdag

  Denne creme benytter aktive plantestoffer som alternativ til receptpligtige produkter. Receptpligtig medicin til psoriasis behandling indeholder typisk kemiske ingredienser, som i værste tilfælde kan irritere huden endnu mere og forårsage svære bivirkninger. Dette er ikke tilfældet med denne lækre creme mod psoriasis fra Anasor.E™. Cremen er lavet af 100% naturlige materiale såsom aloe vera, kæmpenatlysolie og hjulkrone olie. Disse olier lindrer huden, reducerer inflammation og reducerer kløe og blærer på sikker og effektiv vis. Dette gør, at du ikke føler ubehag, og du kan samtidig drage fordel af en blødere, sundere og mere ungdommelig og sund hud. Bliv fri for symptomer på psoriasis på effektiv og sikker vis med denne creme!

  *Vores kroppe kan reagere forskelligt på de naturlige ingredienser. Resultaterne kan derfor variere

  Anasor.E Cremen mod psoriasis består af planteingredienser, som kan bekæmpe symptomerne på psoriasis effektivt og sikkert. På grund af de naturlige aktive ingredienser fugtes og opretholdes hudens naturlige barriere. Følgende er de vigtigste ingredienser til effektiv psoriasis behandling, samt deres virkemåde:

  Aloe Vera er en af hovedingredienserne i Anasor.E™ Creme mod Psoriasis, da den har en antiseptisk og anti-inflammatorisk virkning. Dette tillader saften i aloe vera at lindre inflammationen, bekæmpe bakterier og lindre smerten og spændinger i huden. Aloe Vera kommer oprindeligt fra Mexico, Brasilien, Cuba, Afrika og de Kanariske øer. Da de ofte er udsat for ekstremt varme klimaer, bruges Aloe Vera her som en kur mod rødme, inflammation og irriteret hud. Det er præcis denne grund til, at planten har fået en fast plads i denne creme mod psoriasis fra Anasor.E™.

  Boragoolie er en af de bedste kilder til linolsyre, som hurtigt virker mod betændelse og undertrykker kløe og rødme. Denne type olie er ligeledes enormt effektiv mod tørhed af huden, samt inflammation og irritation i huden. Denne boragoolie er udvundet fra frøene i hjulkrone planten, hvorfor den er 100% naturlig og indeholder ingen kemikalier. Psoriasis behandling med boragoolie har i mange år været brugt, hvilket blot beviser dens effektivitet.

  Linolsyreholdige og omgea-6 fedtsyrer af natlysolie er ofte brugt til behandling af hudirritation og inflammation. Det anvendes hovedsageligt i Anasor.E™ Creme mod Psoriasis, da det kan reducerer og forebygge sår og skæl i hovedbunden. Kæmpenatlysolie er en plante, som kun blomstrer om natten, og udfolder her sin karakteristiske lugt. Olien ekstraheres fra frøene og kan anvendes til lindring af mange forskellige hudsygdomme.

  Foruden de ovenstående effektive ingredienser indeholder Anasor.E™ Creme mod Psoriasis ligeledes følgende ingredienser: vand, voks emulator, sheasmør, glycerin, cetyalkohol, stearinsyre, jojobaolie, thetræ olie, sandeltræ olie, hyaluronsyre, vitamin E og germall plus.

  Rens blot området med lunkent vand før du anvender cremen. Lad cremen suge i 10-15 minutter for optimal effekt. Du kan anvende cremen efter behov, og da det er 100% naturligt, bør du ikke opleve nogen bivirkninger. Vi anbefaler at tjekke ingredienslisten for at se hvorvidt du er allergisk overfor en eller flere af ingredienserne. Er du i tvivl, kan du teste cremen let på toppe af din håndflade, for at se, om du skulle få en allergisk reaktion.

