zyvox uden reception

billig zyvoxid

Legemiddelbehandling: Avskjelling: På kroppen: Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 %. Hodebunn: Locobase LPL, salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje 2–5 %, virker i 6–8 timer før utvasking. Antiinflammatorisk behandling: Kroppsoverflaten: Sterke, ev. ekstra sterke glukokortikoider lokalt i 2–4 uker, deretter maksimalt 2 g. i uken i like lang tid. Alternativt glukokortikoid kombinert med vitamin D-analog på samme måte. Ansikt og intertriginøst: Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 g. daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 g. per uke ved behov. Hodebunnen: Sterke glukokortikoidløsninger, ev. kombinert med vitamin D-analog, 2 g. daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Ev. systemisk behandling (spesialistoppgave): metotreksat, acitretin, ciklosporin, fumarsyre, nyere biologiske legemidler.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som forekommer hos ca. 2 % av befolkningen. Sykdommen har et kronisk residiverende forløp. Ved svært utbredt og inflammatorisk aktiv psoriasis sees økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og inflammatorisk tarmsykdom. Forekomsten av psoriasisartritt varierer, men man antar at et sted mellom 10 % og 30 % av psoriatikere utvikler tilstanden (sees oftere hos pasienter med neglepsoriasis og de med svært utbredt hudsykdom).

Årsaken til psoriasis er ukjent. Genetiske faktorer predisponerer, men ytre faktorer som halsinfeksjon med betahemolytiske streptokokker eller legemidler (betareseptorantagonister, litium og klorokin) kan utløse sykdommen. Psoriasis forverres ofte i perioder med store psykiske påkjenninger og stress.

Karakteristisk sees erytematøse, lett infiltrerte, velavgrensete skjellende plakk på strekkesiden av ekstremiteter og på truncus og i hodebunn. Intertriginøs psoriasis og psoriasis på hender mangler ofte skjelling og har et mer eksemlignende bilde. Negleforandringer med pitting og distal onycholyse.

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for behandling av psoriasis, se terapianbefalingene

Lokalbehandling retter seg mot avskjelling og demping av inflammasjon

På kroppen Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 % eller annen oppbløtende fuktighetskrem med karbamid eller propylenglykol.

Ved tykk skjelling i hodebunnen gir Locobase LPL oftest tilstrekkelig avskjellende effekt og er enklere å vaske ut enn salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje med salisylsyre 2–5 %. Midlene masseres inn og virker i 6–8 timer før utvasking. Ved utvasking skal sjampo/medisinsk grønnsåpe masseres inn i ufuktet hodebunn og hår, da dette løser fettstoffene mer effektivt. Behandlingen gjentas daglig til skjellingen er fjernet.

Karbad og badstue hydrerer huden og kan forenkle avskjellingen av store områder.

Psoriasis på kroppsoverflaten: Førstehåndsbehandling er topikale potente glukokortikoidpreparater (fortrinnsvis sterke, men også ekstra sterke). Påføres utslettene daglig i 2–4 uker, deretter maksimalt to ganger i uken i like lang tid. NB! Bivirkninger ved langvarig bruk uten pauser. Mange har gode erfaringer med et kombinasjonspreparat av kalsipotriol og et sterkt glukokortikoid (betametason). Monoterapi med vitamin D-analoger gir en del kløe og mindre effekt enn kombinasjonsbehandling med steroid.
Korttidsbehandling med ditranol krem er egnet til plakkpsoriasis, men brukes lite pga. irritasjon og misfargingsproblematikk.

