kan jeg kobe ataraxia

atarax 50 mg

– Det var fantastiskt! Av bilderna före och efter förstår man att det var avgörande att hämma T-cellerna. Vår bild av psoriasis har genomgått en fundamental förändring under de senaste decennierna. I dag ser vi psoriasis som en immunologisk sjukdom, med huden som huvudsakligt målorgan, säger Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska institutet och överläkare vid hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Försöket i Tyskland avslutades snabbt eftersom vi inte klarar oss utan T-celler. Men det bidrog till dagens förklaringsmodell för hur psoriasis uppstår: Immunförsvarets T-celler aktiveras och vandrar ut från blodbanan till huden. Där bildar de signalämnen som driver den inflammatoriska reaktionen i huden och tillväxtfaktorer som leder till den snabba celldelningen.

Vad som får T-cellerna att reagera vet man inte säkert. Efter flera års sökande hittade forskare år 2015 ett kroppseget protein i huden som immuncellerna hos vissa patienter kan missuppfatta som främmande, vilket leder till att immunförsvaret aktiveras. Det skulle kunna vara en förklaring.

De flesta som drabbas av psoriasis får en mild variant av sjukdomen. Det finns ingen bot, men ofta går det att hålla besvären i schack med krämer som innehåller kortison eller D-vitamin. Räcker inte det finns ljusbehandling eller invärtes behandling, exempelvis tabletter som innehåller metotrexat, ett så kallat cellgift som dämpar hudcellernas tillväxt. Länge fanns inte mycket mer att erbjuda, och många patienter saknade effektiv behandling. Men nu har nya möjligheter tillkommit.

År 2004 godkändes det första av en ny typ av läkemedel mot psoriasis i Sverige. De så kallade TNF-hämmarna är biologiska, proteinbaserade, läkemedel som hämmar den immunologiska signalmolekylen TNF-alfa. De utvecklades ursprungligen mot ledgångsreumatism och andra inflammatoriska sjukdomar, men visade på dramatiska förbättringar även hos patienter med svår psoriasis.

När Johan Björkander för tre år sedan testade en TNF-alfahämmare försvann hans märken på huden snabbt. I dag tar han en spruta hemma varannan vecka i stället för att lägga sex timmar i veckan på att åka till behandlingsanläggningen, sola och smörja.

– Det ger mig mer tid hemma med barnen, tid att hämta och lämna, tid för mig själv. Under 16 år hade jag aldrig blivit av med fläckarna. Nu syns ingenting, säger han.

För dem som inte blir hjälpta av sådana sprutor finns ytterligare alternativ. Sedan millennieskiftet har ökad kunskap om mekanismerna bakom psoriasis lett till mer specifika behandlingar. Det handlar om att blockera olika signalmolekyler i den inflammatoriska process som sjukdomen drar i gång. Det senaste tillskottet är biologiska läkemedel inriktade mot molekylen interleukin 17 (IL-17). Två av dem är hittills tillgängliga i Sverige, för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis.

– Effekten är sensationell! En stor andel av patienterna blir av med sina symtom helt, och det verkar vara säkra läkemedel med hanterbara biverkningar, säger Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi vid Linköpings universitet och hudläkare vid Linköpings universitetssjukhus.

Patienter som behöver invärtes behandling testar i regel andra alternativ än biologiska läkemedel först, till exempel cellgiftet metotrexat. Biologiska läkemedel är nämligen dyra. Behandlingen kan kosta i storleksordningen 100 000 kronor per år, jämfört med ungefär 500 kronor per år för metotrexat, som i regel – för dem som blir hjälpta – är en bra behandling.

Utvecklingen av nya läkemedel har också underlättats av genetiska studier som pekar ut viktiga områden i arvsmassan. Hittills har forskarna kopplat över 80 genvarianter till risken att utveckla psoriasis. De flesta riskgenerna har med immunsystemet att göra. Bara ett fåtal är unika för huden. Inget tyder på att det finns någon enskild ”psoriasisgen” som enkelt förklarar sjukdomen.

– Det är lite gäckande. Trots alla ansträngningar hittar vi bara ett stort antal gener där varje gen ger en ytterst liten riskökning. Den viktigaste riskgenen för psoriasis förblir den variant av HLA C-genen som upptäcktes av en slump på 1960-talet, säger Charlotta Enerbäck, som har arbetet med flera stora genetiska psoriasisstudier.

