seroflo mgm

seroflo til salg i danmark

Red: Jag är själv drabbad och jag förstår din avsikt. Tyvärr tycker jag att bilden inte tillför något utan en utförligare bildtext/förklaring. Mitt råd: ta bort bilden

Har kommit flera studier som visat att psoriasis har med T-Cellerna och immunförsvaret att göra.
Går att läsa mera om det här
http://goo.gl/nN5HL9

Välkommet med en sansad kommentar till allt tyckande.

Om forskarna samarbetade med alternativare skulle nog ett bot snart hittas. Men det kommer aldrig att ske i det här landet för boten skulle då sannolikt bli något läkemedelsmaffian inte kan patentera och tjäna en massa pengar på. Det är samma skit med all medicinsk forskning idag verkar det som. Allt måste utmynna i en patenterbar medicin som blockerar en naturlig funktion för att undertrycka ett symptom, eller ersätta ett ämne kroppen egentligen ska tillverka själv. Dvs en bot i sann mening finns inte ens på kartan.

Snabba fakta om psoriasis, som alltså INTE är en hudsjukdom eller svampinfektion och inte går att bota med vare sig salvor eller såpor!

– Ordet psoriasis kommer från det grekiska ‘psora’ som betyder skorv och klåda.

– Ungefär var fjärde psoriatiker har en måttlig till svår form. Övriga har mildare besvär.

– Forskning visar bland annat att svår psoriasis ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Cirka 30 % av alla med psoriasis drabbas även av en särskild form av inflammation i senfästen och/eller leder – så kallad psoriasisartrit.

– Psoriasis är en immunologisk sjukdom, vid vilken en autoimmun aktivering riktad mot hudceller förefaller att vara en av de viktigaste faktorerna. En slags vita blodkroppar – T-celler – ansamlas i hudens övre skikt där de framkallar en inflammatorisk reaktion. Både T-celler och hudceller frisätter signalsubstanser, bland annat TNF. Signalsubstanserna stimulerar hudcellerna så att de delar sig ca 10-20 gånger snabbare än normalt.

– Uttalad parakeratos (cellkärnor ända upp i stratum corneum) uppträder som en manifestation av att celldelningen har en onormal ökad takt och hudcellerna inte hinner mogna. Överhuden har en ojämn tjocklek och uppvisar ansamling av T-celler (en slags vita blodkroppar).som är mest uttalat basalt. I övre skiktet av huden ser man vidgade och slingriga kärl och ansamling av T-celler i de dermala papillerna som dessutom blir mer framträdande.

Jag känner personer som blir bättre av solljus och använder det som behandling. Jag skulle tro att det blir bättre eftersom UV-ljus är desinficerande och bildar D-vitamin i huden som är direkt viktigt för immunförsvaret vilket angriper svampinfektionen.

Jag tror varken på dig eller Psoriasisförbund.

Svar till Psoriasisförbundet i Örebro län:

Kollade några sekunder på den första länken som Psoriasisförbundet i Örebro gav:

”En vacker cell med långa armar ser ut att spela en nyckelroll i sökandet eft er
psoriasisgåtans lösning…”

Många är väldigt trygga med att ha en sjuk identitet, och i det oändliga pula runt med symptom, och vägrar släppa det, vill inte bli friska, för då måste man ge upp saker på vägen. Eller?

Varför posta länkar kring ”forskning”, istället för att bara ta och göra sig frisk, skriva till sina medlemmar vad det handlar om, och hur andra och en själv bara botar sig, och sedan lägga ned alla skumma symptom som dessa ”drabbadeförbund” ofta är? Ska ert ”arbete” bestå i att hålla kvar folk i symptom, prata om ”gåtor”, är ni så omedvetna, eller vill bara beredviliigt och införstått hålla kvar folk i symptom och ohälsa?

Psoriasis är ingen hudsjukdom. Där symptomen visar sig, på huden, är bara symptom på något djupare.

