hvor jeg koeber vermox pinworms

vermox online

Legemiddelbehandling: Avskjelling: På kroppen: Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 %. Hodebunn: Locobase LPL, salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje 2–5 %, virker i 6–8 timer før utvasking. Antiinflammatorisk behandling: Kroppsoverflaten: Sterke, ev. ekstra sterke glukokortikoider lokalt i 2–4 uker, deretter maksimalt 2 g. i uken i like lang tid. Alternativt glukokortikoid kombinert med vitamin D-analog på samme måte. Ansikt og intertriginøst: Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 g. daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 g. per uke ved behov. Hodebunnen: Sterke glukokortikoidløsninger, ev. kombinert med vitamin D-analog, 2 g. daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Ev. systemisk behandling (spesialistoppgave): metotreksat, acitretin, ciklosporin, fumarsyre, nyere biologiske legemidler.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som forekommer hos ca. 2 % av befolkningen. Sykdommen har et kronisk residiverende forløp. Ved svært utbredt og inflammatorisk aktiv psoriasis sees økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og inflammatorisk tarmsykdom. Forekomsten av psoriasisartritt varierer, men man antar at et sted mellom 10 % og 30 % av psoriatikere utvikler tilstanden (sees oftere hos pasienter med neglepsoriasis og de med svært utbredt hudsykdom).

Årsaken til psoriasis er ukjent. Genetiske faktorer predisponerer, men ytre faktorer som halsinfeksjon med betahemolytiske streptokokker eller legemidler (betareseptorantagonister, litium og klorokin) kan utløse sykdommen. Psoriasis forverres ofte i perioder med store psykiske påkjenninger og stress.

Karakteristisk sees erytematøse, lett infiltrerte, velavgrensete skjellende plakk på strekkesiden av ekstremiteter og på truncus og i hodebunn. Intertriginøs psoriasis og psoriasis på hender mangler ofte skjelling og har et mer eksemlignende bilde. Negleforandringer med pitting og distal onycholyse.

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for behandling av psoriasis, se terapianbefalingene

Lokalbehandling retter seg mot avskjelling og demping av inflammasjon

På kroppen Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 % eller annen oppbløtende fuktighetskrem med karbamid eller propylenglykol.

Ved tykk skjelling i hodebunnen gir Locobase LPL oftest tilstrekkelig avskjellende effekt og er enklere å vaske ut enn salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje med salisylsyre 2–5 %. Midlene masseres inn og virker i 6–8 timer før utvasking. Ved utvasking skal sjampo/medisinsk grønnsåpe masseres inn i ufuktet hodebunn og hår, da dette løser fettstoffene mer effektivt. Behandlingen gjentas daglig til skjellingen er fjernet.

Karbad og badstue hydrerer huden og kan forenkle avskjellingen av store områder.

Psoriasis på kroppsoverflaten: Førstehåndsbehandling er topikale potente glukokortikoidpreparater (fortrinnsvis sterke, men også ekstra sterke). Påføres utslettene daglig i 2–4 uker, deretter maksimalt to ganger i uken i like lang tid. NB! Bivirkninger ved langvarig bruk uten pauser. Mange har gode erfaringer med et kombinasjonspreparat av kalsipotriol og et sterkt glukokortikoid (betametason). Monoterapi med vitamin D-analoger gir en del kløe og mindre effekt enn kombinasjonsbehandling med steroid.
Korttidsbehandling med ditranol krem er egnet til plakkpsoriasis, men brukes lite pga. irritasjon og misfargingsproblematikk.

Psoriasis i ansikt og intertriginøst. Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 ganger daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 ganger per uke ved behov. Kalsitriol synes å gi mindre lokalirritasjon enn kalsipotriol og kan med forsiktighet forsøkes hvis ikke lokale steroider kan brukes. Ditranol tåles ikke i hudfolder og i ansikt. Behandling med 5 % steinkulltjære brukes i dag lite pga. dårlig effekt, samt lukt og misfargingsproblematikk

Psoriasis i hodebunnen: Ved lokalbehandling av psoriasis i hodebunnen trengs sterke glukokortikoidløsninger eller glukokortikoidløsning kombinert med vitamin D-analog to ganger daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Som vedlikeholdsbehandling kan tjæresjampoer forsøkes. For terapiresistente tilfeller kan sulfantrenbehandling i hodebunnen forsøkes (spesialistoppgave).

Psoriasis i håndflater og fotsåler og Pustulosis palmoplantaris er ofte vanskelig å behandle. Hvis man ikke kommer til målet med lokale, potente glukokortikoider i 2–4 uker, vil okklusjonsbehandling med ekstra sterk glukokortikoidløsning på huden under et dekke av hydrokolloidplater og ukentlig skifte i 3–4 uker ha god symptomlindrende effekt.
Ved smertefulle fissurer pensling med 3–5 % lapisløsning (obs misfarging) i 3–5 dager.