Denna riskvariant finns hos ungefär 90 procent av alla med så kallad guttat psoriasis, och hos majoriteten av dem som får psoriasis tidigt i livet. Men tio procent av befolkningen har samma genvariant utan att få psoriasis. Det räcker alltså inte med en viss genetisk uppsättning för att sjukdomen ska utvecklas.

I dag anser forskarna att psoriasis uppstår på grund av en genetisk bakgrund i kombination med faktorer i omgivningen. Sådana faktorer kan vara infektioner, framför allt streptokockinfektioner i halsen, hudskador eller långvarig, svår stress. Exakt hur det går till är inte känt.

Charlotta Enerbäck fokuserar nu på att undersöka hur några utvalda genvarianter fungerar. Hennes forskargrupp har tagit steget från genetik till epigenetik, det vill säga till studier av stabila förändringar som styr hur arvsmassan blir avläst utan att påverka följden av dna-byggstenar. En sådan förändring är metylering, som innebär att en kemisk metylgrupp kopplas till en gen, vilket ofta stänger av genen.

Linköpingsforskarna såg sådana epigenetiska skillnader mellan inflammerad psoriasishud och kontrollpersoners hud. Mer oväntat upptäckte de dessutom skillnader mellan patienters friska hud och kontrollpersonernas.

– Det är spännande! Genom att analysera skillnaderna hoppas vi komma åt något utöver genetiken som kan förklara varför vissa är mer benägna att få sjukdomen, säger Charlotta Enerbäck.

Resultaten har ännu inte publicerats.

I ett värmeskåp på labbet i Linköping odlar Charlotta Enerbäck och hennes medarbetare hudceller i plastflaskor. Genom ett mikroskop ser cellerna ut som små risgryn. Efter ett dygn delar de på sig. När de täcker botten på plastflaskan måste de lossas, spädas ut och ”planteras om”.

– De växer ett tag i flaskorna med näringslösning, sedan dör de. Men det är tillräckligt för att vi ska hinna göra experiment, säger Charlotta Enerbäck.

Ett försök går ut på att testa om ett nytt sätt att angripa cancer även fungerar på psoriasis. Gemensamt för cancer och psoriasis är att celler delar sig alltför snabbt. Det är känt att cancerceller tillverkar extra mycket av vissa proteiner som skyddar arvsmassan när cellerna delar sig. Forskare vid Karolinska institutet har tagit fram en grupp tänkbara läkemedelsmolekyler som ska döda cancerceller genom att blockera ett sådant skyddande protein. Möjligen kan samma molekyler även hejda psoriasis. Linköpingsforskarna har testat dessa ämnen på normala hudceller, som inte påverkas. Dessutom har de visat att halten av det skyddande proteinet är förhöjd i psoriasisdrabbad hud.

– Det betyder att proteinet används i cellerna, och då skulle det kunna ge en effekt att blockera detta. Nu ska vi odla fram celler från psoriasishud och testa på dem, det blir väldigt intressant, säger Charlotta Enerbäck.

Ett tråkigt men välkänt fenomen för den som lever med psoriasis är att även om besvären kan behandlas bort från huden återkommer ofta fläckarna – på exakt samma ställen. Detta lokala sjukdomsminne förklarade Liv Eidsmo, forskare vid Karolinska institutet och hudläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, i en studie publicerad år 2014.

– Vi visade att en viss sorts T-celler finns kvar i läkta psoriasisfläckar i upp till sex år efter effektiv behandling och är redo att producera sjukdomsdrivande ämnen, säger hon.

I psoriasissjuk hud blir T-cellerna fler. Antalet återgår till det normala när huden läker, men sammansättningen förblir förändrad. Den som har haft psoriasis fortsätter att ha fler av de sjukdomsalstrande T-cellerna.

Forskarna försöker nu förstå hur dessa celler aktiveras och vad som styr vilka T-celler som bildas. På lång sikt hoppas de kunna ta bort den sjukdomsalstrande sorten.

– Det bästa vore om vi kunde förändra immunsystemet med en kräm på huden så att fläckarna inte kommer tillbaka, utan att behöva behandla hela kroppen, säger Liv Eidsmo.

Hennes forskargrupp deltar i en internationell klinisk studie som startar i vår. Ett läkemedelsbolag ska testa effekten av att behandla psoriasis med ett biologiskt läkemedel tidigt efter diagnos. Denna strategi har fungerat bra vid andra inflammatoriska sjukdomar, som ledgångsreumatism och multipel skleros, men inte undersökts vid psoriasis.