Typiskt att bromsklossar alltid ska gå industrins ärenden, som går ut på att skapa en kundkrets, och det är ingen riktig affärsidè att folk blir friska, det fattar ju alla vi det här laget, eller hur?

Det är klart olika saker har med varandra att göra, svamp, immunförsvar, dendritceller, T-lymfocyter, näring, osv osv osv – men det finns inga ”gåtor” kring cancer eller psoriasis. Det finns mer obskyr verksamhet där man årtionde efter årtionde pumpar in pengar i ”forskning”, som en undanmanöver så att folk inte ska förstå grundläggande enkla principer, och hur att bota sig själv. Bry dig inte om hit och dit, forskning si eller så – det där du tar upp är bara sidoskott, skilj på grundläggande orsaker, och saker som kommer på vägen, och kan synas i pseudoscience, men som är sekundära symptom, som blir i sig blir orsaker till… etc. Spill inte tid på strunt.

Man kan bli ”sned” på att förbund som sprider disinformation, och inte istället med full kraft skriver om hur folk botar sig. Enby ger ju en öppning till bot, vaför postar du då dessa saker?

Jeffrey McCombs påtalade redan 1949 länken mellan svampen candida och psoriasis.

De som har tagit penicillin någon gång har säkert en kronisk överväxt av candida. Många har redan visat att det är så, med candida. Då räcker det att veta det, det behövs ingen ”forskning”.

Så kan immunförsvaret vara svagt, nedtryckt och ”felprogrammerat”, bland annat genom vaccinationer, som organisationer inte heller hjälper till att avslöja som det farliga berägeri det är. Så kan man ha väldigt störd tarmflora, med lite goda bakterier, och en ohygglig mängd med candida och annat. Det blir ”systemiskt”.

Man kan få många olika syptom och problem, både mentalt och kroppsligt där svamp är en viktig del i orsakerna. Eksem, psoriasis, problem i mage och tarm, värkande leder, allt möjligt.
Genom att sätta massa oika namn på symptomen, så hindras folk att se att det är en sorts maskering, eller maskerad, som pågår.

Phbalans nämns i kommentar. Kolla hur han som startade ph-balans en gång, K Sandvik, botade sin psoriasis, och psoriasis arthrit, mm:

Föredrag om Naturens Läkekonst – Kurt Sandvik

pH-KALK i SVT – Kurt Sandvik + Gertrud Rullander

Elisabeth Karlsdotter, du har fel och det är tur det för det innebär att 1000-tals drabbade människor får nytt hopp.

Jag själv som drabbats av psoriasis och fått diagnosen på en vårdcentral är fascinerad av hur personer från den etablerade vården, från läkemedelsindustrin och från Psoriasisförbundet bekrigar nya rön och en aldrig sinande ström av patienter som blivit botade av naturmedel, av dr Erik Enby, av kostomläggning, av basisk såpa och tex av leverrensning med bittersalt.

kan jeg faa seroflo 500

 • forebygge en senere innleggelse på sykehus, og/eller
 • er nødvendig for at vedkommende bevarer sin arbeidsevne.

Ved vurderingen bør NAV i tillegg støtte seg til tidligere sykehistorie, f.eks. sykehusinnleggelser og sykmeldingsperioder.

Dersom medlemmet drar på reise i privat regi kan det uansett ikke gis dispensasjon, selv om medlemmet har opplyst at formålet med reisen er det samme som ved organiserte behandlingsreiser. Trygderetten har i kjennelse, med ankenummer TRR-2011-615, blant annet uttalt følgende:

«Etter det opplyste var Ap ikke arbeidsufør ved sykemeldingen fra 3. oktober 2008 i forbindelse med reisen til Spania. Rett til sykepenger etter denne bestemmelsen foreligger da ikke.

I henhold til praksis kan det likevel i visse tilfeller ytes sykepenger under opphold i utlandet, selv om vedkommende ikke er arbeidsufør etter lovens § 8-4 første ledd. Dette følger ikke av § 8-9 , men av en praksis knyttet til § 8-4 tredje ledd bokstav b), som hjemler at sykepenger kan gis under behandling som gjør det nødvendig at vedkommende ikke arbeider. Unntaket gjelder for visse typer organiserte behandlingsreiser til utlandet.

