lincocin uden receptive language

lincocin dosering cetirizine

Känn dig fri att höra av dig om du har några frågor eller om du är intresserad av att gå i terapi hos en psykolog i Uppsala.

Jag har min grundutbildning i kognitiv beteendeterapi och har utbildning i flera olika psykoterapinriktningar i min specialistutbildning. Det innebär att jag kan använda olika ansatser beroende vilka problem och färdigheter patienten behöver hjälp med. Vilken ansats som väljs sker alltid i samråd med patienten. Även om mina patienter ofta uttrycker att de faktiskt inte bryr sig så särskilt mycket om vad det är för teorier som ligger bakom, utan mer bryr sig om ifall om det känns bra och fungerar, vill jag ändå lite kort redogöra för de olika psykoterapiformerna. (Beskrivningarna är hämtade ifrån http://www.samradsforum.se och http://www.sapu.se.)

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiva och beteendeinriktade terapier är ett paraplybegrepp för behandlingsmodeller som har gemensamt att de i teori och praktik integrerar inlärningspsykologi med kognitiv psykologi/teori och dess analys- och behandlingsmetoder. I vardagstal brukar man för enkelhetens skull använda begreppet kognitiv beteendeterapi (KBT) för samtliga modeller under paraplyet. Underliggande antaganden är att olika svårigheter i livet i stor utsträckning har sitt ursprung i (eller vidmakthålls och förvärras av) inlärningspsykologiska och kognitiva processer. De olika KBT-strategierna syftar till att vara ett medel för patienten att undersöka och bearbeta dessa processer, d.v.s. de sätt individen ser på sig själv och sin omgivning (kognitioner) samt de sätt på vilket individen interagerar med omgivningen (beteenden).

Psykodynamisk psykoterapi
En viktig del av boten i en psykodynamisk psykoterapi är att de problematiska livsmönster individen bär med sig synliggörs i relationen till psykoterapeuten. Genom att psykoterapeuten när detta sker hjälper patienten att bli medveten om det blir det möjligt för patienten att nå en känslomässigt grundad förståelse vilket underlättar förändring. Genom att psykoterapeuten på ett empatiskt sätt lyssnar och inte avvisar eller värderar, kan patienten få en ny känslomässig erfarenhet av att kunna bli accepterad som den han eller hon är. En sådan erfarenhet kan i sig bidra till att patienten förändras. I arbetet med att hjälpa patienten att utforska sina känslor, behov, motiv och relationer kommer en psykodynamisk psykoterapi att delvis handla om att förstå individens livshistoria. Huvuddelen av tiden ägnas dock åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens liv

Relationell psykoterapi
Namnet relationell psykoterapi syftar på relationers betydelse i två avseenden. För det första syftar ordet relationell på en människosyn och utvecklingspsykologi som utgår från att människans medfödda behov av relationer har avgörande betydelse för psykisk utveckling och välbefinnande. För det andra syftar relationell på terapisituationen där stor vikt läggs vid patient-terapeutrelationen och hur denna kan användas för att främja patientens utveckling.

Affektfokuserad psykoterapi
Fastän affekt anses som en viktig förändrande faktor i psykoterapi av nästan alla teoretiska riktningar, och även ses som en gemensam kurativ faktor i vissa studier, så har forskning om affekternas roll i psykoterapi hittills varit ytterst begränsad. Diener et al. (2007) finner i en forskningsöversikt, att ett affektfokuserat arbetssätt i psykodynamisk terapi ökar patienternas emotionella medvetenhet, fördjupar patientens affektiva erfarenhet i sessionen, och bidrar till att skapa emotionella uttryck. Dessa allmänna affektfokuserade tekniker hade ett tydligt samband med positivt utfall i psykodynamisk psykoterapi.