Patienter ska lottas till antingen ljusbehandling eller behandling med en antikropp mot proteinet IL-17 och sedan följas i fyra år. Hudprover skickas till Liv Eidsmos labb, där forskarna hoppas kunna se hur balansen mellan olika sorters T-celler förändras.

– Det vore fantastiskt om den tidiga behandlingen kan förändra miljön i huden så att sjukdomen inte kommer tillbaka, säger hon.

Länge betraktades psoriasis som ”de friskas sjukdom”. I dag vet man att det inte stämmer. Upp till 40 procent av alla med psoriasis har även psoriasis-artrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan orsaka smärta och stelhet. På senare år har det också visat sig att personer med psoriasis oftare än andra får hjärt-kärlsjukdomar. Risken är särskilt hög hos dem med svår psoriasis.

Människor som lider av psoriasis har dessutom ökad risk för depression och alkoholmissbruk. Det finns också ett samband med inflammatoriska tarmsjukdomar. Psoriasis är med andra ord en systemisk sjukdom, som kan påverka många organ i kroppen.

– Det innebär att sjukvården måste ta hand om hela patienten, inte bara se hudbesvären. Till exempel utreda riskfaktorer för hjärt-kärlproblem, säger Mona Ståhle.

atarax receptacle

Na een verwonding van de huid kan enige tijd later een psoriasisplek ontstaan. Men spreekt hier van het Koebner-fenomeen. Het kan gaan om een schram, een verbranding, een irritatie door een chemisch product. In dit verband kan de frequente aantasting van knieën en ellebogen misschien verklaard worden door de beweging van de huid over het onderliggende been. Een gist die vaak op de hoofdhuid leeft zou aantasting van de hoofdhuid kunnen verklaren. Irritatie van de huid door schuren, transpiratie, en gisten bepaalt mee het ontstaan van Psoriasis Inversa (zie onderaan)

Bepaalde medicamenten kunnen psoriasis doen ontstaan of verergeren. De bekendste zijn lithium, bèta-blokkers, antimalariamiddelen, interferon, ontstekingsremmers en remmers van het angiotensine-converterend enzym.

Stress is eveneens een goed gekende uitlokkende factor. Aangezien psoriasis zelf ook vaak stress veroorzaakt, kan hierdoor een vicieuze cirkel ontstaan.

Keelinfecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën (streptokokken) kunnen een uitlokkende factor zijn voor Psoriasis Guttata (zie onderaan). Ook andere infecties, zoals het HIV-virus zijn vaker geassocieerd met psoriasis.

 • Alcoholmisbruik, roken en overmatig gewicht:

  Hoewel bovenstaande factoren vaker worden gezien bij psoriasis, is het onduidelijk of het hier om een oorzaak dan wel om een gevolg van psoriasis gaat.

  De meeste mensen met psoriasis melden dat zonlicht op de huid de klachten doet verbeteren. Dit gegeven vormt dan ook de basis van de medische behandelingen met zonlicht: PUVA en UVB behandelingen (zie onderaan). Een kleine groep (ongeveer 5%) zegt dat de klachten juist verergeren door zonlicht.

  Net zoals veel mensen met psoriasis aangeven dat de klachten verergeren met koud weer, zeggen velen dat de klachten verbeteren bij warm weer.

  het is algemeen bekend dat baden in zout water goed kan zijn voor de huid.Het doel van een zoutwaterbad is het ontschilferen van de huid en de huid voldoende vochtig maken zodat licht en/of zalftherapie een beter effect hebben. Veel kuuroorden gebruiken zoute baden als onderdeel van de behandeling. Vooral het zoute water van de Dode Zee staat bekend om zijn gunstig effect op psoriasis. De Dode Zee heeft een speciale zout en mineralensamenstelling. Het zoutgehalte van het water ligt hierdoor veel hoger dan men kan bereiken met gewoon (keuken)zout. U kan uiteraard ook thuis zouten aan uw badwater toevoegen.

  Stress heeft een belangrijke negatieve invloed op psoriasisklachten. Daarom dat rust en ontspanning vaak een positief effect heeft op de symptomen.

  Het spreekt vanzelf dat uw huid baat heeft bij een goede verzorging.Bij psoriasis betekent dat vooral de huid vet houden. Neutrale vette crème en zalven zijn goed voor de psoriasis huid. Baden met badolie is ook goed. Tevens is het belangrijk voorzichtig met de huid om te gaan. Krabben en te hard wrijven is daarom uit den boze.

