koeb generisk vantin dosage

vantin tabletter mot

En mer potent ljusbehandling är psoralentabletter/-bad och UVA två gånger per vecka under 10-15 veckor. Används framför allt vid svår psoriasis och ger en läkningsfrekvens på över 80 procent. Många håller sig läkta upp till sex månader. Risken för hudmaligniteter ökar markant efter cirka tio behandlingsomgångar (över 200 behandlingar), vilket är en begränsande faktor.

För att uppskatta och följa svårighetsgrad och utbredning vid psoriasis samt utvärdera effekt vid systembehandling, används ofta PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Huvud, övre respektive nedre extremiteter och bålen bedöms separat avseende rodnad, fjällning och infiltration på en skala från 0-4. Dessa värden summeras och multipliceras med en faktor beroende på vilken del av kroppen som bedöms. PASI kan variera mellan 0 och 72. Svår psoriasis definieras ofta som PASI över 10. Behandlingseffekt anges ofta som PASI75 vilket innebär en 75 procentig förbättring av PASI-värdet. Ibland anges även PASI50 eller PASI90. Vid klinisk uppföljning av patienter kan det vara svårt att följa procentuell förbättring av PASI då utgångsstatus ofta saknas. Istället börjar man diskutera att sträva efter en låg absolut PASI nivå – tex PASI 2-3.

Metotrexat är en folsyreantagonist som har god effekt på hud och leder. Doseras 10-20 mg en gång per vecka. En tablett folsyra 5 mg ges dagen efter, vilket minskar risken för biverkningar. Det tar flera månader innan fullgod effekt uppnås och doseringen är individuell. Omkring 55 procent av patienterna uppnår 75 procents förbättring (PASI75) efter fyra månaders behandling.

Biverkningar förutom illamående och huvudvärk MTX-dagar är relativt ovanliga. Det finns en liten risk för benmärgsdepression och på lång sikt finns risk för leverpåverkan, varför regelbundna blodprovskontroller krävs. Metotrexat interagerar med vissa andra läkemedel såsom NSAID som inte bör intas samma dygn som metotrexat. Leverfunktionen kontrolleras bland annat med prokollagen III peptid, fibroscan och ibland leverbiopsi. Det finns patienter som har fullgod effekt utan leverpåverkan efter mer än 10-20 års behandling. En allvarlig allergisk reaktion är en pneumonit som ger torrhosta utan infektionstecken. Letala fall är beskrivna.

Metotrexat absolut kontraindicerat vid graviditet.

A-vitaminsyra som doseras 10-50 mg en gång dagligen. Börja med låg dos för att minska biverkningar. Det tar tid innan fullgod effekt – upp till sex månader, då knappt hälften uppnår en acceptabel förbättring. Därför kombineras denna behandling ofta med UVB och/eller lokalbehandling. Acitretin har ingen effekt vid ledbesvär.

Biverkningar med torra slemhinnor och näsblödning är vanligt. Muskelvärk förekommer vid höga doser och diffust håravfall kan uppträda. Håret återkommer efter utsättande. Relativt ofta förekommer hyperlipidemi, framför allt av triglycerider (men även kolesterol).

Acitretin är absolut kontraindicerat vid graviditet.

Används mer sällan, men har god effekt framför allt på huden. Doseras 2,5–5 mg/kg/dag. Ofta snabb och god effekt, men långtidsbiverkningar med risk för njurskada och högt blodtryck är begränsande faktorer.

Tablettbehandling med godkänd indikation för medelsvår till svår psoriasis och psoriasis artrit. Otezla introducerades i Sverige under 2015. Otezla verkar genom att blockera ett enzym, PDE4, som styr inflammation inne i cellen.

Effekten i kliniska studier visar att drygt 30 procent av patienterna uppnådde PASI75 efter 16 veckors behandling. Relativt vanligt förekommande biverkningar är viktnedgång samt illamående och diarré som företrädesvis är beskrivet under de första veckorna av behandlingen och som därefter kan förväntas avta.

Behandlingen inleds med en låg dos som trappas upp under fem dagar. Underhållsdos därefter är 30 mg två gånger per dag.