Detsamma gällde när terapeuterna fokuserade sina interventioner mot att öka medvetenheten om sina affekter hos patienten. Det är svårt att klart avgränsa vad som är just affektfokuserade metoder då alla psykoterapeutiska metoder direkt eller indirekt påverkar patientens känsloliv. Det finns dock ett antal psykoterapeutiska approacher som uppfyller vissa kriterier om teori, metod och forskning. (Havnesköld, 2010)

1. I sin teori uttalat baserar sig på moderna teorier om affekt.
2. I sin metod beskriver replikerbara riktlinjer och systematiskt arbete med affekter som centralt tema.
3. I sin forskning visat på effektivitet i RCT-studier.

Bland de approacher som lever upp till samtliga dessa tre kriterier kan nämnas: Affektfobi Terapi (McCullogh & Magill, 2008), olika varianter av Psykodynamiska korttidsterapier (STDP) baserade på Davanloos metod (Abass et al. 2006) Emotion Focused Therapy (Elliott et al. 2004) Mentaliserings-baserad terapi (Bateman & Fonagy, 2006) Schemafokuserad terapi (Young et al.,2003) och CompassionFocused Therapy (Gilbert, 2005) Gemensamt för dessa metoder är hypotesen att undvikande av hotfull emotionell upplevelse upprätthåller klientens symptom och att exponering av emotioner vid trygg anknytning (positiv allians) är en nyckelfaktor i behandlingen.

Leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, specialitet psykiatri, avtal med Region Skåne PDT. Läs mer.

Jag är van att arbeta i både kortare och längre terapier beroende på problematik och behov. Det kan vara en livskris, utmattningssyndrom, mobbing, sorg, ätstörningsproblematik, posttraumatisk stress utifrån tidiga upplevelser med t ex övergrepp, övergivenhet, förälder med
psykisk sjukdom eller alkoholproblem mm, samt psykossjukdom. Med andra ord: Du kommer till mig med något som påverkar dig i ditt dagliga liv och vårt mål ska vara att du ska kunna säga att så var det en gång men det påverkar mig inte längre i mitt dagliga liv.

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi (UHÄ), specialist i klinisk psykologi. Läs mer.

Välkommen att läsa om mig och min verksamhet på www.annicahjertqvist.se
Kontakta mig gärna via mail annica@annicahjertqvist.se och mobil 0761-735 083

Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare, handledare UHÄ. Läs mer.

Med fokus på relationer och samspel

Jag erbjuder psykoterapi för enskilda, par och familjer samt handledning individuellt eller i grupp. Jag har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi, framförallt från mina många år som familjerådgivare och parterapeut. Sedan flera år handleder jag personalgrupper inom ett flertal verksamhetsområden i kommuner och landsting. Jag har avtal med kommunförbundet Skåne avseende handledning.

För mer information om mig och min verksamhet se www.presam.se

Välkommen att kontakta mig på mail: birgitta.presam@gmail.com
eller tel 070-2200910

Leg sjukgymnast, leg fysioterapeut, auktoriserad Feldenkraispedagog. Avtal med Region Skåne. Läs mer.

Vill du ha hjälp med stress, smärta, spänningar, sömnsvårigheter, yrsel, oro, ångest och personlig utveckling? Då är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag förespråkar en helhetssyn på människan där kopplingen mellan kropp och själ utgör en självklar grund i behandlingen. Behandlingen ger dig redskap som hjälper dig att bli mer medveten om både dina tankar, känslor och din kropp. Jag ger både individuella behandlingar och har även utvecklat en gruppbehandling för dig som har problem med olika stressutlösta symptom. Tillsamman lägger vi grunden för hur du ska kunna minska dina symptom, skapa bättre balans i ditt liv och finna ett mer avspänt sätt att leva. Högkostnadskort och frikort gäller. Remiss behövs ej.

Du kan läsa mer om mina behandlingsmetoder på min hemsida www.evamoberg.com där du också finner mina kontaktuppgifter.

Du kan också klicka in på min blogg: https://www.evamoberg.com/blogg

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi. Avtal med Region Skåne PDT, KBT Läs mer.