  Dit is de meest voorkomende lokalisatie waarbij de psoriasis aanwezig is in de vorm van hardnekkige schilferige plekken op de hoofdhuid.

  Bij Psoriasis Palmoplantaris is er een aantasting van de handpalmen en voetzolen.

  Bij psoriasis Inversa (ook wel eens intertrineuze of flexurale psoriasis genoemd) zijn er scherp begrensde rode plekken in de lichaamsplooien (liezen, oksels, onder de borsten, bilplooi, buikplooi). Opvallend is de afwezigheid van schildering door het weekmakende effect van het zweet.

  Bij deze vorm is het volledige lichaam door psoriasis aangetast.

  Bij ongeveer 50% zijn ook de nagels aangetast. Psoriasisnagels kunnen op verschillende manieren tot uiting komen: putjes in de nagel (‘vingerhoedsnagel’), nagelloslating (‘olievlekfenomeen’), een rode vlek die door de nagel heen schijnt (‘zalmplek’), verdikken of brokkelig worden van de nagel (nageldystrofie). In dit laatste geval denkt met vaak verkeerdelijk aan een schimmelnagel.

  Psoriasis vraagt om een aangepaste behandeling!

  “Er bestaat tot op heden geen behandeling die psoriasis geneest. Toch kan er heel wat tegen de symptomen van psoriasis gedaan worden. De klachten verbeteren bijna altijd door een behandeling, of ze verdwijnen volledig. Na afloop van de behandeling komen ze over het algemeen (na een tijdje) terug.

  De behandelingen zijn steeds gericht op de ontsteking, de verdikking van de opperhuid en de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes.

  Net omdat de behandelingen onderdrukkend zijn en niet genezend is therapietrouw een essentieel onderdeel om een behandeling te doen slagen. Voor iedereen met psoriasis geldt dat hij of zij een manier moet vinden om de aandoening een plaats in het leven te geven. Leren leven met psoriasis is niet iets dat u in één keer doet: u blijft dat doen. Er zijn veel dingen die kunnen helpen bij het leren leven met psoriasis: praten met vrienden, lezen over psoriasis, bewuste keuzes maken over behandelingen en leefregels en deze volgen. Door op deze manier meer zorg te dragen voor uw aandoening kunt u meer grip krijgen op uw situatie.

  Psoriasis is ongeneeslijk, maar er kan toch veel gedaan worden om de klachten te verminderen. Hierin spelen de medische behandelingen een belangrijke rol. Toch kan u ook zelf heel wat doen om uw klachten onder controle te krijgen. Hier leest u hoe:

  Gezond leven is zonder twijfel voor iedereen belangrijk. Maar, voor een psoriasis patiënt is dit nog eens zo belangrijk. Waarom?

  • Een goede weerstand geeft minder kans op infecties. Infecties kunnen psoriasisklachten uitlokken.
  • Roken en teveel alcohol drinken zijn mogelijks een extra risicofactor bij psoriasis patiënten.
  • Wanneer u zich gezond voelt en daardoor beter in uw vel zit, leidt de vermindering van stress tot minder kans op psoriasis klachten.

  Wat kan u doen om gezonder te leven?

  • stoppen met roken
  • gezond eten
  • voldoende bewegen
  • afvallen indien nodig
  • goed omgaan met stress
 • Huidbeschadiging voorkomen:

  Als patiënten met psoriasis hun huid extra verzorgen door de huid soepel en gezond te houden, kunnen de klachten verminderen. Zo is het belangrijk om wonden te voorkomen. Een beschadigde huid is meer vatbaar voor infecties en dus ook voor psoriasis. Denk er dan ook aan beschermende kledij te dragen om verwondingen te voorkomen.

  Een huidbeschadiging kan ook het gevolg zijn van overmatig krabben bij de jeuk die vaak bij psoriasis voorkomt. Om zoveel mogelijk verlichting te krijgen bij jeuk zonder de huid te beschadigen door krabben, kan u de volgende tips volgen:

  • Huid goed verzorgen en zorgen dat deze niet uitdroogt.
  • Katoenen kleding dragen.
  • Huid koelen bij een acute jeukaanval.
  • Zweten vermijden.
  • In plaats van krabben bij jeuk kan men lichtjes wrijven of kloppen.
  • Geen wollen truien of andere stoffen die de huid kunnen irriteren.
  • Als u zichzelf krabt tijden de slaap, kan je katoenen handschoenen tijdens de slaap dragen.
  • De huid beschermen door een katoenen T-shirt te dragen met lange mouwen of de huid af te dekken met verband.
  • Droge lucht in huis vermijden.
  • De vingernagels kort en proper houden.
  • Geen wasverzachter gebruiken.
  • Bij hevige jeuk afleiding zoeken
 • Douchen en baden:

  Ook bij het douchen en baden kan u het best een aantal regels in acht nemen om ervoor te zorgen dat uw huid niet uitdroogt en met zachtheid behandeld wordt.