De biologiska läkemedel som finns för närvarande bygger på två olika principer. Antingen blockering av TNF-α eller hämning av bindningen mellan vissa interleukiner och deras receptorproteiner med olika typer av antikroppar. För närvarande finns fem preparat registrerade för psoriasis i Sverige:

Human, monoklonal antikropp. Binder specifikt till TNF-α och blockerar dess interaktion med TNF-α-receptorerna på cellmembranet. Adalimumab ges 40 mg varannan vecka subkutant efter boosterdos på 80 mg. PASI75 uppnås hos 80 procent efter 16 veckors behandling.

Humant receptor/fusionsprotein, hindrar kompetitivt fritt cirkulerande TNF-α att binda till sin receptor. Etanercept ges subkutant en (till två) gånger per vecka oftast totalt 50 mg/vecka. Är även godkänt för barn äldre än åtta år. PASI75 efter tolv veckor uppnås hos cirka 50-60 procent.

Humaniserad monoklonal antikropp, binder till fritt och transmembrana former av TNF-α. Infliximab är ett infusionspreparat som ges i dosering 5 mg/kg, vecka noll och två och därefter var åttonde vecka. Har en snabbt insättande effekt och PASI75 är 80 procent redan efter tio veckor.

Human monoklonal antikropp, binder till IL-12 och IL-23 och hindrar dessa att binda till sina receptorproteiner. Ustekinumab ges subkutant, 45 mg vecka noll, fyra och sedan var tolfte vecka. Vid kroppsvikt över 100 kg ges dubbel dos. Efter tolv veckor är PASI75 drygt 70 procent.

Human monoklonal antikropp som specifikt binder IL-17A, en molekyl som har kritisk betydelse för uppkomsten av inflammation vid psoriasis. Cosentyx är godkänd både vid psoriasis som psoriasisartrit. I kliniska studier uppvisar Cosentyx utomordentligt god effekt, drygt 80 procent av patienter uppnår PASI75 vid tolv veckors behandling och cirka 50 procent uppnår PASI90.

Cosentyx ges som två subkutana injektioner (2 x 150 mg) varje vecka i fem veckor, därefter samma dos (2 x 150 mg) en gång per månad.

Sedan 2016 finns ytterligare ett läkemedel som riktas mot!L17 A, Taltz. Ges som subkutan injektion, vecka 1 160 mg, därefter 80 mg varannan vecka i 12 veckor, därefter 80 mg 1 gång pr månad. Efffekten är minst lika bra som Cosentyx (indirekt jämförelse.) Biverkningsprofilen från det klinsika prövningsprogrammet inkluderar viss ökad risk för Candidainfektion vilket är förväntat vid läkemedel som hämmar IL17, i liket med Cosentyx.

När originalpatent faller så öppnas möjligheten upp för att utveckla billigare alternativ och idag finns några sådana på marknaden. Biosimilarer finns idag tillgängliga för Infliximab (Remsima) och Enbrel (Benepali) Vid utveckling av biosimilarer läggs tyngspunkten på att skapa molekyler som är så lika originalmolekylen som möjligt. Det kliniska utvecklingsprogrammet är betydligt mindra omfattande och inbegriper oftast enbart en enda klinisk prövning.

Samtliga biologiska läkemedel har god effekt hos de som svarar inom tre till fyra månader. Innan behandling inleds måste screening för latent tbc genomföras. Om tbc bedöms föreligga ges behandling med tuberkulostatika i samarbete med infektionsläkare. Det finns en liten risk för allvarliga biverkningar, framför allt i form av svåra infektioner eller uppblossning av latent tuberkulos. De som tar preparaten subkutant får ofta en reaktion på stickstället, vilken dock brukar avta under behandlingens gång. Vid besvär kan man behandla med kortisonkräm på platsen under några dagar.

Majoriteten av psoriatikerna har troligen en relativt stabil sjukdom under livet, med remission/exacerbation under kortare eller längre tid. En mindre andel förefaller bli sämre på sikt. Psoriasis kan helt läka ut, framför allt hos de som debuterar med guttat form.

Metabolt syndrom är vanligt hos psoriatiker. Vid svår psoriasis finns en ökad risk för hjärtdöd framför allt hos yngre. Personer med svår psoriasis bör få information om risker med obesitas och rökning och screenas för hypertoni och hyperlipidemi.