Jag är leg psykolog/ leg psykoterapeut med en vidareutbildning i klinisk hypnos. Jag har även en mångårig erfarenhet av meditation och mindfulnessträning. Min yrkeserfarenhet är bred och jag har arbetat inom öppen- och slutenvårdspsykiatrin, inom företagshälsovård, samt inom primärvård. Sedan några år tillbaka är jag privatpraktiserande och arbetar huvudsakligen med individuell psykoterapi.

Mitt psykoterapeutiska arbete är integrativt, främst format av psykodynamisk och existentiell psykoterapitradition, men även utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Det väsentliga för mig är att möta dig som en hel människa, där både nutid och dåtid är viktiga dimensioner för att kunna känna meningsfulla sammanhang och för att uppnå en fördjupad förståelse av dig själv och din omvärld.

Välkommen att kontakta mig via mail: evaquilisch@expirapsykoterapi.se
eller telefon: 0704 573985

Socionom och leg. psykoterapeut. Avtal med Region Skåne, PDT och IPT. Läs mer.

Jag är leg. psykoterapeut med relationell- och interpersonell inriktning. Auktoriserad socionom. Specialist på korttidspsykoterapi och depressionsbehandling med lång erfarenhet av allmänpsykiatriskt mottagningsarbete.

Vi känner inte oss själva om vi inte förstår hur vi påverkar andra. Det relationella perspektivet på psykodynamisk psykoterapi (PDT) innebär bl.a. en ändrad syn på terapeutens delaktighet i samspelet med patienten. Det unika som uppstår mellan just den här patienten (du) och just den här terapeuten (jag), står i fokus för gemensamt utforskande.

När jag arbetar med IPT är jag framförallt fokuserad på hur relationerna utanför terapirummet påverkar dig och vi arbetar tillsammans för att lösa dina problem genom ett bättre interpersonellt fungerande.
Jag handleder PDT och IPT, samt undervisar om psykoterapi.

Läs gärna mer om min verksamhet på: www.erikfagerberg.se

Välkommen att kontakta mig via mail: psykoterapi@erikfagerberg.se
eller telefon: 072-904 62 30

kan jeg faa lincocin injection

During the placebo-controlled portion across the 3 clinical trials up to Week 16, the proportion of patients who experienced at least 1 serious adverse reaction (SAE; defined as resulting in death, life threatening, requires hospitalization, or persistent or significant disability/incapacity) was 0.5% in the 3 mg/kg REMICADE group, 1.9% in the placebo group, and 1.6% in the 5 mg/kg REMICADE group.

Among patients in the 2 Phase 3 studies, 12.4% of patients receiving REMICADE 5 mg/kg every 8 weeks through 1 year of maintenance treatment experienced at least 1 SAE in Study I. In Study II, 4.1% and 4.7% of patients receiving REMICADE 3 mg/kg and 5 mg/kg every 8 weeks, respectively, through 1 year of maintenance treatment experienced at least 1 SAE.

One death due to bacterial sepsis occurred 25 days after the second infusion of 5 mg/kg REMICADE. Serious infections included sepsis, and abscesses. In Study I, 2.7% of patients receiving REMICADE 5 mg/kg every 8 weeks through 1 year of maintenance treatment experienced at least 1 serious infection. In Study II, 1.0% and 1.3% of patients receiving REMICADE 3 mg/kg and 5 mg/kg, respectively, through 1 year of treatment experienced at least 1 serious infection. The most common serious infection (requiring hospitalization) was abscess (skin, throat, and peri-rectal) reported by 5 (0.7%) patients in the 5 mg/kg REMICADE group. Two active cases of tuberculosis were reported: 6 weeks and 34 weeks after starting REMICADE.

In the placebo-controlled portion of the psoriasis studies, 7 of 1123 patients who received REMICADE at any dose were diagnosed with at least one NMSC compared to 0 of 334 patients who received placebo.

In the psoriasis studies, 1% (15/1373) of patients experienced serum sickness or a combination of arthralgia and/or myalgia with fever, and/or rash, usually early in the treatment course. Of these patients, 6 required hospitalization due to fever, severe myalgia, arthralgia, swollen joints, and immobility.