  • Sta niet te lang onder de douche en gebruik geen te warm water (30-32C).
  • Douche niet dagelijks.
  • Gebruik geen zeep.
  • Gebruik douche-en badproducten met een neutrale pH waarde (pH=5,5).
  • Gebruik (parfumvrije, eventueel medicinale) badolie wanneer u een bad neemt.
  • Een zoutwaterbad (ong. 500 gr per bad) kan gunstig zijn.
  • ook zemelen (500gr) toevoegen aan het bad is voor sommigen gunstig.
 • Basiszalven en crèmes:

  Een goede basiszalf houdt de huid soepel en zorgt dat die niet uitdroogt. Laat u zeker bijstaan door uw dermatoloog in de juiste keuze van een onderhoudszalf. Afhankelijk van uw type huid en conditie kan zij u bijstaan met een medisch overwogen advies.

  Voor cosmetica geldt hetzelfde als voor alle huidproducten: u zult moeten uitproberen wat voor u geschikt is. Wanneer u een product wilt gebruiken, is het goed eerst een beetje uit te proberen op een onzichtbare plek gezonde huid. Wanneer de huid na 1 of 2 dagen niet heeft gereageerd, kunt u het product in het gezicht uitproberen. Het is wel verstandig om met een klein beetje te beginnen en het product pas helemaal te gaan gebruiken wanneer het ook in het gezicht geen reactie geeft.

 • atarax receptor

  Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi udspringer af Carl Rogers Klientcentrerede terapi, Psykoanalyse, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, Kognitiv terapi, Humanistisk oplevelsesorienteret terapi, Gestaltterapi, Kropsorienteret terapi.

  Vores uddannelse til Psykoterapeut i Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi (DRP), er bygget op i 3 dele, samlet tager uddannelsen 4 ½ år.

  1. del består af 3 internater, med møde / træning i mindre grupper mellem hver internat. Denne del løber over et halv år.
  2. del består af 8 internater, med møde / træning mellem hver internat. Denne del løber over 2 år.
  3. del består af 8 internater, med møde / træning mellem hver internat. Denne del løber over 2 år.

  Der vil under hver enkelt del, som minimum, blive indlagt de eksamener der anbefales i vejledningen for Psykoterapeutuddannelser. Det er vigtigt os at sikre at de studerende kan demonstrere sammenhængen mellem deres teoretiske og praktiske læring.

  Vi optager som hovedregel maksimalt 22 studerende på DPF – 1. del ad gangen og 18 studerende på henholdsvis 2. del og 3. del. Vi vurderer at det har en afgørende betydning for kontakten til den enkelte studerende ligesom den enkelte studerendes faglige udbytte, både praktisk og teoretisk, risikerer at blive lavere ved større hold. Omvendt er det også vigtigt at der er nok deltagere på holdene til at den nødvendige dynamik og det udfordrende miljø kan være tilstede således at der kan være en udvikling.

  Vi følger vejledningerne fra Reflektor der evaluerer Psykoterapeutuddannelser i Danmark herunder også omkring vejledninger til merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser og optagelseskrav.

  Da vores mål er til stadighed, at udbyde en psykoterapeutisk uddannelse, der på alle måder opfylder de vejledninger der foreligger for området, har vi valgt at lægge nedenstående link ind, så I kan se hvad man kan forvente sig af vores uddannelse. Efterhånden som hvert enkelt punkt er beskrevet vil de fremgå her på hjemmesiden og i det øvrige materiale der kommer til at være omkring PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN.

  Skulle der være spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os

  Dit Personlige Fundament – Selvstændigt grundkursus i personlig udvikling og 1. del af Psykoterapeutuddannelsen.

  Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

  Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

  Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

  Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

  Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

  Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

  Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

  Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

  Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

  Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

  Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

  Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

  Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

  Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

  Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

  Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

  Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

  Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

  Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

  Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

  Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

  Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

  Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

  Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

  billig albendazole cost