Ap reiste til Spania for egen regning og uten at det forelå noe organisert behandlingstilbud. I likhet med ankemotparten finner retten at hans tilfelle ikke omfattes av den unntaksadgangen som er etablert gjennom praksis.

Retten har merket seg at det ikke finnes noe tilbud om behandlingsreiser for personer med atopisk eksem mv. Videre finner retten ingen grunn til å trekke i tvil at et opphold i Spania som det Ap har redegjort for, har en gunstig effekt for hans helse og forebygger de økte plagene han erfaringsmessig får om vinteren. Retten finner likevel ikke at det kan gjøres unntak i hans tilfelle fra den klare praksis som foreligger.»

EØS-avtalen gir rett til sykepenger under sykdom som inntreffer i et EØS-land (se EØS-rundskrivet). Dette innebærer at en person som er medlem i folketrygden og statsborger i et EØS-land, og som er på feriereise eller annet midlertidig opphold i ett av avtalelandene og blir syk i løpet av oppholdet, har rett på sykepenger hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. I disse tilfellene vil medlemmet altså ha krav på sykepenger under sykdom som oppstår i utlandet.

I de tilfeller der sykdom inntreffer under opphold i utlandet utenfor EØS-området, skal det ikke gis dispensasjon selv om medlemmet fremlegger sykmelding fra utenlandsk lege og er arbeidsufør ved tilbakekomsten.

Trygderetten har i kjennelse, med ankenummer 13/00912, uttalt følgende:

«Ap var på ferie på Filippinene då han vart akutt sjuk. Etter nærare undersøkingar vart det påvist blodpropp i venstre bein, noko som førte til at han vart innlagt på sjukehus. Han vart utskriven frå sjukehuset 29. april 2011, og fekk samtidig forbod mot å fly på grunn av for høge blodverdiar. Først etter at blodverdiane igjen vart normale, fekk han løyve til å reisa heim til Noreg den 6. mai 2011. Etter kontakt med fastlege heime vart sjukemelding skrive på grunnlag av dokumentasjonen frå Filippinene, og det vart sett fram søknad om sjukepengar for perioden 8. april til 6. mai 2011.

Spørsmålet i saka er om Ap fyller vilkåra for rett til sjukepengar under utanlandsopphaldet.

Det følgjer av folketrygdlova § 8-9 første ledd at opphald i Noreg er eit vilkår for å ha rett til sjukepengar. Retten legg til grunn at Ap ikkje var i ein situasjon som er omfatta av unntaka i § 8-9 andre ledd bokstav a) eller b). Spørsmålet blir om Ap kjem inn under unntaket i tredje ledd, der ein etter søknad kan få sjukepengar i ein avgrensa periode under opphald i utlandet.

I dei tilfella sjukdom oppstår under utanlandsopphald i eit EØS-land, har ein som følgje av EØS-avtalen rett på sjukepangar. I dei tilfella ein oppheld seg i eit land utanfor EØS-område, bør det derimot ikkje gis dispensasjon. (…)

Ap opphaldt seg derimot på ferie i eit land som ikkje har inngått trygdeavtale med Noreg, slik ankemotparten allereie har peika på. I slike tilfelle er ikkje vilkåra for å få sjukepengar oppfylt, noko som fører til at Ap ikkje har rett til sjukepengar for den aktuelle perioden.

Avgjerda er i samsvar med praksis, og retten viser som eksempel til ankesak med nummer 07/03798. Saka gjaldt eit krav om sjukepengar etter at ei kvinne vart alvorleg sjuk og måtte på sjukehus under eit ferieopphald i Indonesia. Retten kom til at vilkåra for sjukepengar ikkje var oppfylt, då ho opphaldt seg i eit land utanfor EØS-område. Retten viste til ankesak med nummer 04/02606 som eksempel på praksis på område.»