Safety data are available from 4779 REMICADE-treated adult patients, including 1304 with rheumatoid arthritis, 1106 with Crohn’s disease, 484 with ulcerative colitis, 202 with ankylosing spondylitis, 293 with psoriatic arthritis, 1373 with plaque psoriasis and 17 with other conditions. [For information on other adverse reactions in pediatric patients, see ADVERSE REACTIONS]. Adverse reactions reported in ≥5% of all patients with rheumatoid arthritis receiving 4 or more infusions are in Table 2. The types and frequencies of adverse reactions observed were similar in REMICADE-treated rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, plaque psoriasis and Crohn’s disease patients except for abdominal pain, which occurred in 26% of REMICADE-treated patients with Crohn’s disease. In the Crohn’s disease studies, there were insufficient numbers and duration of follow-up for patients who never received REMICADE to provide meaningful comparisons.

Table 2: Adverse reactions occurring in 5% or more of patients receiving 4 or more infusions for rheumatoid arthritis

The most common serious adverse reactions observed in clinical trials were infections [see Clinical Trials Experience]. Other serious, medically relevant adverse reactions ≥0.2% or clinically significant adverse reactions by body system were as follows:

 • Body as a whole: allergic reaction, edema
 • Blood:pancytopenia
 • Cardiovascular: hypotension
 • Gastrointestinal: constipation, intestinal obstruction
 • Central and Peripheral Nervous: dizziness
 • Heart Rate and Rhythm:bradycardia
 • Liver and Biliary:hepatitis
 • Metabolic and Nutritional: dehydration
 • Platelet, Bleeding and Clotting:thrombocytopenia
 • Neoplasms: lymphoma
 • Red Blood Cell:anemia, hemolytic anemia
 • Resistance Mechanism: cellulitis, sepsis, serum sickness, sarcoidosis
 • Respiratory: lower respiratory tract infection (including pneumonia), pleurisy, pulmonary edema
 • Skin and Appendages: increased sweating
 • Vascular (Extracardiac):thrombophlebitis
 • White Cell and Reticuloendothelial:leukopenia, lymphadenopathy

There were some differences in the adverse reactions observed in the pediatric patients receiving REMICADE compared to those observed in adults with Crohn’s disease. These differences are discussed in the following paragraphs.

The following adverse reactions were reported more commonly in 103 randomized pediatric Crohn’s disease patients administered 5 mg/kg REMICADE through 54 weeks than in 385 adult Crohn’s disease patients receiving a similar treatment regimen: anemia (11%), leukopenia (9%), flushing (9%), viral infection (8%), neutropenia (7%), bone fracture (7%), bacterial infection (6%), and respiratory tract allergic reaction (6%).

Infections were reported in 56% of randomized pediatric patients in Study Peds Crohn’s and in 50% of adult patients in Study Crohn’s I. In Study Peds Crohn’s, infections were reported more frequently for patients who received every 8-week as opposed to every 12-week infusions (74% and 38%, respectively), while serious infections were reported for 3 patients in the every 8-week and 4 patients in the every 12-week maintenance treatment group. The most commonly reported infections were upper respiratory tract infection and pharyngitis, and the most commonly reported serious infection was abscess. Pneumonia was reported for 3 patients, (2 in the every 8-week and 1 in the every 12-week maintenance treatment groups). Herpes zoster was reported for 2 patients in the every 8-week maintenance treatment group.

In Study Peds Crohn’s, 18% of randomized patients experienced 1 or more infusion reactions, with no notable difference between treatment groups. Of the 112 patients in Study Peds Crohn’s, there were no serious infusion reactions, and 2 patients had non-serious anaphylactoid reactions.

In Study Peds Crohn’s, in which all patients received stable doses of 6-MP, AZA, or MTX, excluding inconclusive samples, 3 of 24 patients had antibodies to infliximab. Although 105 patients were tested for antibodies to infliximab, 81 patients were classified as inconclusive because they could not be ruled as negative due to assay interference by the presence of infliximab in the sample.