Systemisk behandling med metotreksat, acitretin, ciklosporin eller fumarsyre (godkjenningsfritak) vurderes ved dårlig effekt av lokalbehandling og ved kraftig, utbredt psoriasis. Flere av de nye biologiske legemidlene (TNF-blokkerne etanercept, adalimumab og infliksimab, samt Il 12/23-hemmeren ustekinumab og Il 17a-hemmeren sekukinumab) er godkjent til behandling av moderat til alvorlig psoriasis som ikke har respondert på annen systemisk behandling. Apremilast er en ny peroral behandling med hemming av fosfodiesterase-4 som demper produksjon av TNF og interlevkiner. Methotrexat, etanercept, adalimumab og ustekinumab er godkjent til bruk på barn med psoriasis. Systemisk behandling av psoriasis er en spesialistoppgave.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom med spontane bedringer og forverringer. Varig remisjon er uvanlig, bortsett fra ved guttat psoriasis. Psoriasis kan oppleves som veldig stigmatiserende, men de færreste blir så hardt angrepet at det går ut over deres arbeidsevne eller muligheter til å fungere i det daglige. Leddsymptomer og alvorlig hånd- og fotpsoriasis kan påvirke arbeidsevnen.

Røyking, overdreven bruk av alkohol og stresset livsførsel bør unngås. Kostfaktorer har ikke dokumentert betydning. Pasienter med alvorlig psoriasis har økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og overvekt, og et normalt sunt kosthold samt normal vekt bør tilstrebes. Unge psoriatikere med utbredt og aktiv hudsykdom bør spesielt følges med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdom.

Legemiddelbehandling: Overflatiske, enkeltstående impetigolesjoner: antibakterielt middel lokalt 2–3 gng. daglig (dibrompropamidin, hydogenperoksyd krem, retapamulin, fusidinsyre). Ev. negleklipp og bruk av desinfeksjonsmidler under neglekantene og i neseborene.
Utbredt impetigo/dypere infeksjoner: dikloksacillin eller klindamycin systemisk.
Erysipelas: fenoksymetylpenicillin. Alternativt klindamycin. Ved blandingsinfeksjon med betahemolytiske streptokokker og S. aureus, erysipelas assosiert med åpent sår og lymfangitt fra sår: dikloksacillin/kloksacillin, ev. klindamycin.
Nekrotiserende fasciitt krever umiddelbar hospitalisering med vurdering av kompetent kirurg!

Hyppigst er infeksjon med Staphyloccus aureus, dernest betahemolytiske streptokokker gruppe A. Betahemolytiske streptokokker gruppe B, C og G kan også være patogene, men gir ikke samme komplikasjoner som gruppe A.

Multiresistente stafylokokker er et økende problem i Norge. Vær spesielt oppmerksom på pasienter med kliniske stafylokokkinfeksjoner som nylig har hatt utenlandsopphold eller vært i kontakt med helseinstitusjoner i utlandet.

Bakteriologisk prøve til dyrking og resistensbestemmelse bør foretas ved terapiproblemer. S. aureus er oftest betalaktamaseproduserende. Resistens mot erytromycin og fucidin sees ikke sjelden.

Overflatiske, enkeltstående impetigolesjoner kan behandles lokalt med antibakterielt middel 2–3 ganger daglig. Retapamulin gir lite resisitens og har godt dokumentert effekt. Hydrogenperoksid krem og fusidinsyre har også dokumentert effekt, mens dibromopropamidin ikke har dokumentert effekt ved impetigo, men har vært brukt av mange med gode resultater på ulike typer overflatiske hudinfeksjoner. Effekt bør sees etter 2–3 dager. Bløt opp skorper med fuktig omslag og fjern skorpene før krem smøres på. Ved residiverende impetigo kan smittereservoaret finnes under negler og i neseborene. Negleklipp og bruk av desinfeksjonsmidler som f.eks. dibrompropamidin under neglekantene, i neseborene og på synlige impetigolesjoner minst 2 ganger daglig til tilstanden er under kontroll er da viktig. Obs god håndhygiene! (spritdesinfeksjon og ev. bruk av klorheksidin).

Unngå unødvendig lokal behandling med antibiotika (øker risikoen for resistensutvikling).

Utbredt impetigo og dypere infeksjoner (feber, rødhet og smerte i aktuelt hudområde) krever oftest systemisk antibakteriell behandling med dikloksacillin eller klindamycin.

Ved furunkel, karbunkel og abscess bør det foretas insisjon, tømming av pusshulen, ev. appliseres antibakteriell krem. Systemisk antibakteriell behandling er da vanligvis ikke nødvendig. Residiverende furunkulose behandles på samme måte som residiverende impetigo.

For behandling av MRSA-infeksjoner se veileder fra Folkehelseinstituttet (www.fhi/publikasjoner) – Smittevern 16 MRSA-veilederen.

En rekke virus kan forårsake hudforandringer. De vanligste barnesykdommene, mange coxsackievirus, ECHO-virus og andre gir eksantemer. HPV, pox virus og orf gir vorter og tumorlignende forandringer, mens herpesinfeksjoner og varicella zoster gir residiverende, grupperte vesikler.