Psoriasis i ansikt og intertriginøst. Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 ganger daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 ganger per uke ved behov. Kalsitriol synes å gi mindre lokalirritasjon enn kalsipotriol og kan med forsiktighet forsøkes hvis ikke lokale steroider kan brukes. Ditranol tåles ikke i hudfolder og i ansikt. Behandling med 5 % steinkulltjære brukes i dag lite pga. dårlig effekt, samt lukt og misfargingsproblematikk

Psoriasis i hodebunnen: Ved lokalbehandling av psoriasis i hodebunnen trengs sterke glukokortikoidløsninger eller glukokortikoidløsning kombinert med vitamin D-analog to ganger daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Som vedlikeholdsbehandling kan tjæresjampoer forsøkes. For terapiresistente tilfeller kan sulfantrenbehandling i hodebunnen forsøkes (spesialistoppgave).

Psoriasis i håndflater og fotsåler og Pustulosis palmoplantaris er ofte vanskelig å behandle. Hvis man ikke kommer til målet med lokale, potente glukokortikoider i 2–4 uker, vil okklusjonsbehandling med ekstra sterk glukokortikoidløsning på huden under et dekke av hydrokolloidplater og ukentlig skifte i 3–4 uker ha god symptomlindrende effekt.
Ved smertefulle fissurer pensling med 3–5 % lapisløsning (obs misfarging) i 3–5 dager.

Systemisk behandling med metotreksat, acitretin, ciklosporin eller fumarsyre (godkjenningsfritak) vurderes ved dårlig effekt av lokalbehandling og ved kraftig, utbredt psoriasis. Flere av de nye biologiske legemidlene (TNF-blokkerne etanercept, adalimumab og infliksimab, samt Il 12/23-hemmeren ustekinumab og Il 17a-hemmeren sekukinumab) er godkjent til behandling av moderat til alvorlig psoriasis som ikke har respondert på annen systemisk behandling. Apremilast er en ny peroral behandling med hemming av fosfodiesterase-4 som demper produksjon av TNF og interlevkiner. Methotrexat, etanercept, adalimumab og ustekinumab er godkjent til bruk på barn med psoriasis. Systemisk behandling av psoriasis er en spesialistoppgave.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom med spontane bedringer og forverringer. Varig remisjon er uvanlig, bortsett fra ved guttat psoriasis. Psoriasis kan oppleves som veldig stigmatiserende, men de færreste blir så hardt angrepet at det går ut over deres arbeidsevne eller muligheter til å fungere i det daglige. Leddsymptomer og alvorlig hånd- og fotpsoriasis kan påvirke arbeidsevnen.

Røyking, overdreven bruk av alkohol og stresset livsførsel bør unngås. Kostfaktorer har ikke dokumentert betydning. Pasienter med alvorlig psoriasis har økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og overvekt, og et normalt sunt kosthold samt normal vekt bør tilstrebes. Unge psoriatikere med utbredt og aktiv hudsykdom bør spesielt følges med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdom.

Legemiddelbehandling: Overflatiske, enkeltstående impetigolesjoner: antibakterielt middel lokalt 2–3 gng. daglig (dibrompropamidin, hydogenperoksyd krem, retapamulin, fusidinsyre). Ev. negleklipp og bruk av desinfeksjonsmidler under neglekantene og i neseborene.
Utbredt impetigo/dypere infeksjoner: dikloksacillin eller klindamycin systemisk.
Erysipelas: fenoksymetylpenicillin. Alternativt klindamycin. Ved blandingsinfeksjon med betahemolytiske streptokokker og S. aureus, erysipelas assosiert med åpent sår og lymfangitt fra sår: dikloksacillin/kloksacillin, ev. klindamycin.
Nekrotiserende fasciitt krever umiddelbar hospitalisering med vurdering av kompetent kirurg!

Hyppigst er infeksjon med Staphyloccus aureus, dernest betahemolytiske streptokokker gruppe A. Betahemolytiske streptokokker gruppe B, C og G kan også være patogene, men gir ikke samme komplikasjoner som gruppe A.

Multiresistente stafylokokker er et økende problem i Norge. Vær spesielt oppmerksom på pasienter med kliniske stafylokokkinfeksjoner som nylig har hatt utenlandsopphold eller vært i kontakt med helseinstitusjoner i utlandet.