Den sykmeldte skal i utgangspunktet sende søknad til NAV før utenlandsreisen.

Dersom den sykmeldte har mottatt avslag på søknaden og likevel velger å reise, skal sykepengene stanses.

Dersom den sykmeldte reiser uten å ha sendt søknad til NAV før avreisen, men søker i ettertid, gjelder følgende:

 • Søknaden skal vurderes på samme måte som når søknad har kommet på forhånd. Avslag på sykepenger i forbindelse med utenlandsopphold kan med andre ord kan ikke begrunnes med at søknad ikke er fremmet før reisen.
 • NAV kontoret må undersøke om det var planlagt oppfølging eller behandling i det tidsrommet vedkommende oppholdt seg i utlandet. Fremkommer det at det var planlagt oppfølging i det aktuelle tidsrommet har vedkommende ikke kunnet overholde medvirkningsplikten, og sykepengene skal stanses med hjemmel i § 8-8.
 • Dersom det ikke skulle foregått noen form for oppfølging i perioden er det ikke brudd på medvirkningsplikten, og sykepengene vil ikke kunne stanses med hjemmel i § 8-8.
 • Det må undersøkes om det kan være brudd på øvrige vilkår i § 8-9, for eksempel om den sykmeldte har oppholdt seg i utlandet i for lang tid, om utenlandsoppholdet forverrer helsetilstanden og/eller forlenger arbeidsuførheten eller om det er tvil om bruker er arbeidsufør (jf. § 8-4).

Dersom den sykmeldte reiser uten å ha sendt søknad til NAV før reisen (men oppgir utenlandsopphold på kravblanketten 1D), og unnlater å sende søknad i ettertid, gjelder følgende:

 • Det kan ikke innvilges sykepenger, jf. § 8-9.

Dersom den sykmeldte reiser til utlandet uten å ha rett til sykepenger, eller velger å oppholde seg i utlandet utover det tidsrommet som det er gitt dispensasjon for og fremdeles er syk ved hjemkomsten, må retten til sykepenger vurderes på nytt ut fra det tidspunktet vedkommende oppsøkte lege i Norge etter hjemkomsten. Dette anses som et nytt sykmeldingstidspunkt.

Ved opphold i utlandet i inntil 14 dager uten rett til sykepenger anses ikke arbeidsforholdet som avbrutt, jf. § 8-15 andre ledd.

Hvis arbeidsforholdet er opphørt eller anses som avbrutt etter § 8-15 andre ledd må retten til sykepenger vurderes etter § 8-47. Har det gått mer enn en måned siden brukeren sist mottok sykepenger fra NAV må kravet om sykepenger avslås, jf. § 8-47.

Bestemmelsene i § 8-9 inneholder i seg selv ingen unntak for tilfeller der medlemmet mottar sykepenger i forbindelse med friskmelding til arbeidsformidling. Spørsmål om muligheten for å kunne yte sykepenger ved opphold utenfor Norge må derfor vurderes etter de samme retningslinjer som gjelder for alle andre.

Vi minner i denne forbindelse om at det er et vilkår etter § 8-5 at medlemmet har meldt seg som arbeidssøker til NAV. Vilkårene for å kunne anses som reell arbeidssøker vil således kunne være med på å sette ytterligere begrensninger for utenlandsopphold i den aktuelle perioden.

Arbeidsgiveren pålegges etter fjerde ledd en forskutteringsplikt for arbeidstakere som arbeider i utlandet.

A dark underarm is a skin condition that is caused due to a number of reasons. This dark pigmentation of the underarms can be very embarrassing and prevents people from wearing sleeveless or revealing clothes. Dark underarms are also known as Acanthosis Nigricans and can be attributed to factors such as various lifestyle choices and health factors. The best way to treat dark underarms is to determine the underlying cause first.