Omkring tio procent av psoriatikerna har Mb Chron eller ulcerös colit. I vissa studier finns en viss ökad risk för lung-, lever-, esofagus- farynx- och tyreoideacancer. Det är oklart om detta är ett äkta samband eller beror på livsstilsfaktorer.

Keratit, irit och konjunktivit är vanligare hos psoriatiker.

Då det är vanligt med metabola syndromet är det viktigt att diskutera livsstilsfaktorer. Psoriatiker bör uppmuntras till att motionera, gå ner i vikt och sluta röka.

Psoriasis och graviditet:

 • Oftast sker en förbättring av hudutslagen under graviditeten, för att inte sällan blossa upp efter förlossningen.
 • Lokala steroider grupp III, på begränsade ytor och UVB kan användas som behandling.
 • Acitretin ska inte ges till fertila kvinnor. Det krävs ett uppehåll på två år mellan avslutad behandling och graviditet på grund av stor risk för fosterskador.
 • Metotrexat ska sättas ut tre månader före önskemål om graviditet, gäller både män och kvinnor.
 • Biologiska läkemedel bör inte användas vid graviditet.

Psoriasis och amning:

 • Inga hållpunkter för att lokala steroider går över i bröstmjölk. UVB kan ges.
 • Acitretin och metotrexat ska inte användas under amning.
 • Biologiska läkemedel rekommenderas inte på grund av risken för immunosuppression.

Bilder på psoriasis:

Riktlinjer kring psoriasis:

vantin dosering melatonin

Credit: Getty Images En farlig kombination Millioner af amerikanere tager naturlægemidler for lidelser lige fra højt kolesteroltal til depression. Selvom generelt blev betragtet som sikker, kan disse produkter forårsage alvorlige interaktioner i menn

Mandag 24 november (healthday News) - Den meget anvendt diabetes drug Avandia - allerede kontroversiel på grund af hjerte-kar-bivirkninger - kan være mere risikobetonet end Actos, et andet lægemiddel i samme klasse, forskere rapporterede mandag. Risi

TIRSDAG 12 MAJ (healthday News) - Østrogen har længe været impliceret som værende hjerte beskyttende i præmenopausale kvinder, og en ny undersøgelse tyder på, at have den helt rigtige mængde af østrogen kan være nyttigt for mænd. Undersøgelsen, i maj

Af EJ Mundell HealthDay Reporter TIRSDAG 6 November (healthday News) - Opdateret toårige resultater fra en lille undersøgelse med hjerte- stamceller til at reparere beskadigede hjerter tyder behandlingen helbredende effekt vedvarer. Patienter med hje

Af Steven Reinberg HealthDay Reporter Mandag Februar 27 (healthday News) - Mange mennesker med stabil hjertesygdom gennemgå en dyr arterie åbning procedure, når medicinen ville fungere lige så godt, viser en ny undersøgelse. Proceduren indebærer at p

Motion kan være en fordel for mange, men ikke alle, personer med forstørrede hjerter. Photo Credit Jupiterimages / Photos.com / Getty Images Forstørret hjerte eller kardiomegali, er et symptom på en anden medicinsk tilstand; det er ikke en sygdom i s

Ryan Ballou, Pittsburgh, været med til at inspirere til en undersøgelse, der kunne give nyt håb til tusinder af patienter med Duchenne muskeldystrofi eller DMD. Dr. Subha Raman og et team af forskere på The Ohio State University Wexner Medical Center

FREDAG 5 MAR (healthday News) - Konventionel visdom har dikteret, at fedt fra rødt kød er en risikofaktor for hjertesygdom, men en ny analyse fra Harvard forskere finder det spiser forarbejdet kød - ikke uforarbejdet rødt kød - det øger risikoen for

Når du har psoriasisgigt, er du godt klar over dens ømhed og smerter - ømme hænder, ryg ubehag, og stivhed over det hele. Men du kan ikke vide, at have psoriasisgigt kan øge din risiko for hjerte-kar-sygdomme. Undersøgelser har vist, at personer med

Foto: Getty Images Tirsdag, 26 August, 2014 (healthday News) - Deltagelse i en række andre sundhedsmæssige agenturer, FN 'World Health Organization (WHO) tirsdag anbefalede, at lande regulerer elektroniske cigaretter og forbyde deres anvendelse inden