Bakteriologisk prøve til dyrking og resistensbestemmelse bør foretas ved terapiproblemer. S. aureus er oftest betalaktamaseproduserende. Resistens mot erytromycin og fucidin sees ikke sjelden.

Overflatiske, enkeltstående impetigolesjoner kan behandles lokalt med antibakterielt middel 2–3 ganger daglig. Retapamulin gir lite resisitens og har godt dokumentert effekt. Hydrogenperoksid krem og fusidinsyre har også dokumentert effekt, mens dibromopropamidin ikke har dokumentert effekt ved impetigo, men har vært brukt av mange med gode resultater på ulike typer overflatiske hudinfeksjoner. Effekt bør sees etter 2–3 dager. Bløt opp skorper med fuktig omslag og fjern skorpene før krem smøres på. Ved residiverende impetigo kan smittereservoaret finnes under negler og i neseborene. Negleklipp og bruk av desinfeksjonsmidler som f.eks. dibrompropamidin under neglekantene, i neseborene og på synlige impetigolesjoner minst 2 ganger daglig til tilstanden er under kontroll er da viktig. Obs god håndhygiene! (spritdesinfeksjon og ev. bruk av klorheksidin).

Unngå unødvendig lokal behandling med antibiotika (øker risikoen for resistensutvikling).

Utbredt impetigo og dypere infeksjoner (feber, rødhet og smerte i aktuelt hudområde) krever oftest systemisk antibakteriell behandling med dikloksacillin eller klindamycin.

Ved furunkel, karbunkel og abscess bør det foretas insisjon, tømming av pusshulen, ev. appliseres antibakteriell krem. Systemisk antibakteriell behandling er da vanligvis ikke nødvendig. Residiverende furunkulose behandles på samme måte som residiverende impetigo.

For behandling av MRSA-infeksjoner se veileder fra Folkehelseinstituttet (www.fhi/publikasjoner) – Smittevern 16 MRSA-veilederen.

En rekke virus kan forårsake hudforandringer. De vanligste barnesykdommene, mange coxsackievirus, ECHO-virus og andre gir eksantemer. HPV, pox virus og orf gir vorter og tumorlignende forandringer, mens herpesinfeksjoner og varicella zoster gir residiverende, grupperte vesikler.

Skyldes ulike typer humant papillomavirus (HPV) som trolig smittes både ved direkte og indirekte kontakt. HPV formeres i hudceller i epidermis. Den cellulære immunitet er avgjørende for kroppens forsvar mot HPV-infeksjon.

Klinisk diagnose. Punktate blødninger ved nedskjæring skiller fotvorte fra clavus.

Vorter hos barn går spontant tilbake i løpet av måneder til år og trenger ingen behandling hvis de ikke gir plager. Ingen god kurativ behandling finnes. Det eksisterer mange produkter på markedet basert på ulike syrer som gir lokal huddestruksjon. Egenbehandling med Verucid (i okklusjon) eller Vortemiddel NAF kollodium kan forsøkes, men tar tid. Oppbløtende bad og nedskjæring av hyperkeratoser gir god symptomlindring.

Hånd- og fotvorter kan behandles med frysing med nitrogen. Tykke fotvorter og særlig mosaikkvorter i fotsålene kan være svært behandlingsresistente. Behandling med CO2-laser, diatermi, cantharidin eller bleomycin kan forsøkes i svært plagsomme og terapiresistente tilfeller (spesialistoppgave).

Bruk av badesko/fottøy i offentlige dusjer, idretts- og svømmehaller er trolig god profylakse.

Skyldes ulike typer humant papillomavirus (HPV) som trolig smittes både ved direkte og indirekte kontakt. HPV formeres i hudceller i epidermis. Spesielt HPV type 6 og 11. Den cellulære immunitet er avgjørende for kroppens forsvar mot HPV-infeksjon.