Skyldes ulike typer humant papillomavirus (HPV) som trolig smittes både ved direkte og indirekte kontakt. HPV formeres i hudceller i epidermis. Den cellulære immunitet er avgjørende for kroppens forsvar mot HPV-infeksjon.

Klinisk diagnose. Punktate blødninger ved nedskjæring skiller fotvorte fra clavus.

Vorter hos barn går spontant tilbake i løpet av måneder til år og trenger ingen behandling hvis de ikke gir plager. Ingen god kurativ behandling finnes. Det eksisterer mange produkter på markedet basert på ulike syrer som gir lokal huddestruksjon. Egenbehandling med Verucid (i okklusjon) eller Vortemiddel NAF kollodium kan forsøkes, men tar tid. Oppbløtende bad og nedskjæring av hyperkeratoser gir god symptomlindring.

Hånd- og fotvorter kan behandles med frysing med nitrogen. Tykke fotvorter og særlig mosaikkvorter i fotsålene kan være svært behandlingsresistente. Behandling med CO2-laser, diatermi, cantharidin eller bleomycin kan forsøkes i svært plagsomme og terapiresistente tilfeller (spesialistoppgave).

Bruk av badesko/fottøy i offentlige dusjer, idretts- og svømmehaller er trolig god profylakse.

Skyldes ulike typer humant papillomavirus (HPV) som trolig smittes både ved direkte og indirekte kontakt. HPV formeres i hudceller i epidermis. Spesielt HPV type 6 og 11. Den cellulære immunitet er avgjørende for kroppens forsvar mot HPV-infeksjon.

Kondylomer vil som vanlige vorter gå tilbake over tid. Ingen direkte kurativ behandling finnes, men kryobehandling og behandling med podofyllotoksinpenslinger eller imiquimod kan drepe celler med vortevirus og stimulere kroppens immunsystem til å få vortene til å gå raskere tilbake.
Podofyllotoksin er en cellegift som påvirker topoisomerase og mikrotubuli, med celledød til følge. Midlene pensles på vorter 2 x daglig i 3 påfølgende dager. Behandlingen kan gjentas etter en uke i opptil 4–5 uker.
Stoffet absorberes systemisk og skal ikke brukes av gravide. For Wartec gjelder at maksimalt behandlet område ikke skal være større enn totalt 4 cm 2. For Condyline anbefales en maksimal dose på 0,5 ml per applikasjon ved egenbehandling.
Imiquimod 5 % påføres 3 dager ukentlig (f.eks. mandag, onsdag og fredag) til effekt eller maksimalt 16 ukers behandling. Midlet skal være på affisert hud 6–10 timer før bortvasking. Sårdannelser og lokal irritasjon er vanlig. Noen får også influensalignende symptomer.

Det finnes vaksine (Gardasil) for å forebygge infeksjon med karsinogene HPV-typer. Denne inngår i dag i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter.
Gardasil beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18 (6 og 11 er hyppigste årsak til vanlige kondylomer). Det er ikke dokumentert at vaksinen hjelper mot aktivering av allerede tilegnet virusinfeksjon.

Herpes simplex virus (HSV) 1 og 2. Herpes labialis skyldes oftest smitte med HSV-1, men andelen HSV-2 er økende.

online billig vermox plus

Af biologiske lægemidler til psoriasis findes etanercept, adalimumab, ustekinumab, ixekizumab, brodalumab, secukinumab, guselkumab eller infliximab, se Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis.
De biologiske midler og apremilast er forbeholdt til sygehusbrug. Pustuløs psoriasis og psoriasis erythrodermi behandles altid systemisk.

Man skal være opmærksom på, at 10-20% af patienterne med psoriasis samtidig har artritis som led i sygdommen. Hvis NSAID ikke kan kontrollere symptomerne ved psoriasisartritis, suppleres ofte med methotrexat og i de sværeste tilfælde secukinumab, ixekizumab, etanercept, adalimumab, infliximab, golimumab, apremilast eller ustekinumab.

På området findes desuden en behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver.

Psoriasis er en velkendt hudsygdom, som mange danskere er ramt af. Almen psoriasis (psoriasis vulgaris) er en hudlidelse, som rammer omkring 2-3% af befolkningen, hvilket svarer til ca. 160.000 danskere.

Psoriasis findes i mange forskellige sværhedsgrader, nogle opdager nærmest ikke at de er ramt, hvorimod andre er ramt på næsten hele kroppen.

Læs med og lær alt om psoriasis, find ud af hvad man kan forvente og hvordan man behandler hudsygdommen.

Dette er en omfattende artikel om hudsygdommen psoriasis, brug evt. oversigten til at navigere rundt på siden, og finde svar på specifikke spørgsmål.

Psoriasis er en forholdsvis "normal" hudsygdom, der viser sig ved røde, tørre og skællende pletter. Psoriasis viser sig oftest på knæ, albuer og i hovedbunden. Med tiden kan sygdommen brede sig til andre og flere steder på kroppen.

