pulmicort inhaler online

pulmicort mg

Biologiska läkemedel och biosimilarer som är godkända för behandling av psoriasis är adalimumab, etanercept, infliximab, ixekizumab, sekukinumab och ustekinumab.

Den som har psoriasis i hårbotten kan erbjudas mjukröntgen, så kallad Buckybehandling. Man blir då behandlad med en svag röntgenstrålning. Det är bara det yttersta hudlagret som påverkas. Metoden kan även användas vid svårbehandlad psoriasis på små hudytor på till exempel öronen eller i underlivet.

Behandling ges på en hudklinik en gång i veckan i en period på sex veckor. För att undvika biverkningar får man sällan behandling i mer än totalt åtta perioder.

Vanligt solljus har, särskilt i kombination med bad i saltvatten, oftast en läkande verkan på psoriasis. Det dämpar inflammationen och den alltför snabba tillväxten av celler i huden. Rehabilitering i varmt klimat innebär att man vistas cirka tre veckor i ett varmt och soligt klimat för att ge huden en naturlig ljusbehandling. Vid denna behandling ingår även patientutbildning, fysisk träning, och bättre möjlighet att lära känna sin sjukdom.

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har meddelat att Otezla (apremilast) ska ingå i läkemedelsförmånen. Otezla är en ny icke-biologisk oral behandling som är godkänd för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. För behandlingen av dessa sjukdomar är Otezla den första orala behandlingen som godkänts de senaste 15 åren och det är det första läkemedlet i en helt ny klass.

Psoriasisbehandling har de senaste tio åren genomgått en dramatisk utveckling men fortfarande är det många patienter som inte har en tillfredsställande behandling och som upplever att sjukdomen har en stor inverkan på deras livskvalitet. Därför finns det behov av fler behandlingsalternativ som kan underlätta för patienterna. Otezla är en ny behandling i en helt ny klass. Det är en tablett som tas två gånger om dagen, en PDE4-hämmare som verkar inuti cellen och minskar sjukdomsaktiviteten.

I TLVs beslut står att läsa: Otezla ska användas hos patienter som inte fått tillräckligt svar av, eller som inte kan behandlas med, standardbehandling vid dessa sjukdomar. TLV bedömer att Otezla innan eller efter att man behandlat med ett flertal biologiska läkemedel som TNF-alfa-hämmare och IL-hämmare är relevant jämförelsealternativ vid både plackpsoriasis och aktiv psoriasisartrit.

- Det här är ett glädjande beslut för de patienter med psoriasis och psoriasisartrit som inte svarar på, eller som av olika anledningar inte bör få de befintliga behandlingarna, men som nu får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ. Psoriasis och psoriasisartrit kan påverka patienter psykiskt, fysiskt och socialt och Otezla kan bidra till att förbättra patienternas livskvalitet, något vi naturligtvis är mycket glada över, säger Bengt Gustavsson, medicinsk chef på Celgene.

Otezla ingår nu i högkostnadsskyddet med begränsning enligt följande:

 • För behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA).

 • Endast i monoterapi för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har visat otillräckligt svar eller som har varit intoleranta mot tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs)

Sammantaget bedömer TLV att det begärda priset för Otezla vid behandling av plackpsoriasis, och vid en begränsning till ensam användning (monoterapi) vid psoriasisartrit, som acceptabelt i förhållande till den nytta läkemedlet ger.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Gustavsson, Medicinsk chef, Celgene Nordic, tel; 070-91 02 847, bgustavsson@celgene.com Jonas Sandgren, Director Regulatory, Drug Safety & Corporate Affairs, Celgene Nordic, tel; 070-59 01 393,jsandgren@celgene.com

Fakta om Otezla

Otezla är en oral, icke-biologisk hämmare av fosfodiesteras 4 (PDE4) specifik för cykliskt AMP (cAMP). Hämning av PDE4 resulterar i ökade nivåer av intracellulär cAMP, vilket tros indirekt modulera produktionen av inflammatoriska mediatorer. De(n) specifika mekanism(erna) genom vilken Otezla utövar sin terapeutiska verkan hos patienter med psoriasis och psoriasisartrit är inte väldefinierad. Otezla godkändes i januari 2015 för följande två indikationer:

 • Otezla är avsett för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat och psoralen och ultraviolett A‑ljus (PUVA).
 • Otezla, ensamt eller i kombination med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), är avsett för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har visat otillräckligt svar eller som har varit intoleranta mot tidigare DMARD‑behandling.