Kondylomer vil som vanlige vorter gå tilbake over tid. Ingen direkte kurativ behandling finnes, men kryobehandling og behandling med podofyllotoksinpenslinger eller imiquimod kan drepe celler med vortevirus og stimulere kroppens immunsystem til å få vortene til å gå raskere tilbake.
Podofyllotoksin er en cellegift som påvirker topoisomerase og mikrotubuli, med celledød til følge. Midlene pensles på vorter 2 x daglig i 3 påfølgende dager. Behandlingen kan gjentas etter en uke i opptil 4–5 uker.
Stoffet absorberes systemisk og skal ikke brukes av gravide. For Wartec gjelder at maksimalt behandlet område ikke skal være større enn totalt 4 cm 2. For Condyline anbefales en maksimal dose på 0,5 ml per applikasjon ved egenbehandling.
Imiquimod 5 % påføres 3 dager ukentlig (f.eks. mandag, onsdag og fredag) til effekt eller maksimalt 16 ukers behandling. Midlet skal være på affisert hud 6–10 timer før bortvasking. Sårdannelser og lokal irritasjon er vanlig. Noen får også influensalignende symptomer.

Det finnes vaksine (Gardasil) for å forebygge infeksjon med karsinogene HPV-typer. Denne inngår i dag i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter.
Gardasil beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18 (6 og 11 er hyppigste årsak til vanlige kondylomer). Det er ikke dokumentert at vaksinen hjelper mot aktivering av allerede tilegnet virusinfeksjon.

Herpes simplex virus (HSV) 1 og 2. Herpes labialis skyldes oftest smitte med HSV-1, men andelen HSV-2 er økende.

hvordan man koeber zyvox 600

Besides following your doctor's advice, you can help your child by making healthy lifestyle choices:

 • Serve healthy foods. Eating a lot of fruits and vegetables can help fend off diseases that might trigger psoriasis.
 • Help your child stay at a healthy weight. This decreases the risk of inverse psoriasis.
 • Remind your child to keep skin clean and well moisturized. Bathing daily with bath salts or oils and then applying moisturizer can help ease the symptoms of psoriasis.
 • Spend time outdoors. Limited amounts of natural light can help with psoriasis.
 • Give your child emotional support. Many kids who have emotional problems due to their psoriasis can benefit from talking with a therapist or joining a support group of people who understand the challenges of dealing with psoriasis.

Most psoriasis will respond well to treatment, but it's important to stay on top of it. If your child should apply an ointment twice a day, remind him or her to do so; if a little more sun is recommended, join your child for a daily walk. Your efforts, and your child's, will help control psoriasis symptoms.

It's common for psoriasis to show up on the genitals of men and women. Psoriasis of the penis can occur on circumcised and uncircumcised men, and is generally found on the glans (round area at the end) and/or the shaft of the penis. Psoriasis can also be found anywhere in the groin area.

The most common type of psoriasis of the penis is inverse psoriasis, which doesn't have the scaling that's typically seen in plaque psoriasis. Instead, it usually shows up as smooth lesions or patches that are dry, shiny and red or pinkish in color.

Like psoriasis elsewhere, penis psoriasis can be triggered by a number of things; contraceptives like spermicidal creams, tight-fitting clothes or sexual intercourse are known cause penis psoriasis. It can also flare-up spontaneously without any apparent cause or trigger.

When psoriasis affects the penis, it can cause a significant amount of physical discomfort and often interferes with sexual activity. It cannot, however, be spread from one person to another by sexual contact (or any other kind of contact).

Treating penis psoriasis can be more difficult than treating psoriasis on other parts of the body because of the thinness of the skin in the genital area and its increased sensitivity. For example, coal tar and tazarotene aren't usually used here because of the potential for irritation. Mild topical treatments and ultraviolet (UV) light are more often prescribed.