Sygdommen viser sig sjældent før puberteten, og ligger i mange tilfælde i en slags dvale indtil omkring 50 års alderen. Man mener at jo senere i livet psoriasis opstår, jo mildere bliver hele sygdomsforløbet.

Hvad sker der i kroppen, når man lider af psoriasis?

Årsagen til at de skællende psoriasispletter opstår, er øget celledeling. Overhudscellerne deler sig hurtigere end normalt, 6-7 gange så hurtigt for at være præcis. En konsekvens af for hurtig celledeling, er at hudens blodkar udvides, hvilket er grunden til at de ramte områder ser røde og irriteret ud.

Selvom man i mange år har forsket og undersøgt alt om psoriasis, ved man stadig overraskende lidt om hvorfor man udvikler psoriasis. Man ved dog at sværhedsgraden af psoriasis i stor grad hænger sammen med immunforsvaret velvære.
Derfor ved man også hvordan man kan minimere mængden af udbrud, og hvad man selv aktivt kan gøre for at afhjælpe hudsygdommen. Læs mere om dette længere nede på siden.

Ca. 30% af alle patienter med psoriasis i svær grad, udvikler på et tidspunkt i livet psoriasisgigt, som er en inflammatorisk, autoimmun gigtsygdom. Man kan læse mere om psoriasisgigt på gigtforeningens hjemmeside.

Psoriasis kan være en frygtelig lidelse, da det ofte indebære kløe, smerter og irritation. Psyken bliver ligeledes udfordret, da psoriasis er en kronisk sygdom, som man må forvente at kæmpe med resten af livet.

Ikke nok med irritation og smerte, så er psoriasis også meget uhensigtsmæssig, når det kommer til ens udseende. Psoriasisramte områder er præget af skæl, rødme og opsvulmning, hvilket især kan være et problem hvis det rammer et synligt sted på kroppen.

Spørgsmålene som mange stiller sig selv, efter at have fået konstateret psoriasis er, hvorfor mig? Er jeg selv skyld i det? Er det arveligt?.

Eftersom man ikke kender den helt konkrete årsag til psoriasis, kan man desværre heller ikke give et fyldestgørende svar på hvorfor man får det.

Læger og fagfolk kalder psoriasis for en multifaktorel hudsygdom, hvilket egentlig bare betyder at man endnu ikke er i stand til at sætte fingeren på en bestemt årsag til sygdommen opstår.

Man mener at psoriasis er arveligt, fordi man mistænker sygdommen for at være tilknyttet visse vævstyper og gener. Desuden er det tydeligt at børn med psoriasisramte forældre, i større grad bliver ramt af samme sygdom.

Det er dog et kompliceret emne, og derfor tør man i skrivende stund endnu ikke sige noget med sikkerhed.

Her i vi gået i dybden med, hvordan psoriasis behandles og hvad man selv aktivt kan gøre for at afhjælpe de værste symptomer.

Først og fremmest er det vigtigt, ikke at lade en konstatering af psoriasis slå dig helt ud. Selvom det kan føles uretfærdigt, er ens indstilling til fremtiden også en faktor, for hvor meget det kommer til at fylde i ens hverdag.

Det er uden tvivl svært, at have en positiv indstilling til en fremtid med psoriasis, men et positivt sind er med til at øge succesraten af de forskellige behandlinger. Psyken er altid en vigtig medspiller, når det kommer til sygdomme og sundhed.

Vi anbefaler at man så vidt muligt "plukker de lavt hængende frugter først", inden man begynder på uhensigtsmæssig receptmedicin og kraftige lysbehandlinger.

Derfor gennemgår vi først de gode råd og anbefalesværdige produkter som enhver psoriasispatient bør have kendskab til.

Inden vi gennemgår de tilgængelige behandlingsmetoder, er der nogle ting man bør være klar over, kan forværre psoriasis og fremprovokere udbrud af hudsygdommen.

Stress - Det er efterhånden almen viden, at stress er usundt og bestemt ikke fører noget godt med sig. Størstedelen af psoriasispatienter oplever hyppigere og kraftigere udbrud, når de er stressede. Det er uhyre vigtigt at undgå stress, hvad end det skyldes pres fra arbejdet eller familien. Stress er et af de første emner en læge vil spørge ind til, når det kommer til fremtidig behandling af psoriasis.

Alkohol og rygning - Disse stimulanser har vist sig at forværre psoriasisudbrud og får dem samtidigt til at forekomme hyppigere. Man ved ifølge undersøgelser, at både tobak og alkohol stresser kroppen, især hos personer med psoriasis. Derudover har undersøgelser vist at psoriasispatienter, som drak alkohol dagligt, oplevede en positiv effekt ved at skære ned i alkoholforbruget. Man behøves dog ikke undvære alkohol, så længde det nydes med jævne mellemrum og i moderate mængder.

Sukker - Det er dokumenteret, at store udsving i ens blodsukker, stresser kroppens celler, hvilket er særligt uhensigtsmæssigt, når man lider af psoriasis. Det er dog for de flestes vedkommende urealistisk at fuldstændig undgå sukker, men har man et overforbrug, er det et rigtig godt sted at starte.