Psoriasis är en immunmedierad, icke smittsam, inflammatorisk hudsjukdom med okänt ursprung. Sjukdomen är ett kroniskt tillstånd som varierar i allvarlighetsgrad från mindre fläckar på delar av kroppen till fläckar över hela kroppen. Plackpsoriasis är den vanligaste typen av psoriasis. Omkring 80% av de som utvecklas psoriasis har plackpsoriasis, vilket orsakar röda, upphöjda fläckar täckta med en vit-silvrig yta. [i] Dessa fläckar, eller plack, återfinns vanligtvis på armbågar, knän, i hårbotten och nedre delen av ryggen. [ii] Psoriasis är lika vanligt hos män som kvinnor [iii] och det påverkar många aspekter av patienters emotionella och sociala välbefinnande samt dagliga aktiviteter och förmågan att studera eller arbeta.

Fakta om psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en smärtsam, kronisk inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av smärta, stelhet, svullna och ömma leder, inflammation i vissa ligament och senor och försämrad fysisk funktion. [iv] Psoriasisartrit kan påverka förmågan att utföra dagliga aktiviteter och anses öka arbetsoförmågan.

[i] Villasenor-Park j. et al. Psoriasis: Evolving treatment for a complex disease. Cleveland Journal of Medicine. Volume 79 (6) 2012

[ii]Villasenor-Park j. et al. Psoriasis: Evolving treatment for a complex disease. Cleveland Journal of Medicine. Volume 79 (6) 2012

[iv] Gottlieb A, Korman NJ, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: Section 2. Psoriatic arthritis: overview and guidelines of care for treatment with an emphasis on the biologics. JAm Acad Dermatol. 2008;58:851 864.

Celgene är ett globalt biotechföretag och experter på att utveckla livsförändrande behandlingar för patienter med livshotande och handikappande sjukdomar såsom myelom, MDS, pankreascancer, psoriasisartrit och psoriasis. Varje dag utmanar vi oss själva i vår forskning och utveckling för att patienterna ska få tillgång till nya banbrytande behandlingar och därmed ett bättre liv. Mod, passion, entreprenörsanda och samarbeten är viktiga komponenter i vårt engagemang för att erbjuda patienter och samhället det verkliga värdet av medicinska innovationer. Celgene strävar efter att alla som kan ha nytta av våra banbrytande läkemedel ska ha möjlighet att få dem.

Många psoriasispatienter får psoriasis på naglarna och det är omkring hälften av de som har psoriasis som utvecklar nagelpsoriasis.

Psoriasis är en kronisk sjukdom som orsakar att kroppen överproducerar hudceller som sedan dör och faller av i stora fjällande fläckar på huden, främst på knän, armbågar, skalp, händer, fötter och ländrygg. Många patienter med psoriasis får även problem med naglarna, hälften av alla drabbade får nagelpsoriasis. Av patienter med psoriasisartrit utvecklar hela 80 procent även nagelpsoriasis. Bara fem procent av patienter med nagelpsoriasis är helt fria ifrån psoriasissymptom på resten av kroppen. De fallen kan vara svåra att diagnostisera eftersom nagelpsoriasis är väldigt likt nagelsvamp, en annan sjukdom som orsakas av parasiterande mikroorganismer och som drabbar cirka tio procent av befolkningen. Ungefär en tredjedel av nagelpsoriasisdrabbade bär även på nagelsvamp.

Orsakerna till nagelpsoriasis är inte helt klarlagda, men våra gener, vårt immunförsvar och vår miljö spelar troligen in. Sjukdomen kan utvecklas i alla åldrar men är vanligast hos vuxna. Den drabbar människor av alla etniciteter och män och kvinnor är drabbade i lika stor utsträckning. Nagelpsoriasis är inte en infektion och den är inte smittsam. Det är en kronisk sjukdom som inte kan botas, men sjukdomen kan hållas i schack med hjälp av en lämplig behandling mot nagelpsoriasis.

Symptom på nagelpsoriasis kan uppstå både på finger- och tånaglar. De vanligaste tecknen på nagelpsoriasis innefattar gropigheter i naglarna, att nageln släpper ifrån nagelbädden, missfärgningar och förändringar i nagelns form och tjocklek. Linjer i nageln, som går från sida till sida kan också uppstå och det kan också hända att nageln börjar falla sönder när den undre strukturen inte längre håller upp den. Utseendet och allvaret i nagelpsoriasis varierar från person till person. Det är en sjukdom som har en benägenhet att komma och gå. Ibland blossar den upp ordentligt och ibland kan det gå långa perioder helt utan symptom.