Mandag, 10 Maj (healthday News) - Der er voksende bevis for, at luftforureningen er forbundet med hjerteanfald, slagtilfælde og kardiovaskulær død, siger en opdateret American Heart Association (AHA) videnskabelige pressemeddelelse mandag. Af de fors

Torsdag 3 dec (healthday News) - En klasse af lægemidler stadig taget af millioner af mennesker med type 2-diabetes er forbundet med en højere risiko for at dø og hjertesvigt end den nyere behandling metformin, siger forskerne. Sulfonylurinstoffer, l

Mandag 28 marts (healthday News) - Mere end halvdelen af ​​de næsten 500 forfattere og anmeldere af de seneste kardiologi kliniske retningslinjer praksis rapporterede en interessekonflikt som følge af bånd med narkotika beslutningstagere og andre vir

Antallet af mennesker, indlagt på hospitalet for atrieflimren, eller en uregelmæssig hjerterytme, øget med 46 procent mellem 1998 og 2010, viser ny forskning præsenteret på American Heart Associations Scientific Sessions. Det betyder, at udgifterne t

Af Dennis Thompson HealthDay Reporter Tirsdag, juli 8, 2014 (healthday News) - En kategori af smertestillende medicin, der omfatter den populære over-the-counter narkotika naproxen (Aleve) kan øge en ældre kvindes risiko for hjerteanfald eller slagti

Mere end 2 milliarder dollars er brugt årligt på markedsføring mad til børn, og de fleste af pengene er ikke brugt fremme frugt og grøntsager. "Firs-seks procent af nonrestaurant mad og drikkevarer produkt annoncer set på TV af børn i 2009 forfr

The Food and Drug Administration presser at fjerne transfedtsyrer fra amerikanske fødevarer, ligesom New York gjorde i restauranter i 2005. "Transfedtsyrer blev skabt for at forlænge holdbarheden af ​​produkter," sagde William Abraham, MD,

Af Steven Reinberg HealthDay Reporter Onsdag 27 November, 2013 (healthday News) - En implanteret hjerte pumpe for folk med svækket hjerte, kaldet HeartMate II, synes at være plaget af farlige størkning problemer, en ny undersøgelse fund. Disse spørgs

Mandag 8 dec (healthday News) - Kvinder, der lider mest alvorlige form for hjerteanfald er dobbelt så tilbøjelige som mænd for at dø på hospitalet, en ny undersøgelse fund. Studiet af mere end 78.000 mennesker i behandling for hjerteanfald ved 420 am

Fredag ​​Februar 20 (healthday News) - En eksperimentel stof kaldet A-002 vises effektive i forebyggelsen åreforkalkning, ifølge en fase II-undersøgelse, der omfattede amerikanske og ukrainske deltagere. Ved atherosklerose, arterierne bliver blokeret

Man brukar säga att naglarna är fönstret till din kropps hälsa. Om utseendet på naglarna förändras i form eller färg så kan det betyda att du har en obalans eller sjukdom i kroppen. Här kan du se bilder och läsa om de viktigaste sjukdomarna att ha koll på.

Få dock inte panik om din nagel inte ser ut som vanligt. Oftast handlar det om naturliga orsaker som kan vara tillfälliga. Kyla kan till exempel ge blåaktiga naglar men det försvinner när du blir varmare.

Här är några exempel på nagelproblem som kan behövas visas upp för läkare för diagnostisering.

 • Skada eller infektion
 • Hypotyreos
 • Psoriasis
 • Bieffekter av mediciner

Det finns gula missfärgningar på naglarna. Naglarna växer saktare och blir tjockare. Ibland kan de även sitta löst eller trilla av.

Detta kan bland annat orsakas av svullnad på händerna eller problem med andningen. Det kan även orsakar av nagellack, nagelsvamp och rökning. Läs mer här om gula naglar.

Det finns många små gropar i naglen.

Detta kan bland annat orsakas av att du håller på att få eller redan har psoriasis. Det kan vara ett tecken på kronisk dermatit på fingrarna.

Bild och förklaring på Engelska.