Naturally, the main symptom of dark underarms is the presence of darkened skin in the armpit area. This discoloration can vary up to several shades darker than your normal skin tone and can thus be very prominent and for many people embarrassing as well. In addition to the pigmentation of the region, other symptoms include itchiness, excessive perspiration, and bad body odor. Due to the itchiness, there can also be redness, sensitive skin, and further discoloration due to excessive scratching.

There are several health and lifestyle factors that can cause dark underarms. These include:

 • Shaving your underarms regularly can cause the skin to darken. This happens as shaving merely cuts off the hair at the surface of the skin and the area tends to look darker than the normal skin tone due to the dark hair just below the skin surface.
 • If you do not maintain proper levels of hygiene, there is a tendency for dead skin and cells to accumulate in the underarms. This can cause dark spots and bumps on the skin when the dead cells then get trapped under the skin. Regular exfoliation is required to prevent this from happening.
 • Some ingredients in commercially available deodorants and perfumes could cause pigmentation of the skin. Shaving gels and soaps could also cause a skin irritation in the area and lead to darkening of the underarms.
 • A medical condition known as acanthosis nigricans could be responsible for dark underarms. This condition leads to dark marks forming on the body. Most of the pigmentation is found around the underarms, the groin and inner thigh and the neck. Acanthosis nigricans is associated with people who are obese, having a problem with their glandular functioning, and who suffer from type 2 diabetes. A high level of insulin can cause an overproduction of skin cells that can result in pigmentation. Acanthosis nigricans may be inherited or develop because of medications such as certain oral contraceptives. A hormonal imbalance or disorders of the endocrine system can also lead to this condition.
 • Friction caused by tight clothes, rough and synthetic fabrics. These cause constant chaffing and discoloration of the sensitive skin in the underarm area.
 • Excessive sweating can cause bacteria to be trapped in the skin of the underarms and result in pigmentation of the area.
 • A bacterium called Corynebacterium is responsible for excessive sweating and bad odor. Some experts suggest that this bacterium may be responsible for development of dark underarms as well.

Darkening of the underarms is not a serious medical condition and unless it occurs as a symptom or as the fallout from some other health condition, it does not warrant medical treatment. As dark underarms pose no health risk, it may be a good idea to experiment with some home remedies first. Keep in mind that most home remedies are not the subject of scientific research, so their results could vary greatly:

 • Experts suggest that the best treatment for darkened armpits is lemon. Simply rub a slice or piece of fresh lemon on the pigmented area for an easy and safe way to lighten the skin.
 • Vitamin E oil applied to the dark skin is another effective black underarm treatment. Vitamin E oil also improves the softness and smoothness of the skin making it healthier looking and less rough.
 • Try baking soda or alum directly applied to the underarms instead of deodorants or anti-perspirants. It absorbs extra moisture and prevents the area from developing a foul odor.
 • Another armpit whitening home remedy is coconut oil. Simply rub a small amount of coconut oil daily on the darkened skin. You will see a change in the skin tone over time.
 • Pure sandalwood powder mixed with rose water and applied to the underarms in the form of a paste helps prevent body odor and is an excellent underarm whitening remedy.
 • You can also try making a paste out of lime juice and cucumber juice mixed together with a pinch of turmeric powder. This is a traditional ayurvedic black underarms remedy and has been used down the ages to treat this embarrassing problem. The acidic properties of the lime juice absorbs extra moisture and sweat in the underarm area and gets rid of any build up of dead cells an skin that can cause darkening. The cucumber juice on the other hand works as a cooling agent to reduce itching and skin irritations while the turmeric powder prevents discoloration.
 • Many people want to know how to make underarms fair. An easy and economical way to do so is to use potato juice on the darkened areas of the skin. Potatoes are a natural bleaching agent and are very effective in lightening the skin tone without any harmful side effects. Similarly, raw tomato slices rubbed onto darkened skin can lighten the pigmentation naturally as well.
 • Home remedies for dark underarms include making your own skin cream to treat the darkening and itching. For a simple recipe, mix a little water with three drops each of olive oil, jojoba oil, wheat germ oil, and any citrus oil of your choice. Shake well before applying the mixture to the affected areas of the skin. The vitamins and fatty acids in these oils act as natural moisturizers to keep the skin healthy and smooth. The citrus oils help bleach the skin to a lighter shade without being too harsh on the delicate skin of the underarms. Use this oil mix every day for the best results.
 • An herbal black underarms remedy involves the use of licorice root extract mixed with aspen extract and raspberry extract to lighten the skin and heal the area. The medicinal properties of these herbal extracts stimulate the production of a compound called pheomelanin in the skin. This helps lighten the darkened skin of the underarms without any harmful side effects.
 • Herbal supplements such as cinnamon capsules or fenugreek should be had every day to treat darkened underarms.
 • If regular shaving is causing the dark skin, apply a mixture of lemon juice and granulated sugar to the underarms and leave it on to dry for about fifteen to twenty minutes. Then scrub the underarms with some more sugar. This works as an excellent exfoliator for the skin and lightens the skin tone as well.
 • There are also several skin lightening beauty products available in the market today. These products range from creams, lotions and skin bleaches and most contain ingredients that lighten skin and strip off the outer dead layer of skin cells. Prices vary from moderate to expensive and results are not guaranteed.
 • A cosmetic surgeon can help with darkened underarm skin if you are not finding success with any other natural or home remedies. Laser treatments can lighten skin tone and get rid of scars and freckles but past results have been inconsistent. This option is also very expensive so should be considered only if nothing else has worked. Shop around before choosing your cosmetic surgeon and always look for one who has training and adequate experience in the field.