Sunde kostvaner vil altid spille en vigtig rolle, når det kommer til generel sundhed. Det har dog vist sig, at være ekstra vigtigt hos psoriasispatienter, fordi man kan dæmpe sværhedsgraden af sin psoriasis ved hjælp af kost. Ligeså vel som nogle fødevare kan forværre psoriasis, kan nogle også være med til at forbedre. Der forskes stadig utrolig meget på sammenhængene mellem kost og psoriasis.

De gavnlige effekter som de nedenstående vitaminer og olier har, er ikke videnskabeligt dokumenteret, men bekræftes af utallige patient- og lægeerfaringer.

D-vitamin - For at vores immunforsvar kan fungere optimalt, er det vigtigt at få masser af vitaminer. Forskning peger på at D-vitamin er vigtigt i forhold til at få immunsystemet til at fungere stabilt, og undgå angreb på kroppens egne og sunde celler.

Der mangler stadig bedre undersøgelser på området, men fordi man ved at solens UVA- og UVB-stråler har en gavnlig effekt på psoriasis, mener man også at D-vitamin gennem kost bør gavne. Er man i underskud af D-vitamin bør man spise mere fisk eller supplere med kosttilskud. Vi anbefaler dette D-vitamin kosttilskud fra Biosym

Et længerevarende underskud af D-vitamin er farligt, og bør tages seriøst uanset om man er ramt af psoriasis eller ej.

hvor kan jeg kobe vermox plus

Vi registrerer Cookies, tryk her for at læse mere eller tryk på accepter for at acceptere Mere information Accept

Information vedr. Cookie- og privatlivspolitik på firmaets hjemmeside Først lidt info om hvad en cookie er for en størrelse? En cookie er data, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers bruger, når du skal på Internettet. En cookie er en tekstfil, som indeholder regulær tekst eller binær data. Alle cookies vi får ind er anonymiseret. Det vil sige, at vi ikke kan se, hvem du er. Det primære formål med cookies, er at bruge det til at forbedre brugeroplevelsen på et website. Typiske eksempler: Huske om du er logget ind eller ej Brugerindstillinger på hjemmesiden Statistik over dit besøg på hjemmesiden Typer af cookies Der skelnes imellem tre typer af cookies: Førstepartscookies: Det er cookies, som den besøgte hjemmeside gemmer på computeren. Tredjepartscookies: Dette er cookies, som gemmes af tredjepartsprogrammer, såsom Facebook og Google Analytics. De er ligesom førstepartscookies ikke skadelige på nogen måde. Session-cookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du forlader hjemmesiden. Cookies på vores hjemmeside Der bruges cookies på vores hjemmeside, og deres formål er at forbedre din brugeroplevelse. Cookies sat af vores hjemmeside har en levetid på 14 dage. Der bruges følgende typer af cookies: Måling af brugeradfærd (Google Analytics), så vi kan forbedre hjemmesiden (Tredjepartscookie) Optimering af brugeroplevelsen på websitet (Førstepartscookies og Session-cookies) Hvis du vil undgå cookies Så kan du blokere alle cookies fra os. Dette gøres på følgende måde: Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger. Tilføj vores på listen over websites du ikke vil have cookies fra. I internetindstillingerne kan du også slette andre cookies, din browser har gemt. Nedenstående er vejledninger i hvordan dette gøres på de forskellige platforme. Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser Vejledning i at slette cookies på Opera browser Vejledning i at slette cookies på Safari browser Vejledning i at slette flash cookies: (gælder alle browsere) Vejledning i at slette cookies på iPad, iPhone, iPod touch Vejledning i at slette cookies fra Android telefoner Vejledning i at slette cookies fra Windows Phone 7 Vil du vide mere om cookies? Så kan du læse mere på Erhvervsstyrelsen hjemmeside her.

Vort nye domicil i Herlev/København med 790 M2 kontorer, kursuslokaler og klinikker. Der er også adgang til en Økologisk restaurant i bygningerne. Ring 32167777.

Parterapi.dk er DK’s største udbyder af Parterapi og Sexologisk Rådgivning og vi består af 46 Psykologer, Parterapeuter & Praktiserende Psykoterapeuter. Vi tilbyder Parterapi og Sexologisk Rådgivning som har en dokumenteret effekt og kan hjælpe alle uanset alder, uddannelse og trosretning. Det er ikke dit parforhold eller kærligheden der fejler noget. Det er kommunikationen og uindfriede behov og ønsker. Det er evnen til at kommunikere som er årsagen til de fleste problemer. Mange skilles fordi de lider under aggression og følelsesmæssigt stress fordi kommunikationen svigter. Årsagen til manglende kærlighed er ganske enkelt manglende viden om evnerne kommunikation, bevidsthed, følelser og tanker. Både irritation, vrede, had, nag, hævn, kærlighed, stress, lykke, dårlig samvittighed og meningen med livet er en følelse. Hvis ikke du ved hvad ovenstående er, kan du få problemer i alle relationer. Problemet flytter med til næste partner.