Naglarna böjer sig mot fingertopparna som vanligtvis då är svullna. Detta kan vara orsakat av låg halt av syre i blodet och kan indikera en lungsjukdom.

Bild och förklaring på Engelska.

Detta är horisontella linjer över naglarna och kan vara ett tecken på näringsbrist. Det kan även uppstå efter en skada eller en hjärtattack.

Bild och förklaring på Engelska

Detta beror ofta på nagelsvamp. Läs mer här om nagelsvamp och nagelsvamp behandling. Naglarna kan även vara tjockare än vanligt och vara missfärgade. De kan även lossna från fästet.

Naglarna formar sig som skedar och buktar utåt. Detta kan ha flera olika orsaker. Bland annat så kan det vara ärftligt. Det kan även bero på anemi.

generisk vantin

 • Invers psoriasis
 • Plaque psoriasis
 • Guttat psoriasis
 • Psoriasis i hårbunden
 • Pustuløs psoriasis
 • Neglepsoriasis
 • Psoriasisgigt

Du kan læse meget mere om hver undertype længere nede i artiklen.

Man kender endnu ikke årsagen til psoriasis, der er dog efter mange års studier fastsat hvilke faktorer der kan være med til at fremprovokere psoriasis. Psoriasis er en ikke smittende sygdom, det ses dog hyppigt at personer med specielle vævstyper har større chance for udviklingen af sygdommen. Vævstyperne der er i den større risiko gruppe er: HLA CW6, HLA DR7, HLA B13, HLA B17, HLA DR7 og HLA B16.

Her kommer faktorerne ind som kan være med til at fremprovokerer psoriasis:

 • Infektion
 • Medicin
 • Psykisk stress
 • Skader på huden
 • Klima
 • Rygning
 • Alkohol
 • Euforiserende stoffer
 • Overvægt
 • Kost

Du kan læse nærmere om disse faktorer og hvilke betydning de har samt hvad du kan gøre hvis du har psoriasis. Alt dette kan du finde under Psoriasis kost.

Som tidligere skrevet kan psoriasis have flere forskellige faktorer, især hvis man dykker ned til undertyperne af sygdommen. Det kan være ret svært at bedømme symptomerne da mange af disse kan ligne andre almindelige sygdomme. Hvis du er i tvivl, så tag kontakt til din læge, da med sikkerhed kan give dig et kvalificeret svar eller sende dig til en specialist. Det værste du kan gøre er at lade som ingen ting og håbe på det bedste. Psoriasis har det med at vokse sig større og udvikle sig til mere alvorlige psoriasis typer hvis intet bliver gjort. Sørg for at følge læges råd for at dæmpe udbruddene og pas på dig selv.

Som tidligere nævnt, findes der flere forskellige undergrupper og former af psoriasis som alle reagere og opfører sig forskelligt.

Hvad er plaque psoriasis?
Plaque psoriasis er den mest udbredte form for psoriasis. Ca. 80% af alle der lider af psoriasis, har denne form for lidelsen. Plaque kan forekomme alle steder på kroppen.

Hvilke kendetegn er der ved plaque psoriasis?
Ved plaque psoriasis er det typisk at se hævede og afgrænsede røde områder, dækket af skinnende skæl. Typisk for denne form af psoriasis er at den oftest starter som guttate psoriasis (dråbeformet), går over i nummulate psoriasis (møntformede) og flyder så sammen til plaque formen.

Denne form af psoriasis har 2 slags skæl. Det øverste skæl sidder løst og kan derfor nemt fjernes, hvorimod de nederste skæl sidder godt fast i huden. Undgå at skabe disse da huden hurtigt kan komme til at bløde. Bliver de øverste skæl ikke fjernet, vil de efter noget tid selv falde af.

Plaque psoriasis kan forekomme overalt på kroppen, den findes dog hyppigst på ryggen, hårbunden, knæ og albuer.

Hvordan behandler man plaque psoriasis?
Binyrebarkhormon samt D-vitamin bliver brugt ved lokalbehandling. Er der tale om udbredt psoriasis tager man ultraviolet lys i brug (bredspektret UVB). I vise tilfælde er dette dog ikke nok, derfor anvender man systematisk behandling. Ved svære tilfælde, bliver man tilbudt biologisk behandling.