Elevations of ALT up to 3 times the upper limit of normal (ULN) were seen in 18% of pediatric patients in Crohn’s disease clinical trials; 4% had ALT elevations.3 x ULN, and 1% had elevations ≥5 x ULN. (Median follow-up was 53 weeks.)

Overall, the adverse reactions reported in the pediatric ulcerative colitis trial and adult ulcerative colitis (Study UC I and Study UC II) studies were generally consistent. In a pediatric UC trial, the most common adverse reactions were upper respiratory tract infection, pharyngitis, abdominal pain, fever, and headache.

Infections were reported in 31 (52%) of 60 treated patients in the pediatric UC trial and 22 (37%) required oral or parenteral antimicrobial treatment. The proportion of patients with infections in the pediatric UC trial was similar to that in the pediatric Crohn’s disease study (Study Peds Crohn’s) but higher than the proportion in the adults’ ulcerative colitis studies (Study UC I and Study UC II). The overall incidence of infections in the pediatric UC trial was 13/22 (59%) in the every 8 week maintenance treatment group. Upper respiratory tract infection (7/60 [12%]) and pharyngitis (5/60 [8%]) were the most frequently reported respiratory system infections. Serious infections were reported in 12% (7/60) of all treated patients.

In the pediatric UC trial, 58 patients were evaluated for antibodies to infliximab using the EIA as well as the drug-tolerant ECLIA. With the EIA, 4 of 58 (7%) patients had antibodies to infliximab. With the ECLIA, 30 of 58 (52%) patients had antibodies to infliximab [see Clinical Trials Experience, Immunogenicity]. The higher incidence of antibodies to infliximab by the ECLIA method was due to the 60-fold higher sensitivity compared to the EIA method. While EIA-positive patients generally had undetectable trough infliximab concentrations, ECLIA-positive patients could have detectable trough concentrations of infliximab because the ECLIA assay is more sensitive and drug-tolerant.

Elevations of ALT up to 3 times the upper limit of normal (ULN) were seen in 17% (10/60) of pediatric patients in the pediatric UC trial; 7% (4/60) had ALT elevations ≥3 x ULN, and 2% (1/60) had elevations ≥5 x ULN (median follow-up was 49 weeks).

Overall, 8 of 60 (13%) treated patients experienced one or more infusion reactions, including 4 of 22 (18%) patients in the every 8-week treatment maintenance group. No serious infusion reactions were reported.

In the pediatric UC trial, 45 patients were in the 12 to 17 year age group and 15 in the 6 to 11 year age group. The numbers of patients in each subgroup are too small to make any definitive conclusions about the effect of age on safety events. There were higher proportions of patients with serious adverse events (40% vs. 18%) and discontinuation due to adverse events (40% vs. 16%) in the younger age group than in the older age group. While the proportion of patients with infections was also higher in the younger age group (60% vs. 49%), for serious infections, the proportions were similar in the two age groups (13% in the 6 to 11 year age group vs. 11% in the 12 to 17 year age group). Overall proportions of adverse reactions, including infusion reactions, were similar between the 6 to 11 and 12 to 17 year age groups (13%).

Adverse reactions have been identified during post approval use of REMICADE in adult and pediatric patients. Because these reactions are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to drug exposure.

The following adverse reactions, some with fatal outcome, have been reported during post-approval use of REMICADE: neutropenia [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], agranulocytosis (including infants exposed in utero to infliximab), interstitial lung disease (including pulmonary fibrosis/interstitial pneumonitis and rapidly progressive disease), idiopathic thrombocytopenic purpura, thrombotic thrombocytopenic purpura, pericardial effusion, systemic and cutaneous vasculitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis, peripheral demyelinating disorders (such as Guillain-Barre syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and multifocal motor neuropathy), new onset and worsening psoriasis (all subtypes including pustular, primarily palmoplantar), transverse myelitis, and neuropathies (additional neurologic reactions have also been observed) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], acute liver failure, jaundice, hepatitis, and cholestasis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], serious infections [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], malignancies, including melanoma, Merkel cell carcinoma, and cervical cancer [see WARNINGS AND PRECAUTIONS] and vaccine breakthrough infection including bovine tuberculosis (disseminated BCG infection) following vaccination in an infant exposed in utero to infliximab [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

In post-marketing experience, cases of anaphylactic reactions, including laryngeal/pharyngeal edema and severe bronchospasm, and seizure have been associated with REMICADE administration.