Parterapi og Sexologi genopretter balancen og bringer forholdet tilbage til virkelighedens verden. Populært sagt er det ikke Jeres kærlighed eller forhold der fejler noget. Det er Jeres manglende evner. Vi kan jo kun det som vi har lært. Kærligheden er der, men kan ikke føles som følge af afmagt og opgivenhed grundet de manglende evner.

Hvis irritation og/eller manglende evne til kommunikation er årsagen til vedvarende problemer bør i konsultere en Parterapeut for effektiv Parterapi. Næsten alle mennesker lever ikke i virkelighedens verden, men i projektioner, gæt, antagelser og formodninger om hvad en anden føler, tænker og vil. Eller IKKE føler, tænker og vil. På den baggrund svigter kommunikationen og mange aftaler i et parforhold. Uden viden om kommunikation, følelser, tanker og bevidsthed, forsvinder tilliden, troen, håbet og kærligheden og dermed grobunden for forholdet.

Parterapeut er ikke en beskyttet titel. Mange kalder sig Parterapeut uden at have en uddannelse. Dette gælder også psykologer som IKKE er uddannet i parterapi. Vore psykologer og praktiserende Psykoterapeuter er alle uddannet i mindst 4-5 år med mindst 2 års efteruddannelse. Erfaring er det vigtigste når du vælger en Parterapeut. Psykologisk Samvirke, Parterapi.dk og Sexolog.dk består af uddannede Praktiserende Psykologer, Psykoterapeuter, Psykoanalytikere, Parterapeuter, Sexologer og Famileterapeuter med mindst 5 års praksis erfaring og mindst 4 års efteruddannelse. Alle er i alderen 40-58 år og går for at være Danmarks bedst kvalificerede med indtil 30 års erfaring og har naturligvis selv børn.

Parterapi.dk startede i 1991 på basis af Udviklingshuset og er samtidigt DK’s eneste sted hvor du får både psykologiske værktøjer, psykologiske opgaver imellem sessionerne, familiekvalitetsmøder, forebyggende parterapi og højt kompetente terapeuter med lang praksis- og livserfaring. Du kan vælge at gå hos en uddannet Psykolog, Psykoanalytiker, Psykoterapeut, Familieterapeut, Sexolog, Afhængighedsterapeut og/eller Systemisk Familieterapeut.

  • Parterapi med en uddannet Psykolog, Praktiserede Psykoterapeut eller Parterapeut (min. 4 års efteruddannelse) som er medlem af en Psykoterapeutisk Forening eller Dansk Psykolog Forening.
  • Familieterapi med en uddannet Praktiserende Familieterapeut (min. 4 års efteruddannelse) Disse er medlem af en Psykoterapeutisk Forening eller Dansk Psykolog Forening og kan udbyde Systemisk Familieterapi.
  • Sexologisk Rådgivning og terapi med en uddannet læge, klinisk sexolog, psykolog eller psykoterapeut (min. 6 års samlet uddannelse) Disse er medlem af DACS, en Sexologisk Forening, Dansk Psykolog Forening eller en SPUD/EAP godkendt uddannelsesinstitution.
  • Individuel Terapi (Psykoterapi) med en uddannet Psykolog eller Praktiserende Psykoterapeut (min. 4 års efteruddannelse) Disse er medlem af en Psykoterapeutisk Forening eller Dansk Psykolog Forening.

Få gratis Psykologiske Værktøjer samt artikler, nyheder og videnskabelige referencer og forskning om parterapi og parterapeuter. Af Psykologiske Værktøjer som udleveres efter skøn, kan bl.a. nævnes: Behov og ønsker, Hvad tænder i på?, Livsplaner, Parforholdsplan, Familieplanlægning med Familie Kvalitet, Parforholds Historie, Det Fysiske Diagram, Følelser, Tankeprocesser, Bevidstheden, Sexologisk Grundkursus, Opmærksomheden, Projektions Skema, Børneopdragelse med Ubetinget Omsorg, Psykoanalytiske Grundmodeller, Relationsdiagram, Familiehistorie, Livshistorie, Bioenergetik, Det Psykologiske Barometer og Psykologisk Kompendium – et grundkursus i Psykologi, så du kan lære om forventninger, skuffelser, aftaler, projektioner, introjektioner, proaktiv levevis og hvad din partner og dig selv tænder på.

Med forebyggende Parterapi har du ALLE muligheder for at få succes med dit parforhold eller ægteskab. Den forebyggende parterapi blev opfundet i 1996 og kan benyttes af alle som ønsker at forebygge problemer i stedet for at løse svære kommunikationskriser. Forebyggende Terapi sikrer at du altid er UP2DATE med dit forhold og der ikke er nogle dråber som får bægeret til at flyde over. Forebyggende Parterapi taget 1-2 timer hver 14. dag, hver måned eller hvert kvartal helt efter behov. Hvis du holder af din familie eller partner kan det være en god investering at bruge f.eks. 4 timer om året på parterapi. Læs mere.