Om du lämnar nagelpsoriasis helt obehandlad kan den orsaka obehag, vara generande och skapa funktionella problem. Symptomen kan vara svåra att bli av med men nya behandlingar har gjort det lättare att få bukt men nagelpsoriasis. Milda fall kan behandlas med ytverkande salvor som innehåller till exempel steroider eller salicylsyror. Ett annat effektivt behandlingsmedel är Nalox, ett ytverkande medel som behandlar naglar drabbade av nagelpsoriasis. Nalox har också kliniskt bevisad effekt mot nagelsvampsinfektioner som är vanliga i samband med nagelpsoriasis. Med sin antisvampeffekt bryter Nalox ner de svampceller som vanligen orsakar nagelsvamp samtidigt som den motverkar missfärgningar och slätar ut nagelns yttre lager. Genom att binda fukten i nageln skapar Nalox en funktionell nagel och de första resultaten ser du ofta efter bara ett par veckors behandling.

Om ytbehandlingar inte hjälper kan din doktor rekommendera steroidinjektioner i nageln men detta kan vara smärtsamt. Ljusterapi, invärtes medicinering eller att naglarna opereras bort är andra alternativ på behandling mot nagelpsoriasis. Oavsett vilken behandling du väljer ska du komma ihåg att det kan ta upp till ett år innan nageln har läkt helt. Psoriasis kan inte botas helt men med rätt behandling kan nagelns utseende och funktion förbättras avsevärt.

Psoriasis är en ärftlig kronisk systemsjukdom som kan drabba både hud och leder. Den är en av våra vanligaste folksjukdomar och cirka 250 000 till 300 000 personer i Sverige lever med någon form av psoriasis. Psoriasis drabbar kvinnor och män i samma omfattning och hos drygt 50 procent debuterar sjukdomen innan 25-års ålder. Det finns en risk att få andra sjukdomar vid psoriasis. Vanligast är ledbesvär, med det finns även koppling till inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, ögonsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Psoriasis karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller då immunsystemet aktiverar en reaktion i hudcellerna som snabbar på cellens tillväxtcykel, vilket orsakar röda och tjocka fjällande hudförändringar. Psoriasis kan i princip uppstå på alla delar av kroppen men är vanligast i hårbotten, på knän, armbågar och i kroppens hudveck. Det finns flera olika former av psoriasis och den vanligaste formen är plackpsoriasis.

ingen recept pulmicort generic

This web site will be updated periodically, as your comments and questions come in, so please come back from time to time. Feel free to email any thoughts or you leave me a confidential message at 212-774-9499. If you have a question, you can click on the "Ask a Question" link at the bottom of the index on the left, and follow the instructions. It will take one to two weeks for me to respond. I've also added a blog elaborating on the material presented in this website. There you can find additional session exerpts, vignettes, updates, and reflections, as they arise in sessions and in daily life.

Hvor vigtigt er dit liv? Book en tid nu!

Stress, angst og depression er noget, alle kan risikere at havne i. Presset i dag er enormt stort og vi vil gerne være både effektive, omstillingsparate, tjene mange penge – være i god form og have tid til familie og venner. En dag kan vi måske ikke holde til mere – nervesystemet siger stop. Blaabjerghus Psykoterapi tilbyder et skræddersyet tilbud til dig – uden ventetid – hvor du kan komme og få samtaler, psykoterapi og undervisning .

Det der heler, når sindet er kommet ud af balance er forbindelse til et andet menneske.

Vi tilbyder også akut krisehjælp her.

Din virksomhed kan have ledere eller personale, der føler sig “ramte” – samarbejdet kan være gået i hårdknude, trivslen være lav og den trygge base mangle. Vi tilbyder et møde med lederen/virksomheden, hvor vi sammen skruer et specielt tilpasset forløb sammen, som får personale og leder til at trives og vokse. Se under Supervision og virksomheder.

Blaabjerghus Psykoterapi ligger i Varde. Du er velkommen både som privatperson, leder og medarbejder.