Cases of transient visual loss have been reported in association with REMICADE during or within 2 hours of infusion. Cerebrovascular accidents, myocardial ischemia/infarction (some fatal), and arrhythmia occurring within 24 hours of initiation of infusion have also been reported [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

The following serious adverse reactions have been reported in the post-marketing experience in children: infections (some fatal) including opportunistic infections and tuberculosis, infusion reactions, and hypersensitivity reactions.

Serious adverse reactions in the post-marketing experience with REMICADE in the pediatric population have also included malignancies, including hepatosplenic T-cell lymphomas [see BOX WARNING and WARNINGS AND PRECAUTIONS], transient hepatic enzyme abnormalities, lupus-like syndromes, and the development of autoantibodies.

Read the entire FDA prescribing information for Remicade (Infliximab)

En rigtig ernæring er alfa og omega for psoriasisramte, og der-for er denne bog vigtig for mennesker med psoriasis og deres familie. Den indeholder en grundigt beskrevet ernæringstera-peutisk handlingsplan og baggrunden for denne. Hvis man skal være vedholdende med en kost, der er anderledes end den sæd-vanlige, er det vigtigt at forstå hvorfor. Ellers lykkes det ikke. Principperne kan enhver læser have glæde af at læse om, ikke kun mennesker med psoriasis. Der er gode afsnit om ernæ-ringsmæssige mangler, om nedsat fordøjelsesfunktion og dårlig tarmflora, om overfølsomhed, nedsat afgiftningsevne, stress og ubalancer. Alt med gode forklaringer på, hvordan den normale og sunde fordøjelse fungerer, og hvordan man med naturlige midler kan bevare den.

Når man har psoriasis, vil hudcellerne i de tykke psoriasispletter dannes meget hurtigere end celler i normal hud. De skubbes hurtigere udefter og afstødes som sammenhængende skællag. En nydannet hudcelle er kun 4-8 dage om at bevæge sig fra de inderste hudlag til overfladen af huden, hvis man har psoriasis. Normalt tager det 28 dage. Mange bruger op til 3 timer hver dag på at smøre sig ind i forskellige cremer og salver. Det er efter min mening kun symptomundertrykkende behandling, der ikke gør noget ved årsagen til sygdommen, og at nogen bliver be-handlet med cellegifte, er som at skyde gråspurve med kanoner. Hvis lampen for olietryk i vores biler lyser, så klistrer vi da ikke pæren til, så vi ikke kan se advarslen, og kører videre. Nej! Vi skynder os at fylde ny olie på, så motoren ikke brænder sam-men. Det er efter min mening meget mere fornuftigt at opbygge cellerne og deres funktioner med god mad, vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer, samtidig med at kroppens forskelligar-tede funktioner normaliseres.

– Forord af læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen

Af Ernæringsterapeut Marianne Fjordgård

koeb generisk lincocin inyectable

Medlem af D.E.T. (Danske ernæringsterapeuter)

Åhavevej 44 – 7200 Grindsted – Tlf. 75 31 01 23

Artiklen er bragt i ”Mit helbred” marts – 2002

Hvorfor er der denne hurtige vækst og afstødning af hudceller?