 • terramycin piller

  I hennes kanskje mest komplekse roman, Lol Valérie Stein (Le Ravissement de Lol V. Stein), møter vi Lol som uforberedt blir vitne til at hennes forlovede under et ball fortapes i en annen kvinne og brått forsvinner ut av hennes liv. Lol reagerer ikke med den sorg og smerte som forventes i en slik situasjon, men faller ut i en tilstand av emosjonell dødhet/fjernhet, en tilstand som av omgivelsene oppfattes som galskap. I boken følger vi Lol når hun ti år senere opplever en ny lidenskap som vekker til liv både den traumatiske hendelsen på ballet og Lols tapte subjektivitet.

  Jeg vil med utgangspunkt i romanen drøfte psykisk smerte som en tilstand på grensen mellom det kroppslige og det mentale, som en «siste» affekt på randen av hva som er symboliserbart. Forholdet mellom smerte og subjektivitet og den andres betydning ved transformasjon av smerte vil også bli berørt.

  Foredraget vil bli holdt på engelsk.

  Tirsdag 18.1.11: Eivind Thuve: «Fra tretthet til forståelse – om ubevisst kommunikasjon»

  Tirsdag 15.02.11: Björn Salomonsson: SPÄDBARNSPROBLEM. Att prata med mammor och spädbarn.

  Intresset ökar för barnets allra tidigaste förhållanden med sina föräldrar. Olika terapimetoder finns för dem som kämpar i uppförsbacke med sin skrikiga baby – eller med sig själv i mammarollen. Jag berättar om en sådan metod, psykoanalytisk behandling av mor och spädbarn, samt om hur jag kvantitativt utvärderat dess resultat i ett forskningsprojekt. Föredraget bygger på min avhandling vars summary kan laddas ner på http://diss.kib.ki.se/2010/978-91-7409-830-3/ Jag medför även några tryckta exemplar av avhandlingen som kan köpas.

  Björn Salomonsson er privatpraktiserende psykoanalytiker som arbeider med voksne og barn. Hans forskning ved Karolinska Institutet undersøker resultater av psykoanalytisk mor-barn-behandling. BS har publisert artikler om containment i barneanalyser, psykoanalyse for barn med ADHD, mor-spedbarns-psykoanalyse, og den estetiske erfaringen. Sammen med Johan Norman har han publisert om kasuspresentasjonen ‘weaving thoughts’ metoden. 2001 – 2006 var han leder for The Child Forum of the European Psychoanalytic Federation.

  Tirsdag 08.03.11: Forskningsmøte: Per Høglend holder foredraget: Objektrelasjoner, overføringsarbeid, allianse og motoverføring: Uavhengige faktorer, eller faktorer i komplekst samspill?

  Fredag 18 og 19.03.11: Gregorio Kohon holder foredrag fredag kveld: «Kafka at the Borders – The Aesthetics of Borderline Phenomena».

  Lørdag vil han lede veilednings grupper og tilby individuell veiledning.

  Gregorio Kohon er forfatter, poet og læreanalytiker i den britiske foreningen. Han er opprinnelig fra Argentina, flyttet til England på 70-tallet, og arbeidet bl.a innen den anti-psykiatriske bevegelsen sammen med R.D. Laing og kolleger. Utdannet psykoanalytiker i 1979 og jobber med privat praksis i London. Tilhører faglig «the middle group». Utfyllende informasjon kommer senere.

  OBS – ny møtedato:
  Tirsdag 05.04.11: Einar Jacob Gudjonsson holder sitt godkjenningsforedrag.

  Tirsdag 03.05.11: Judy Gammelgaard holder foredraget: Infantil seksualitet.
  Med udgangspunkt i en kvindelig homoseksual analysand vil jeg præsentere og diskutere den antagelse, at infantil seksualitet bør forstås som en ubevidst struktur, hvad enten der er tale om seksualitet hos barnet eller den voksne. Efter en kort historisk gennemgang af begrebet infantil seksualitet fra Freud til tilknytningsteorierne vil jeg med brug af især Laplanche og Botella & Botella argumentere for at forstå infantil seksualitet, som den uoversættelige rest der står tilbage i det ubevidste, når barnet forsøger at oversætte de gådefulde meddelelser, det modtager fra forældrene.