‪”Jeg kommer støt og roligt op på niveau igen, og tror faktisk jeg kan komme højere op end før.‬ ‪Jeg trives med mit “nye” livssyn, er blevet bedre til at bevare roen i pressede situationer. Jeg kan bedre sige fra overfor folk, der vil “læsse af” på mig. Det er simpelt hen ikke mit problem længere. ‬‪

Arbejde er stadig i store mængder – men nogle dage tager jeg dog fri allerede kl. 15-16.‬ ‪Tingene lykkes rigtigt godt nu, jeg har vundet endnu en kæmpeordre, som strækker sig helt ind i 2017. Samme dag blev jeg ringet op af en stor kunde, som ville øge samarbejdet med yderligere 50%.‬ ‪Det var en fantastisk dag – meget længe siden, jeg har været så glad.‬ ‪

Jeg var ikke kommet hertil uden Blaabjerghus. Det var jer, der tog mig i hånden, da det var allersværest, jer der bare var der for mig hele tiden, når jeg havde brug for det.‬ ‪Jeg havde en fantastisk uge i jeres hænder og jeres dejlige natur.‬ ‪Glæder mig til at komme forbi igen, på et frikvarter i kyndige hænder.‬

‪Tusind tak skal I have for alt det, I gør mig til.‬ ‪Vil anbefale Blaabjerghus til hvem som helst, der trænger til et frikvarter, dejlig omsorg og kyndig hjælp.”

Lars Møller

‪”Jeg var totalt i krise, efter at et barn i skolen havde reageret med vold. Jeg var i chok og kunne ikke sove eller huske. Alt kørte rundt i hovedet på mig.

‬‪Efter fem samtaler havde jeg fået overblik igen, og jeg kunne igen sove om natten. Jeg har fået lyst til klassen igen og ser det igen som en udfordring for mig at klare en svær klasse.‬”

‪‪”Da jeg startede i behandling på Blaabjerghus, havde jeg lidt af angst i mange år – helt fra ‪20-års alderen. Jeg turde ikke selv køre bilen hen til Blaabjerghus og min mand skulle hjælpe ‪mig med alt. Jeg tog ikke med til familiefester eller anden kom-sammen. Jeg turde‪ ikke køre i bil med min mand, da jeg hele tiden så dødsulykker og ambulancer for mig. Jeg ‪‪kunne ikke tage med min veninde i butikker.

Efter 15 samtaler kører jeg nu selv ‪til Blaabjerghus. Jeg har deltaget i en lille ferie sammen med min mand på Rømø og ‪jeg har selv turdet at gå i en butik. Jeg har nydt at være alene hjemme. Jeg har fået ‪et stort overblik over mine egne destruktive mekanismer, og jeg har fået udviklet min vilje.‬‬‬‬‬ ‪‪Jeg har fået selvværd og mod til at kæmpe imod min egen selvdestruktivitet.”‬‬

Blaabjerghus Psykoterapi ligger på Engdraget 20 i Varde. Vi arbejder fra vores klinik og kontor med klienter fra f.eks. Esbjerg, Varde, Skjern, Ringkøbing, Ribe. Hør også om dine muligheder, hvis du bor længere væk, men er usikker på transport til vores klinik – du kunne f.eks. bo i et helt andet sted med behov for et ophold i Varde eller Henne.

I vores klinik i Varde tager vi imod klienter og virksomheder, der har brug for terapi eller psykologisk rådgivning. Vi har muligheder for at tage klienter på adressen i Varde, eller komme ud til jer i hele landet. Vores klienter kommer også fra Esbjerg, Skjern, Herning, Ringkøbing og Ribe.

Denne side indeholder en orientering om NLP-psykoterapi generelt og endvidere har du om kort tid mulighed for at klikke dig ind på nedennævnte specielle emner:

(Disse emner er lige nu under omredigering, men vil snart fremstå i ny udgave)

 • Personlig udvikling og målsætning
 • Angst
 • Stress
 • Spiseforstyrrelser

NLP Korttidsterapi er en blid og respektfuld psykologisk metode til bearbejdning af stort set alle følelsesmæssige problemer samt til personlig udvikling, bl.a.:

 • lavt selvværd
 • angst
 • stress
 • fobier
 • fysiske symptomer
 • samlivsproblemer
 • kriser
 • sorg
 • traumatiske oplevelser
 • identitetsproblemer
 • eksamensangst
 • manglende motivation

Skab det liv du ønsker

NLP er en moderne form for praktisk psykologi baseret på samtale og enkle terapeutiske metoder. Gennem metoderne lærer du dig selv bedre at kende og du får hjælp til, hvordan du kan ændre din situation og opnå det du ønsker.

Metoderne løsner op for de blokeringer og begrænsninger, vi ubevidst har skabt i barndommen eller senere i livet og som i nuet f. eks. giver angst, lavt selvværd, spiseforstyrrelser eller andre uhensigtsmæssige følelser.