Following are some steps you can take to prevent dark underarms from developing:

 • Instead of store-bought deodorants or anti-perspirants, use talcum powder or anti-fungal powder.
 • Wax underarms rather than shaving. This softens the skin by removing the layer of dead cells as well. If you are unable to wax, shave closely with a new blade every time and apply an antiseptic and anti-microbial cream to the area after shaving. This prevents ingrown hairs and skin rashes and further skin discoloration.
 • Exfoliate the area regularly and keep the skin dry and clean at all times. Shower often especially when the weather is hot as it is the build up of bacteria that causes pigmentation and bad body odor and not just sweat.
 • Hair removal creams should be avoided at all costs as they contain harsh chemicals that can cause an adverse skin reaction in many people. When used over long periods of time, these products can cause permanent damage to the sensitive skin of the underarms.

Vi kommer var vecka att presentera minst en ny fond som är öppen för allmänheten att söka pengar från. Helt gratis! Nu ska vi bara fixa den här webbdesignen..

Jag är en nyskild, ensamtående pappa med 4 st barn på 6,9,13,15 har ett stort behov att få hjälp.
Jobbar mycket övertid men får inte ekonomin att gå runt. Vi har tillsammans (jag och barnen)dragit ner på kostnader.
Det känns ju inte rätt, men vad ska man göra!
Det enda barnen önskar är att jag inte ska sitta själv på jul.
jag vill kunna ge dem en varsin julklapp för allt kämpande under året.
vart kan jag vända mig!

lav pris seroflo 125

I Sverige har drygt tre procent av befolkningen psoriasis. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar och är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Incidensen är högst under puberteten och hos unga vuxna. Femtio procent av alla psoriatiker insjuknar före 30 års ålder. Personer med svår psoriasis har en något förkortad medellivslängd, cirka tre-fyra år.

Annan samsjuklighet är framför allt ledbesvär i form av psoriasisartrit som drabbar uppskattningsvis 30 procent av patienterna. Psoriasis artrit kan vara svår att diagnosticerar då sjukdomen är heterogen och biomarkör saknas. Ofta krävs noggrann bedömning av reumatolog.

Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu inte klarlagd, men det finns övertygande bevis för att det är ett samspel mellan omgivnings- och genetiska faktorer som gör att sjukdomen bryter ut.