I bogen gennemgår jeg den funktionelt medicinske (be)handlingsplan ved psoriasis. I mit arbejde som ernæringste-rapeut tager jeg udgangspunkt i, at vi alle er individuelt forskel-lige, så selvom to personer har den samme diagnose, kan der godt være forskellige årsager til sygdommen. Omkring 80% af de klienter, jeg møder, har en dårlig fungerende fordøjelse eller nedsat afgiftningsevne. Det er ikke kun ved psoriasis, men det gælder også mennesker med gigt, allergier, humørproblemer, hormonelle problemer, hjerte-karsygdomme, dårligt immunfor-svar m.m. Når jeg taler med andre alternative behandlere, er deres erfaringer også de samme. Derfor vil en forholdsvis stor del af bogen omhandle fordøjelses- og afgiftningsproblemer. Andre årsager til psoriasis kunne for eksempel være mangler på vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer eller problemer med en dårlig ernæring. Alt dette kan resultere i en uhensigts-mæssig immunreaktion i huden og dens celler. Jeg mener der-for, at det er nødvendigt at finde ud af den individuelle årsag til psoriasis for at kunne sætte ind med den nødvendige handling for at genoprette ubalancen. Der skal ikke kun gives symptom-undertrykkende tilskud, for så er funktionel medicin ikke et hak bedre end de skolemedicinske metoder.

Derfor er det nødvendigt for dig at finde ud af årsagen til din psoriasis og derefter at gøre en indsats for at genoprette normale tilstande. Bogens forskellige afsnit gennemgår de forskellige årsager, der kan være til sygdommen, og disse kan forhåbentlig være dig til hjælp.

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med selv at gøre en indsats, kan du i første omgang forsøge den minimums handlingsplan, som jeg foreslår i dette korte uddrag fra bogen. Hvis det ikke er til-strækkeligt hjælp er der mange flere råd til selvhjælp i bogen “Psoriasis – Nej Tak!“.

Psoriasis og funktionel medicin

Hvis vi ud fra den funktionelt medicinske synsvinkel prøver at anskue psoriasis, kan der være mange forskellige grunde til, at sygdommen bryder ud. Mange er inde i en ond cirkel, hvor uba-lancer i ét af systemerne medfører ubalancer i alle de andre sy-stemer. Derfor er det en rigtig god ide af sætte ind med kostæn-dringer, der tager hensyn til nedsat funktion i alle systemerne, og supplere med relevante kosttilskud for at bryde denne onde cirkel.

Den onde cirkel kan brydes ved at

 • Erstatte ernæringsmæssige mangler med en god fiber- og næringsrig kostplan suppleret med ekstra vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtstoffer. Ved overfølsomhe-der overfor madvarer skal disse udelades af kosten
 • Ved fordøjelsesproblemer skal disse findes, og fordøjelsesfunktionen skal genoprettes
 • Leverens afgiftningsevne skal styrkes med relevante ur-ter og madvarer
 • Faktorer, der giver oxidativt stress, skal så vidt muligt fjernes, og der skal skabes balance mellem de frie radikaler og mængden af antioxidanter
 • Et immunforsvar, der er overreagerende, og den lokale inflammation skal dæmpes med den rigtige kost og tilskud

Illustration af den onde cirkel ved psoriasis:

Det er selvfølgeligt meget forenklet at påstå, at den ene ubalan-ce er en følge af den anden. De forskellige ubalancer skaber ubalancer i næsten alle de andre områder, idet de hænger sam-men som et edderkoppespind. For eksempel vil fordøjelsespro-blemer både kunne give leverbelastninger, oxidativt stress, in-flammation, overfølsomheder, hormonelle problemer og selv-følgelig mangler på livsvigtige næringsstoffer.

Ernæringsterapeutisk handlingsplan:

Hvis du meget gerne vil i gang med at afprøve den funktionelt medicinske handlingsplan til psoriasis, men ikke i første om-gang vil læse hele bogen “Psoriasis – Nej Tak!”, har jeg samlet den vigtigste del af den ernæringsterapeutiske handlingsplan i denne artikel.