The most widely used topical treatments for psoriasis of the penis are tacrolimus ointment or pimecrolimus cream, which can be effective but can also cause some irritation. Other topical treatments include low-strength corticosteroid and calcipotriene (sometimes mixed with petroleum jelly), but these must be used carefully because of irritation, permanent thinning of the skin and other side effects.

UV light is also effective at treating penis psoriasis, but it must be used cautiously. Much lower doses of UV light are used when treating the genital area because of the potential for severe burning of the thinner skin in this area.

Some doctors avoid prescribing systemic treatments when psoriasis occurs primarily in the genital area, but other doctors may prescribe it when topical creams and light therapy aren't effective. Ask your doctor which treatments will give you the best results.

Other tips for managing penis psoriasis include:

 • keeping the genital area clean
 • wearing a lubricated condom during intercourse
 • washing off medication before sexual activity, then reapplying it after

Talk with your sexual partner(s) so they have a better understanding of psoriasis and how it affects you.

National Psoriasis Foundation

The Psoriasis Association (UK)

Publication Review By: the Editorial staff at HealthCommunities.com

Published: 18 Feb 2011

Last Modified: 22 Jan 2015

I årevis har der været forskellige tilgange til behandling af pletpsoriasis. Nogle af dem kan have varige effekter på din krop eller forårsage begrænsninger i din dagligdag.

Det er grunden til, at vi har udviklet Philips BlueControl 1

Med den nye Philips BlueControl, har vi brugt vores ekspertise i blå LED-lysbehandling til at gøre en forskel indenfor psoriasisbehandling.

Vi ønsker at styrke dig i at leve et aktivt og sundt liv. Med Philips BlueControl har vi fundet en skånsom og effektiv måde at behandle mild til moderat pletpsoriasis ved at aktivere de naturlige helingsprocesser i huden 2,3..


Med Philips BlueControl kan du behandle din psoriasis hjemme, på arbejde eller på farten – og nyde friheden til at leve dit liv imens.


Livet med psoriasis opleves forskelligt af alle. Vi forstår, at det nogle gange kan være svært at få hverdagen til at gå op, når du samtidig skal bruge tid på din psoriasisbehandling.

Med Philips BlueControl vil vi derfor hjælpe dig på din rejse mod bedre hud, hvor end du er – effektivt og kemikaliefrit. 4,5

Den blå LED-lysteknologi fra Philips forandrer oplevelsen af psorisasisbehandling.

Overvejer du om Philips BlueControl er det rigtige for dig? Se vores produktanvisningsvideo eller besøg vores produktside.

Hjemme, på arbejde eller på farten – Philips BlueControl er verdens første bærbare lysbehandling af mild til moderat pletpsoriasis. Den kommer med en komfortabel strop, så du kan fortsætte med din hverdag, imens du behandler din psoriasis.

Du bestemmer hvor og hvornår, du behandler dine symptomer.

Studier har vist, at patienter oplever mærkbare forbedringer af deres pletpsoriasis symptomer, når de har behandlet med LED-lys et par uger. Og for nogle patienter forsvandt psoriasispletterne fuldstændigt.

Blåt LED-lys reducerer betændelsestilstande og hjælper din hud med at regenerere i normal hastighed 2,3


Ved en vurdering af hvor stor en procentdel af din hud der er dækket (alvorsgraden af din psoriasis), vil et område på størrelse med din håndflade svare til 1 %. Hvor stor en procentdel (hvor mange håndflader) af din hud er efter din vurdering dækket?