Hvad er guttat psoriasis?
Guttat psoriasis er en form for psoriasis, hvor man får et stort udbrud med mange små dråbeformede pletter. Disse dråbeformede pletter er typisk 2-5 millimeter i diamenter og dækket af et fint lag skæl. Som regel kommer dette udbrud af dråbeformede pletter på torsoen (ryg og mave/bryst partiet), det kan dog være tilfælde hvor udbruddet vil kunne ses i hårbunden.

Hvem får guttat psoriasis?
Børn og unge har deres første udbrud tit i dråbeformet psoriasis. Denne form for psoriasis bliver ofte udløst af en eller flere infektioner. Typisk kommer udbruddet af halsbetændelse med streptokokker, der kan dog være andre udløsende faktorer der spiller ind.

Hvordan behandler man guttat psoriasis?
Guttat psoriasis kan udvikle sig til nummulat psoriasis, der kan identificeres ved lidt større, møntformede pletter. Der er gode muligheder for behandling uanset om det er guttat eller nummulat psoriasis der er i udbrud. I nogle tilfælde kan udslettet forsvinde helt af sig selv og man derved ikke skal gøre mere ved det.
Denne form for psoriasis kan behandles med creme eller salve. Der bliver dog ofte anvendt en behandling med ultraviolet lys. Denne behandling kan kombineres med lokalbehandling i form af binyrebark hormon.

Hvad er invers psoriasis?
Ivers psoriasis er en form for psoriasis der sidder i hudfolderne. Dette er typisk for armhulerne, under og mellem brysterne, mellem ballerne og i skridtet.

Hvilke kendetegn er der ved invers psoriasis?
Invers psoriasis er en lidt anderledes form psoriasis, dette kan tydeligt ses på de på rørte områder. Her vil man typisk se at huden er glat, hævet og rød dog er der ingen skæl at finde. Disse røde plamager er meget følsomme for gnavende tøj og findes hyppigst hos overvægtige mennesker. Normalvægtige er dog ikke ude for fare, da de også kan få invers psoriasis.

Hvordan behandler man invers psoriasis?
Lider man af invers psoriasis og på samme tid er overvægtig, så er det en god ide at tabe sig. Problemet med denne lidelse og overvægt gør at man risikerer at få infektioner i hudfolderne som kunne være en af de mange former for svamp eller bakterier.

Invers psoriasis kan behandles med binyrebarkhormon samt D-vitamin, disse kan være med til at sætte udbruddene i ro ved regelmæssig brug. Behandlingen skal dog ske med yderst forsigtighed, da huden i områderne er ekseptionel følsom og er udsat for bivirkninger som hudirritation.

Hvad er neglepsoriasis?
Neglepsoriasis befinder sig i samt omring neglen.

Det viser sig at ca. halvdelen af alle med psoriasis, har mere eller mindre negleforandringer hvor det faktisk kan være de eneste symptomer på sygdommen. Neglepsoriasis kan til forvekslings ligne neglesvamp. Er du selv i tvivl, tag et snak med din personlige læge som derfra kan tage den korrekte beslutning/diagnose.

Hvilke kendetegn er der ved neglepsoriasis?
Et let tilfælde af neglepsoriasis, vil der på neglene ses små fordybninger. Middel tilfælde af neglepsoriasis vil neglene misfarves og med tiden også løsnes. I svær tilfælde vil neglen blive helt ødelagt. Som tidligere nævn, kan denne lidelse til forveksling ligne svær angreb af neglesvamp, derfor vil midler mod svamp ikke virke. Det er derfor vigtig at få stille den korrekte diagnose.

Hvordan behandler man neglepsoriasis?
Der er flere forskellige metoder at tage i brug når der er tale om behandling af neglepsoriasis. Ved brug af binyrebarkhormon kan denne form af psoriasis behandles lokalt, enten ved at smøre det på eller ved injektion. Ultraviolet lys (PUVA behandling) kan også bruges. Bedst mulig behandling mod neglepsoriasis er typisk ved anvendelse af systematisk behandling. Dette kan gøres ved brug af tabletter eller en injektion med biologiske lægemidler.