Med de bedste hilsener fra PARTERAPI.DK
PSYKOLOGISK SAMVIRKE 1991
Praktiserende Psykologer, Psykoterapeuter, Familieterapeuter, Sexologer & Parterapeuter

Terapi tider kan fås på hverdage fra kl. 10:00-22:00. Flere Psykologer har samme pris indtil 16:30-17:30. Alle terapiformer har et tillæg på 425 pr. time på hverdage og 710 i weekends med ekstra helligdagstillæg på 425 kr. og med åbningstid fra 10:00-22:00 alle dage. Ellers er grund time prisen fra 550-950 kr. afhængig af terapiform og tid. Bemærk at de fleste sessioner er dobbelt sessioner af op til 2 timers varighed.Ved akut kriseterapi, Express parterapi eller henvendelse uden for nævnte tidsrum ring 32167777. Der kan forinden sessionerne startes modtages henvisninger og hel eller delvis refusion via det gule sygesikringskort, Sygesikringen Danmark, Kommuner, sundhedsfremmeordninger, forsikringsselskaber, arbejdsformidlinger, Læger, Psykiater, Psykologer og skoler. Terapi formerne er Parterapi, Individuel Psykoterapi, Familieterapi, Sexologi og Afhængighedsterapi.

Ca. 70% af al terapi foregår i dag via Internet Video som Skype hvorfor der kan vælges blandt flere: Se: https://parterapi.dk/parterapi-skype-facetime-online-terapi/

Parterapi: København Frederiksberg Østerbro Sjælland Storkøbenhavn: 32167777
Parterapi: Ballerup Hvidovre Vallensbæk Tåstrup Greve Ishøj Solrød Roskilde Køge Næstved Ringsted Slagelse Vordingborg Maribo Midtsjælland/Sydsjælland: 32167777
Parterapi: Hillerød, Hørsholm og Helsinge og Nordsjælland: 32167777
Parterapi: Odense Fredericia Svendborg Vejle Sønderjylland Fyn: 32167777
Parterapi: Århus Skanderborg og Silkeborg Jylland: 32167777

Sexolog® og Parterapi er et offentligt registreret varemærke og varemærke for Psykologisk Samvirke. Medlemmernes medlemskaber og vore medlemskaber tæller bl.a.

Vi søger flere partnere / samarbejdende Psykologer og Praktiserende Psykoterapeuter og Parterapeuter i hele Danmark især: København, Lyngby, Ballerup, Køge, Slagelse, Ringsted, Roskilde, Frederikssund, Hillerød, Helsinge, Gilleleje og Helsingør, Århus, Ålborg, Esbjerg, Randers, Herning, Vejle, Ålborg, Kolding og Sønderborg…

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund


Psykoterapi

Jag erbjuder individualpsykoterapi, parterapi, familjesamtal integrativt, vilket i detta sammanhang betyder en medvetenhet om att vi som människor ständigt samspelar med vår omgivning (bio-psyko-socialt) genom våra kroppsförnimmelser, tankar och känslor.
Jag arbetar gärna med klinisk hypnos som kan ta sig uttryck genom ego-state-arbete, symboldrama och EMDR men jag kan också vara behjälplig med strukturerande samtal i vardagen.

Varför söka psykoterapi?

Det man kan söka psykoterapi för är till exempel:

  • relationsproblem, både till sig själv och andra
  • olika symptom, t ex kroppsliga besvär (som blivit läkarundersökta), ångest, nedstämdhet, känslor av overklighet eller upplevelser av starka motstridiga impulser, fobier, sexuell problematik
  • krissituationer, t ex livskriser eller andra påfrestande förändringar som känns svåra att hantera
  • känslor av obehag, missnöje med självet eller något Du själv har svårt att formulera
  • en önskan att utveckla Dig själv för att må bättre

Psykodynamisk psykoterapi

I psykodynamisk psykoterapi får Du tillfälle, tillsammans med en psykoterapeut, att förstå Din inre och yttre värld. Vi undersöker hur de problem Du upplever Dig ha kan hänga samman med den nuvarande livssituationen eller hur Du haft det tidigare i livet. Genom att sätta ord på Dina tankar, känslor och upplevelser ökar Du Din förmåga att förstå och påverka Ditt liv. Du får fler verktyg att lösa Dina problem med och blir på så sätt fri från eventuella symptom.

En psykodynamisk psykoterapi har en psykodynamisk teori som grund. En psykodynamisk teori förutsätter tanken om ett dynamiskt psyke, dvs man tänker sig själen som bestående av omedvetna motverkande krafter där resultatet blir olika kompromissbildningar mellan lusten och samvetet – något Du innerst inne längtar efter att göra konfronteras med verklighetens begränsningar och resultatet blir kanske något mittemellan, dvs en kompromiss.