Det blå LED-lys fra Philips BlueControl Advance igangsætter naturlige lindringsprocesser i din hud, der hjælper med at reducere inflammation og for hurtig cellevækst fra pletpsoriasis. 2,3 BlueControl er klinisk testet på patienter, der lider af pletpsoriasis (psoriasis vulgaris) – men den er endnu ikke blevet testet i forbindelse med andre hudlidelser. 5

BlueControl anbefales til brug på ekstremiteter (arme, albuer, ben og knæ). Det er en bærbar enhed, som kan anvendes på kroppen vha. en tekstilstrop. Selvom den fleksible strop gør det muligt at anvende enheden på ryggen og/eller skuldrene, er behandlingen på disse områder ikke klinisk testet. Kontakt din læge, inden du anvender BlueControl, eller hvis du ønsker at anvende behandlingen på andre områder på kroppen end anbefalet. Enhedens størrelse og den anbefalede behandlingstid for hvert psoriasisområde gør den ideel til behandling af områder, der dækker mindre end 10 % af kroppen (mild til moderat pletpsoriasis). For yderligere oplysninger henvises der til brugervejledningen for Philips BlueControl eller til brugervejledningen for Philips BlueControl Advance og listen over kontraindikationer.

kan jeg kobe zyvox dosage

Terapi kan give dig flere gode muligheder i dit liv, ved at øge din opmærksomhed. Terapi giver dig bedre kontakt med dig selv og andre. Gennem terapi lærer du at sætte og slippe grænser.

Terapi giver en integrering af dine kreative og ressourcestærke sider, og hjælper dig med at få større udbytte af dem, og du får bedre kontakt med både dine maskuline og feminine ressourcer.

Terapi kan også være en metode til at bryde en eventuel isolation og give dig større selvaccept.

Psykoterapi egner sig til dig, der ønsker at arbejde med betydningsfulde personlige problematikker.

Psykoterapi hjælper dig med at revidere gamle, uhensigtsmæssige mønstre, der ofte er grundlagt i fortiden, men som stadig automatisk bliver aktiveret i bestemte situationer.

Det kan være følelser som, angst, depression, misbrug og afhængighed samt hjælp til pårørende i sorg og kriser.

 • Kroppen og hvad den kan fortælle
 • Drømme og deres eksistentielle budskaber
 • Hvad du ønsker
 • Hvad du mærker
 • Problemer der forhindrer dig i at leve det liv du gerne vil
 • Samt mange andre muligheder bl.a. fantasirejser, tegninger og hvad der sker lige her og nu mellem os

Terapien foregår altid på en blid og nænsom måde med dyb respekt for dine grænser, og giver dig en personlig udvikling – Du får flere muligheder i dit liv.

Du kan også arbejde videre med emner der er dukket op i hypnose, hvis du er interesseret heri.

Prisen for 1 session med psykoterapi i København er 900 kr. for 1 time.

Ved at tegne sig for 6 sessioner er den sidste gratis. Du betaler kun for 1 konsultation ad gangen, når du er her og kan springe fra når du vil.

Gruppeterapi egner sig fortrinligt til mennesker der ønsker at vide mere om sig selv i kontakt med andre.

Gruppeterapi er et frirum i København, hvor vi eksperimenterer med hvad vi kan, hvad vi har svært ved – f.eks. at bede om hjælp fra andre, sætte grænser m.m. Herigennem bliver vi mere modige og dygtige omkring nye områder af livet, som ellers har været lukket land.

Ofte gemmer der sig en masse energi i de ting vi pr. rutine fravælger i vores daglige liv, og når vi spiller (integrerer) disse roller i gruppeterapien, frigives denne energi bl.a. ved megen latter og morskab. – Det er som at vågne op igen og blive mere levende…

Desuden giver gruppeterapi mulighed for at finde sammen med andre i et givtigt og ofte inderligt selskab. Der er også den sidegevinst at når én arbejder med et tema, arbejder hele gruppen med.

Atmosfæren kan blive meget intens. Det er muligt, endog ofte en god ide, at gå både i individuel terapi og i gruppeterapi.

Jeg har mere end 25 års erfaring med psykoterapi, parterapi og gruppeterapi i København.

Du skal selv samle din gruppe evt gennem Facebook (min. 4 – max 8 personer), og jeg vil komme hjem til jer. Gruppeterapien finder sted onsdage fra kl. 19 til kl. 22, altså 3 timer med en lille pause.