De yttre faktorer som anses vara bidragande till sjukdomen är infektioner, framför allt streptokockinfektioner i svalget, och livskriser. Överkonsumtion av alkohol, rökning, fetma, vissa läkemedel och hudskador av varierade slag har också betydelse.

Psoriasis är en immunmedierad sjukdom och det övervägande antalet identifierade riskgener är inblandade i immunsystemet Den ledande hypotesen i immunopatologin är för närvarande att det är en förskjutning i förhållandet mellan T-hjälparcellerna, i riktning mot flera celler av Th1- och Th17-typ.

Immunpatogenesen börjar med aktivering av antigenpresenterande celler. Detta leder i sin tur till en aktivering av T-celler med differentiering och kloning av Th-celler i lymfkörtlarna. De aktiverade T-cellerna lämnar lymfsystemet via blodet och migrerar till platsen för inflammationen med hjälp av specifika adhesionsmolekyler. Detta ger en ökad T-cellsinfiltration, men även infiltration av neutrofiler som underhåller inflammationen och bildar mikroabcesser i epidermis.

Psoriasis på ländrygg och arm

Patient med psoriasis på ländryggen. Foto: Birgitta Wilson Claréus

Patient med psoriasis på ländrygg samt på arm.

Guttat psoriasis är vanligare hos yngre personer. Utslagen startar oftast några veckor efter en infektion med betahemolyserande streptokocker. Denna typ av psoriasis börjar med små utspridda röda fjällande macule som ökar i antal under den första månaden, står stabilt under den andra och spontanläker ofta under den tredje månaden. Uppskattningsvis 30-50 procent, säkra siffror saknas ännu, utvecklar en nummulär/plaque psoriasis på sikt.

Guttat psoriasis (droppformad psoriasis)

Denna droppformade psoriasis förekommer oftast hos yngre personer. Utmärkande för guttat psoriasis är de små utspridda röda fjällande fläckar som blir allt fler under den första månaden.

Det vanligaste debutsymtomet hos äldre, ofta med debut några månader efter en livskris. Utslagen är rodnade, skarpt avgränsade, hyperkeratotiska och infiltrerade macule, från några centimeter (nummulär psoriasis) till över 20 cm stora (plackpsoriasis). Fläckarna har silverfärgade fjäll, typiskt är "stearinfjällsfenomen" vid skrapning med öronpinne. Predilektionsställen är armbågar/knän, ryggslut och hårbotten.

Plackpsoriasis (nummulär psoriasis)

Utslagen karaktäriseras av rodnad, fjällande och skarpt avgränsade fält, från några centimeter till över 20 cm stora. Plackpsoriasis uppkommer framför allt på armbågar, knän, ryggslut och hårbotten.

Sitter i hudveck, naveln, öron och underlivet. Utslagen är skarpt avgränsade, rodnade och glänsande macule. Fjällningen syns inte på grund av hydreringen, men fås fram vid skrapning. Omkring 30 procent av alla psoriatiker har utslag i underlivet och fem procent av psoriatikerna har invers psoriasis som enda symtom.

Utslagen vid invers psoriasis sitter i hudveck, navel, öron och underlivet och är skarpt avgränsade, rodnade och glänsande. På grund av hydreringen syns sällan fjällningen.

Psoriasis i hårbotten varierar i tjocklek; från tunn fjällning till tjocka plack. Utslagen sitter oftast i bakhuvudet och i hårfästet (corona seborroica). Hårbottenpsoriasis ses som enda symtom hos 25 procent, men upp till 80 procent har utslag där.

Hårbottenpsoriasis varierar i tjocklek från tunn fjällning till tjocka plack. Utslagen är ofta lokaliserade i bakhuvudet och i hårfästet.

Psoriasis på handryggar förekommer oftare hos den grupp av psoriatiker som blir sämre av solljus.I handflator och på fotsulor är utslagen tjocka, fjällande plack som sitter mer centralt och upp på fotränder och hälar. Utslagen domineras av hyperkeratoser och är måttligt rodnade. Ragader gör det svårt att använda händerna respektive gå.