  Judy Gammelgård er lektor, dr. phil. og formann for Center for Psykoanalyse. Institutt for Psykologi. Københavns Universitet. Gammelgård er læreanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab.
  Siste publikasjoner:
  Gammelgaard & Zeuthen (2010): Infantile sexuality, the concept, its history and place in contemporary psychoanalysis. The Scandinavian Psychoanalytic Review.
  Gammelgaard (in press) Love, drive and desire in Freud, Lacan and Proust. International Journal of Psychoanalysis. Gammelgaard, J. (2010) Betweenity. A discussion of the concept of borderline. The new Library of Psychoanalysis.

  NB: Tirsdag 24.05.11: Fagmøte med Elsa Neegaard utsettes til en senere dato.

  07.06.11: Sommermøte:Eivind Tjønneland holder foredraget: «Psykoanalyse av skjønnlitteratur – med vekt på narsissisme og metafordannelse».

  Fordraget drøfter fordeler og begrensninger ved å psykoanalysere skjønnlitteratur. Fokus vil ligge på begrepene metafor og narsissisme med eksempler fra blant andre Ibsen, Solstad og Knausgård. Analytikeren kan også forholde seg selvspeilende eller kreativt til de litterære tekstene – og dermed blir perspektivet fordoblet. Hos Freud selv finner vi begge tendenser: Ofte leser han skjønnlitteratur for å bekrefte egne teorier, men på den annen side var han ikke redd for å bruke analogier og billedspråk som analytisk verktøy.

  Eivind Tjønneland er professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiB. Han har publisert bøker om blant annet Kierkegaard, Ibsen og Holberg. Siste bok: Knausgård-koden (2010). Tjønneland har også oversatt Freuds «Bruddstykke av en hysterianalyse» og skrevet ettterord til den norske utgaven.

  Program for høsten 2010

  Mandag 30. august: Glen Gabbard, se forsiden for informasjon.

  Tirsdag 14. september: Iris Winde legger frem sitt godkjenningsarbeid: Et liv som zombi.

  Tirsdag 21. september: Lars Christian Opdal: «Objektet og den andre»: Noen refleksjoner over mangetydige begreper.
  Dannelsen av indre objekter har mange kilder: Erfaringer i møtet med den andre utgjør en vesentlig del. Andre kilder kan være driftsimpulser og somatiske og konstitusjonelle forhold, som også kan gi grunnlag for ubevisste fantasier og antagelser.
  Opplevelsen av møtet med den andre i den analytiske situasjon vil også ha et slikt sammensatt grunnlag. Både aktuelle og fortidige forhold, både bevisste og ubevisste faktorer, spiller inn, og dermed kan opplevelsen av situasjonen her og nå bli både kompleks og mangfoldig. Møtet mellom analytiker og analysand legger ikke bare til rette for aktualisering av indre objekter som gjenspeiler tidligere vesentlige erfaringer i forhold til andre. Den analytiske situasjon kjennetegnes også ved det ukjente, ved det som går ut over den aktuelle situasjon. Stilt overfor denne erkjennelsen prøver analytiker å holde muligheten åpen for en ennå ukjent flertydighet.
  Åpenheten for det ukjente, for det vi ennå ikke forstår, er en grunnleggende analytisk holdning. Gjennom refleksjoner over en klinisk vignett søker foredraget både å belyse grunnlaget for en åpen holdning, og å peke på noen konsekvenser for analytisk arbeid.

  Foredraget holdes på engelsk.

  OBS Torsdag 28. oktobober: Jurgen Reeder holder foredrag fra sin bok: «Det tystade samtalet. – Om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet.»

  Tirsdag 2. november: Fagmøte: Bjørn Killingmo og Sverre Varvin: Nybegynnerterapeuten.

  Tirsdag 7. desember: Julemøte; Jan Olav Gatland om Ola Raknes, presentasjon kommer snart.

  Program for våren 2010

  19. januar: Høringsmøte om den nye studieplanen.

  16. februar: Fagmøte: Anne Kristin Rustad:»Traumatisk repetisjon – mellom historisk sannhet og psykisk realitet – illustrert ved en barneanalyse».

  9/3 Fagmøte: Ekaterina Loskutova, Stavropol, Russland, holder foredraget:

  kan jeg købe ethionamide