Der kan både være tale om specialgrupper som angst, depression, sorg over mistede m. m. og almene problematikker.

Jeg tager 4000 kr for det i Hovedstadsområdet. Øvrige Sjælland betales kørselstillæg.

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling.

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling där en utbildad psykoterapeut och en klient träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan röra sig om allt från några enstaka veckor till flera år beroende på klientens behov, ambitionsnivå och ekonomiska möjligheter. Klient och psykoterapeut kommer tillsammans överens om målsättning för psykoterapin.

Grunden i det psykoterapeutiska arbetet är samtalet mellan klient och psykoterapeut. Ibland kommer man gemensamt överens om att komplettera samtalen med inslag av olika metoder och tekniker. Det kan vara hypnos, EMDR, kroppspsykoterapi etc. som bedöms kunna bidra till ett gynnsammare och ibland snabbare behandlingsresultat.

Vi som arbetar på Stockholms hypnos- och psykoterapimottagning har alla utbildning i och långvarig erfarenhet av att integrera hypnos i det psykoterapeutiska arbetet. Flera av oss har dessutom kunskaper i ytterligare tekniker som också är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet t.ex. kognitiv beteendeterapi. Vi har en psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning, vilket bl.a. betyder att vi lägger vikt vid det omedvetna innehållet i tänkande och handlande och vid tidiga erfarenheters betydelse för hur man upplever sin livssituation idag.

Hypnos är ett medvetandetillstånd som innebär ökad inre medvetenhet eller uppmärksamhet.

För de flesta är hypnos förknippat med känslor av lugn, välbefinnande och avslappning. Det kreativa tänkandet ökar och man kan få tillgång till minnen och upplevelser som man annars inte har kontakt med. Detta ger möjligheter att lättare gå utanför upplevda begränsningar och att lära in nya sätt att förhålla sig i relationer och till gamla och nya livsproblem.

I kliniska medicinska sammanhang används hypnos som en metod att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och för att förstärka behandlingseffekter. Samarbetet mellan psykoterapeut och klient är av stor betydelse och psykoterapeuten fungerar som en vägledare under tiden som klienten successivt lär känna hypnostillståndet. Hypnos i kliniska psykoterapeutiska sammanhang stärker klientens upplevelse av kontroll och integritet.
› www.hypnosforeningen.se

EMDR är en förkortning av "Eye Movement and Reprocessing", populärt kallad ögonrörelseterapi.

Det är en internationellt erkänd psykoterapeutisk behandlingsmetod för att bearbeta psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser. Det kan röra sig om övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall osv. EMDR har också använts för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende, fobier och även andra plågsamma upplevelser som mobbing och kränkningar i arbetet.

I vanliga fall sker en bearbetning av obehagliga upplevelser spontant och man kan lämna dem bakom sig. När en person/individen blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Minnen från den störande upplevelsen blir inte bearbetade. De lagras i hjärnan i obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när personen/individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen.

Funktionen av EMDR är inte fullständigt utforskad. Mycket talar för att det är de ögonrörelser som används i EMDR som påverkar liknande system i hjärnan som REM-sömnen (Rapid Eye Movement dvs. att ögonen spontant rör sig i sidled) gör. REM-sömn har en viktig betydelse för bearbetning av påfrestande upplevelser, men många personer/individer som varit utsatta för svåra påfrestningar lider av olika orsaker brist på REM-sömn. Andra teorier pekar på metodens förmåga att aktivera djupare nivåer i hjärnans minnessystem och att inslag av doserad exponering är en verksam faktor.

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas.

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas. Inom den kroppsorienterade psykoterapin integreras olika terapeutiska tekniker. Man kan därmed på olika sätt hitta ingångar att komma i kontakt med sig själv och skapa länkar mellan känsla och ord. Detta ger möjlighet att bl.a. öppna nya vägar till omedvetna minnen och stimulera förändring på olika nivåer av personligheten.

kan jeg kobe procardia medication