En fornuftig sammensat kostplan skal stræbe efter at være dæk-kende med de energigivende næringsstoffer, protein, fedt og kulhydrater, at tilføre så mange vitaminer, mineraler og livsvig-tige fedtsyrer som muligt og samtidig tage hensyn til eventuelle overfølsomheder. Da mange med psoriasis reagerer overfølsomt overfor kostens indhold af gluten, vil jeg som et minimum an-befale, at du prøver med en gluten- og mælkefri kost i 8-12 uger, inden du afskriver overfølsomhed som årsag til din psoriasis.

En mælke- og glutenfri kostplan kunne se således ud. Når der fyldes mad på tallerkenen, skal alle måltider sættes sammen, således at halvdelen af tallerkenen er fyldt med grøntsager eller frugt, knap en tredjedel af tallerkenen skal fyldes med en form for grove kornprodukter, og kun en femtedel af tallerkenen må fyldes med de fedt- og proteinholdige madvarer. Tallerkenens størrelse skal afpasses efter appetitten og behovet for kalorier.

Der er en 4 ugers mælke- og glutenfri kostplan i min bog “Spis dig glad“

Tilskudsplan:

Da det er utroligt individuelt, hvilke vitaminer, mineraler, livs-vigtige fedtstoffer og urter vi hver især vil have behov for, vil nedenstående anbefalinger kun give et groft forslag til et til-skudsprogram. Når det optimale behov skal findes, må faktorer som mangelsymptomer, sygdomme, livsstil, forbrug af stimu-lanser, motion, stress, forurening, arv, alder og køn tages med i overvejelserne. Det kan dygtige, veluddannede og helhedsorien-terede terapeuter, bl.a. ernæringsterapeuter der er medlem af DET, være behjælpelige med.

Hvis der er problemer med fordøjelsen, skal fordøjelsesfunktionerne genoprettes med relevante tilskud.

Hej
Blot en forespørgsel. Jeg har psoriasis, og haft det stort set hele mit liv, får medicin for det. Men vil gerne begynde at tænke over min kost også.
Denne bog her, Psoriasis-nej tak. Indeholder den madplaner og sådan, som så kan hjælpe en på vej?
Mvh Anja

Hvad kunne relevante kosttilskud være?

Hej Stina. Tilskud skal altid findes til den enkelte ud fra grundig samtale så jeg kan desværre ikke hjælpe dig med dit spørgsmål. Du er velkommen til at bestille en tid til konsultation her i klinikken i Billund. med venlig hilsen Marianne Fjordgård

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.

Kigelia Africana er en afrikansk frugt, der blandt andet dæmper rødme og kløe, virker plejende og stabiliserende, samt den understøtter hudens naturlige helingsproces. Dens hudgenopbyggende egenskaber er særdeles gavnlige for den ødelagte hud forårsaget af psoriasis, der har brug for en ekstra hånd til at hele.

Anvendelse
KIMOVI Creme med Salt påføres ren hud. Cremen med Salt efterlader en overflade af salt og Kigelia Africana på din hud, der stabiliserer hudcelleproduktionen samtidig med, den virker plejende og helende. Du kan ikke mærke saltet på din hud. Cremen med Salt kan bruges både som natcreme og dagcreme. Undgå kontakt med øjnene.

Anvendelse
KIMOVI Gel med Salt påføres ren hud som en tynd maske. Efter nogle minutter er Gelen tør, og du kan hverken se eller mærke, du har den på. Jo længere tid du lader den sidde, jo større effekt har den, da saltet og Kigelia Africanaen fungerer som en helende og plejende barrierer mod Psoriasis.

Anvendelse
KIMOVI Aktivt Plaster findes både i en lille rund og næsten usynlig udgave, der er ideel til behandling af sår, der findes synlige steder på kroppen. Plasteret findes også i en større udgave, der er ideel til større områder af Psoriasis. Plasteret skal påføres såret, efter du forsigtigt har renset det. Området omkring såret skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv.

Anvendelse
KIMOVI Silikone Plaster skal påføres det sarte og udsatte område, efter du forsigtigt har renset det. Området, hvor plasteret skal placeres, skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv. KIMOVI Silikone Plaster kan genplaceres, men ikke genanvendes. Ideel som dækplaster.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.