Du kender sikkert til dette, at du ønsker at gøre noget eller være på en bestemt måde, men angst og uro eller andre hæmmende følelser tager over og forhindrer dig i at få det som du gerne vil have det og det er netop dette, NLP metoderne ændrer. Samtidig er der i vores sind uanede ressourcer, som vi let kan lære at blive bedre til at udnytte.

Hvordan er et NLP forløb?

Vi starter op med en afklarende samtale, hvor vi lærer hinanden at kende og vi taler om din aktuelle situation. Samtalen afsluttes med, at vi sammen definerer et mål og du får en vurdering af, hvilke temaer og mønstre, det vil være relevant at arbejde på. Til slut får du et bud på varigheden af terapien. Se herom senere.

Herefter arbejder vi med at gøre dit mål mere tydelig. Dette er væsentligt, da alene en tydelig forestilling om, hvad det er du vil, gør underværker og da vi samtidig begynder at aktivere de ressourcer, der kan bringe dig mod dit mål, så har du nu igangsat en proces, hvor dit sind nu arbejder på at bringe dig mod målet.

Ovennævnte gør det dog normalt ikke alene. Almindeligvis er det sådan, at der er blokeringer og begrænsninger, der står i vejen for opfyldelsen af målet og det skal naturligvis bearbejdes. Det kan være indlærte personlighedsmønstre, som da du ubevidst lærte dem, var til gavn for dig, typist for at du kunne få opmærksomhed eller kærlighed. Disse mønstre er stadig de samme og selv om du stadig har brug for opmærksomhed og kærlighed, så virker de gamle mønstre måske ikke efter hensigten i dit voksne liv, men det kan være svært at forandre tingene uden hjælp. Det kan også være, at du føler uro på grund af indre modsætninger og det kan naturligvis også være svære følelser p.g.a. traumer og svigt.

Ovennævnte bearbejdes og forandres gennem samtale og de enkle NLP metoder. Da gentagelser ofte har stor værdi for forandring, vil indtaling af CD med de vigtigste elementer af terapien ofte også indgå.

Den samlede varighed af et forløb afhænger naturligvis af mange ting, men det almindeligste er 3-6 gange af 1½ time. Vi anbefaler almindeligvis de to første gange med en uges mellemrum og herefter kan der godt gå 2-3 uger mellem hver session. Hvis terapien kombineres med hypnose, så vil forandringerne oftest ske hurtigere.

Ovennævnte er en overordnet beskrivelse af et almindeligt forløb. Der er naturligvis andre varianter af et sådant forløb og bl.a. krisesamtaler og bearbejdning af fobier vil ofte være anderledes.

Du er altid velkommen til at ringe til os eller sende en mail til info@nlp-centret.dk for at høre vores vurdering af netop din situation. Endvidere har du også mulighed for en gratis og uforpligtende samtale (almindeligvis ½ time) om nlp-terapi kunne være noget for dig.

Du er her: Forside » Psykoterapi

kan jeg kobe pulmicort nebulizer

Finamor DC, Sinigaglia-Coimbra R, Neves LC, Gutierrez M, Silva JJ, Torres LD, et al. A pilot study assessing the effect of prolonged administration of high daily doses of vitamin D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. Dermatoendocrinol. 2013 Jan 1. 5 (1):222-34. [Medline].

Kui R, Gál B, Gaál M, Kiss M, Kemény L, Gyulai R. Presence of antidrug antibodies correlates inversely with the plasma tumor necrosis factor (TNF)-α level and the efficacy of TNF-inhibitor therapy in psoriasis. J Dermatol. 2016 Feb 19. [Medline].

Di Lernia V, Bardazzi F. Profile of tofacitinib citrate and its potential in the treatment of moderate-to-severe chronic plaque psoriasis. Drug Des Devel Ther. 2016. 10:533-9. [Medline].

[Guideline] Smith CH, Jabbar-Lopez ZK, Yiu ZZ, Bale T, Burden AD, Coates LC, et al. British Association of Dermatologists guidelines for biologic therapy for psoriasis 2017. Br J Dermatol. 2017 Sep. 177 (3):628-636. [Medline].

I årevis har der været forskellige tilgange til behandling af pletpsoriasis. Nogle af dem kan have varige effekter på din krop eller forårsage begrænsninger i din dagligdag.

Det er grunden til, at vi har udviklet Philips BlueControl 1

Med den nye Philips BlueControl, har vi brugt vores ekspertise i blå LED-lysbehandling til at gøre en forskel indenfor psoriasisbehandling.