Hvad er psoriasis i hårbunden?
Hårbundspsoriasis ses ofte som skællende røde knopper eller plamager, hvorved der også kan bemærkes løs skældannelse. Disse plamager kan sidde overalt i hårbunden, dog er det mest koncentreret på grænsen til det omgivende hud, så som: nakken og ved ørerne.

Hvilke symptomer er der ved hårbundspsoriasis?
Er man ramt af psoriasis i hårbunden, vil man ofte være generet af kløe, det utrolig sjældent at man bemærker noget form for hårtab. Ved svær psoriasis i hårbunden vil der være tilfælde af hårtab. Det skal dog hurtigt nævnes at håret vender tilbage igen, efter en vellykket behandling.
Hårbundspsoriasis kan forveksles med almindelig dannelse i hårbunden, det er dog absolut ikke det samme og midler mod skæl vil på ingen måder virke. Forskellen på almindelig skal og skæl fra psoriasis vil have røde plamager i hovedbunden. Er du i tvivl, sø råd hos din personlige læge.

Hvordan stiller man diagnosen “hårbundspsoriasis”?
Som regel har patienterne ofte psoriasis andre steder på kroppen, det er derfor normalt meget let at stille diagnosen om hårbundspsoriasis.

Hvordan behandler man hårbundspsoriasis?
Ved hårbundspsoriasis kan man med gode resultater anvende gel, creme eller shampoo der indeholder steroider og/eller D-vitamin. Lad midlet sidde i håret natten over og vask det så grundigt den følgende morgen. Denne behandling er velegnet til både moderate og svære udbrud i hårbunden.
For dem der ikke ønsker at have behandlingsmidlet siddende natten over, er der den mulighed at anvende en steroidholdig shampoo, som allerede efter 15 min brug kan vaskes ud af håret.

Hvad er pustuløs psoriasis?
Pustuløs psoriasis er en selvstændig sygdom der hyppigere forekommer hos patienter med psoriasis. Der findes derfor mange patienter med pustulose uden at have nogle former for psoriasis. Er du i tvivl, kontakt din læge som kan stille den korrekte diagnose.

Pustuløs kan karakteriseres som udslæt med pus. Pus er ansamling af hvide blodlegemer, der kan ses som hvidgullige punkter i huden.

Hvilke symptomer er der ved pustuløs psoriasis?
Pustuløs psoriasis ses som rødme, skældannelse, gule punkter og fortykkelse af huden. De gule punkter indeholder ansamling af hvide blodlegemer, disse kan se slemme ud, der er dog ikke tale om infektion. Derfor er der ingen smittefare, ej heller vil antibiotiske præparater hjælpe ved dette tilfælde. De små blære er ofte ømme og meget generende for patienten.

Pustulosen ses oftest i begrænsede områder omkring håndflader og fodsåler. I sjældne tilfælde kan disse dække resten af kroppen. Da disse blære er meget generende for patienten, vil det være vanskeligt at passe et almindeligt arbejde. Den mest hyppige form for pustulose bliver ofte forbundet med feber samt dårlig almentilstand. Opstår dette, vil patienten ofte blive indlagt op til flere uger indtil symptomerne daler.

Hvad er årsagen til pustuløs psoriasis?
Det er vigtigt at huske at fleste pustulose patienter ikke har almindelig psoriasis. Denne form for lidelse har ofte et tilbagevendende forløb. Kvinder med stort tobaksforbrug er især udsat for denne sygdom. Lidelsen ses også hos patienter med stofskiftesygdom eller som er følsomme over for gluten i kosten. Er der mistanke om pustulose, kontakt din læge og få en kvalificeret diagnose, da en psoriasis behandling ofte vil have en utilfredsstillende effekt på lidelsen.

Hvordan behandler man pustuløs psoriasis?
Det er ikke så simpelt at behandle pustuløs psoriasis. Ved blære/pustulose i håndflader og fodsåler prøves der altid med de sædvanlige cremer og salver, disse indeholder steroid med eller uden D-vitamin. Trin 2 i behandlingen vil være tabletbehandling med Neotigason. Yngre kvinder bliver dog ikke tilbudt denne behandling, på bagrund af risikoen for eventuelle fosterskader. I sværeste tilfælde bliver man tilbudt biologiske lægemidler.

kan jeg faa rhinocort nasal spray