Att något är omedvetet betyder att det är bortträngt från medvetandet, dvs att man inte med medvetna krafter kan återkalla minnet. Det omedvetna visar sig istället som t ex felhandlingar, dvs när Du gör något som i stunden verkar konstigt, långsökt eller icke-rationellt, eller kommer till uttryck genom drömmar (dag- eller nattdrömmar). Genom att undersöka dolda motiv eller drömmarnas, till synes förvirrade innehåll, kan den underliggande konflikten eller bristen avtäckas. Genom att göra det omedvetna medvetet och förståeligt växer självkännedomen och Du kan uppnå ett större psykiskt välbefinnande.

Integrativt förhållningssätt

Till den ovanstående beskrivna psykodynamiska teorin med objektrelationsteorin som klangbotten, där man tänker sig att vi som individer blir till i våra relationer, utgår jag, i mitt tänkesätt, från den fundamentala betydelsen som affektregleringen utgör i våra tidigaste relationer. Tillgång till en förälders förmåga till tillfredsställande affektreglering ger barnet en trygg bas att utgå från vid upptäckten av världen. Frånvaro av sådan lägger grunden för senare svårigheter i livet såsom affektregleringsproblem, relationsproblem, stresskänslighet och psykisk ohälsa.

Vi är bio-psyko-sociala varelser, dvs det som händer i vår kropp, i vår själ och i våra relationer till omgivningen hänger intimt samman och kan ej särskiljas. Det ena påverkar det andra.
Genom att arbeta med integrativa psykoterapeutiska metoder såsom klinisk hypnos och egostate-arbete underlättas läkningen på flera nivåer samtidigt vilket gör att man uppnår läkning snabbare.

Vort nye domicil i Herlev/København med 790 M2 kontorer, kursuslokaler og klinikker. Der er også adgang til en Økologisk restaurant i bygningerne. Ring 32167777.

Parterapi.dk er DK’s største udbyder af Parterapi og Sexologisk Rådgivning og vi består af 46 Psykologer, Parterapeuter & Praktiserende Psykoterapeuter. Vi tilbyder Parterapi og Sexologisk Rådgivning som har en dokumenteret effekt og kan hjælpe alle uanset alder, uddannelse og trosretning. Det er ikke dit parforhold eller kærligheden der fejler noget. Det er kommunikationen og uindfriede behov og ønsker. Det er evnen til at kommunikere som er årsagen til de fleste problemer. Mange skilles fordi de lider under aggression og følelsesmæssigt stress fordi kommunikationen svigter. Årsagen til manglende kærlighed er ganske enkelt manglende viden om evnerne kommunikation, bevidsthed, følelser og tanker. Både irritation, vrede, had, nag, hævn, kærlighed, stress, lykke, dårlig samvittighed og meningen med livet er en følelse. Hvis ikke du ved hvad ovenstående er, kan du få problemer i alle relationer. Problemet flytter med til næste partner.

Parterapi og Sexologi genopretter balancen og bringer forholdet tilbage til virkelighedens verden. Populært sagt er det ikke Jeres kærlighed eller forhold der fejler noget. Det er Jeres manglende evner. Vi kan jo kun det som vi har lært. Kærligheden er der, men kan ikke føles som følge af afmagt og opgivenhed grundet de manglende evner.

Hvis irritation og/eller manglende evne til kommunikation er årsagen til vedvarende problemer bør i konsultere en Parterapeut for effektiv Parterapi. Næsten alle mennesker lever ikke i virkelighedens verden, men i projektioner, gæt, antagelser og formodninger om hvad en anden føler, tænker og vil. Eller IKKE føler, tænker og vil. På den baggrund svigter kommunikationen og mange aftaler i et parforhold. Uden viden om kommunikation, følelser, tanker og bevidsthed, forsvinder tilliden, troen, håbet og kærligheden og dermed grobunden for forholdet.

Parterapeut er ikke en beskyttet titel. Mange kalder sig Parterapeut uden at have en uddannelse. Dette gælder også psykologer som IKKE er uddannet i parterapi. Vore psykologer og praktiserende Psykoterapeuter er alle uddannet i mindst 4-5 år med mindst 2 års efteruddannelse. Erfaring er det vigtigste når du vælger en Parterapeut. Psykologisk Samvirke, Parterapi.dk og Sexolog.dk består af uddannede Praktiserende Psykologer, Psykoterapeuter, Psykoanalytikere, Parterapeuter, Sexologer og Famileterapeuter med mindst 5 års praksis erfaring og mindst 4 års efteruddannelse. Alle er i alderen 40-58 år og går for at være Danmarks bedst kvalificerede med indtil 30 års erfaring og har naturligvis selv børn.

Parterapi.dk startede i 1991 på basis af Udviklingshuset og er samtidigt DK’s eneste sted hvor du får både psykologiske værktøjer, psykologiske opgaver imellem sessionerne, familiekvalitetsmøder, forebyggende parterapi og højt kompetente terapeuter med lang praksis- og livserfaring. Du kan vælge at gå hos en uddannet Psykolog, Psykoanalytiker, Psykoterapeut, Familieterapeut, Sexolog, Afhængighedsterapeut og/eller Systemisk Familieterapeut.

effexor xr rabat