I handflator och på fotsulor är utslagen tjocka, måttligt rodnande, fjällande plack som är centralt lokaliserade, på fötterna sitter de ofta på hälarna.

Omkring en femtedel av alla psoriatiker blir sämre av solen. Hälften av dessa har en äkta ljuskänslighet, med direkt försämring av psoriasissjukdomen. Resten får först ett soleksem, som sedan övergår i psoriasis (Köbnerfenomen).

Ljusutlöst ljuskänslig psoriasis på rygg

Uppskattningsvis blir en femtedel av alla psoriasisdrabbade sämre av solen. Av dessa har hälften en äkta ljuskänslighet med direkt försämring av utslagen. Övriga får till en början ett soleksem som senare övergår i psoriasis, vilket kallas Köbnerfenomen.

Psoriasis i naglar ser ut på olika sätt beroende på var i nagelapparaten sjukdomen sitter. Vid så kallade fingerborgsnaglar sitter psoriasisen i nagelanlaget och vid övriga typer (distal onycholys samt röda "oljefläckar" är de vanligaste typerna) i nagelbädden. Sextiofem procent har formförändrade naglar vid något tillfälle. Vid psoriasisartrit (och vid svår hudsjukdom) är det mycket vanligt med nagelengagemang.

Hos vissa patienter sitter psoriasisen i nagelanlaget (fingerborgsnaglar), medan andra har sjukdomen i nagelbädden där distal onycholys samt röda "oljefläckar" är de vanligaste symtomen.

Dessa två typer är ovanliga. Vid pustulös psoriasis bildas en mängd små pustler i överhuden och vid erytrodermi är huden generellt rodnad och ödematös. Patienterna har en påtaglig allmänpåverkan och är oftast inläggningsfall. Dessa former utvecklas ibland efter utsättande av perorala steroider eller abrupt avslutad lokalbehandling med kortisonkrämer.

Vid pustulös psoriasis uppstår en mängd små pustler i överhuden.

Upp till 40 procent av psoriatikerna har ledbesvär vid något tillfälle. Vanligaste typen av PsA är entesiter, inflammation i ledband- och senfästen. Synoviter, inflammation i ledkapseln, är mindre vanligt. Dessa är då framför allt belägna i DIP-leder, en eller flera stora leder eller ryggrad. Patognomont för psoriasisartrit är daktylit, så kallade korvfingrar/-tår, där hela fingret/tån blir jämnt svullen. Det finns ingen tydlig korrelation mellan hud och ledpsoriasis. Man kan ha mycket svår psoriasis på huden utan risk för ledbevsär och ledpsoriasis har inte sällan relativt lindriga förändringar på huden. Men alla varianter finns.

Psoriasisartrit (PsA) i fingrar

Psoriasisartrit sitter ofta i DIP-leder, en eller flera stora leder, eller ryggrad. Ett patognomont fynd för dessa patienter är daktylit, det vill säga "korvfingrar/-tår" där hela fingret eller tån blir jämnt svullen.

Diagnosen psoriasis ställs framför allt på klinisk bild:

 • Symmetriska utslag armbågar, knän och ryggslut.
 • Kontrollera hårbotten, crena och naglar.
 • Sitter ofta i irriterad hud och sår (Köbnerfenomen).
 • Hudbiopsi/PAD ger sällan diagnos vid tveksam klinisk diagnos, eftersom histologin kan vara oftast är ospecifik.
 • Fråga efter ledvärk, utslag i crena/underliv.
 • Svalgodling vid guttat psoriasis och vid snabb försämring.

För de allra flesta individer med psoriasis räcker lokalbehandling, ibland endast med mjukgörande krämer. Om lokalbehandling med inte är tillräckligt blir nästa steg oftast ljusbehandling, framför allt med UVB. Omkring 25 procent har medelsvår till svår psoriasis och då krävs ofta systembehandling med tabletter eller med biologiska läkemedel.

billigste levaquin 750