Vi ønsker at styrke dig i at leve et aktivt og sundt liv. Med Philips BlueControl har vi fundet en skånsom og effektiv måde at behandle mild til moderat pletpsoriasis ved at aktivere de naturlige helingsprocesser i huden 2,3..


Med Philips BlueControl kan du behandle din psoriasis hjemme, på arbejde eller på farten – og nyde friheden til at leve dit liv imens.


Livet med psoriasis opleves forskelligt af alle. Vi forstår, at det nogle gange kan være svært at få hverdagen til at gå op, når du samtidig skal bruge tid på din psoriasisbehandling.

Med Philips BlueControl vil vi derfor hjælpe dig på din rejse mod bedre hud, hvor end du er – effektivt og kemikaliefrit. 4,5

Den blå LED-lysteknologi fra Philips forandrer oplevelsen af psorisasisbehandling.

Overvejer du om Philips BlueControl er det rigtige for dig? Se vores produktanvisningsvideo eller besøg vores produktside.

Hjemme, på arbejde eller på farten – Philips BlueControl er verdens første bærbare lysbehandling af mild til moderat pletpsoriasis. Den kommer med en komfortabel strop, så du kan fortsætte med din hverdag, imens du behandler din psoriasis.

Du bestemmer hvor og hvornår, du behandler dine symptomer.

Studier har vist, at patienter oplever mærkbare forbedringer af deres pletpsoriasis symptomer, når de har behandlet med LED-lys et par uger. Og for nogle patienter forsvandt psoriasispletterne fuldstændigt.

Blåt LED-lys reducerer betændelsestilstande og hjælper din hud med at regenerere i normal hastighed 2,3


Ved en vurdering af hvor stor en procentdel af din hud der er dækket (alvorsgraden af din psoriasis), vil et område på størrelse med din håndflade svare til 1 %. Hvor stor en procentdel (hvor mange håndflader) af din hud er efter din vurdering dækket?


Det blå LED-lys fra Philips BlueControl Advance igangsætter naturlige lindringsprocesser i din hud, der hjælper med at reducere inflammation og for hurtig cellevækst fra pletpsoriasis. 2,3 BlueControl er klinisk testet på patienter, der lider af pletpsoriasis (psoriasis vulgaris) – men den er endnu ikke blevet testet i forbindelse med andre hudlidelser. 5

BlueControl anbefales til brug på ekstremiteter (arme, albuer, ben og knæ). Det er en bærbar enhed, som kan anvendes på kroppen vha. en tekstilstrop. Selvom den fleksible strop gør det muligt at anvende enheden på ryggen og/eller skuldrene, er behandlingen på disse områder ikke klinisk testet. Kontakt din læge, inden du anvender BlueControl, eller hvis du ønsker at anvende behandlingen på andre områder på kroppen end anbefalet. Enhedens størrelse og den anbefalede behandlingstid for hvert psoriasisområde gør den ideel til behandling af områder, der dækker mindre end 10 % af kroppen (mild til moderat pletpsoriasis). For yderligere oplysninger henvises der til brugervejledningen for Philips BlueControl eller til brugervejledningen for Philips BlueControl Advance og listen over kontraindikationer.

Psoriasis er en hudsygdom, som desværre er velkendt for mange. Undersøgelser viser, at 2-3% af den danske befolkning er ramt af sygdommen. Psoriasis behandling er derfor et meget omtalt emne, da det for mange er en sygdom med stor indflydelse i dagligdagen. Symptomerne består oftest af røde, flagede sår, som oftest kan klø eller svie. Sygdommen kan forekomme alle steder på kroppen, men de hyppigste er albuerne, knæene, hovedbunden og lænden. De fleste mennesker rammes heldigvis kun i små områder. Udbredelsen af sygdommen varierer meget fra person til person. For nogle, er der kun tale om en mild irritation, hvor andre kan være ramt med voldsommere symptomer, hvor det har stor indflydelse på deres livskvalitet.

Tilstanden kan opstå i enhver alder, men udvikler sig oftest inden man er fyldt 35 år. Fordelingen af mænd og kvinder ramt af sygdommen er fordelt ligeligt. Tilstanden er typisk en længerevarende kronisk sygdom, som involverer perioder med ingen eller svage symptomer, efterfulgt af perioder med stærke symptomer. Af den grund leverer ShytoBuy naturlige udvalg af psoriasis behandling, og på denne side kan du læse mere om sygdommen, samt hvilke behandlingsmetoder der eksisterer. Dertil får du også vores anbefalinger baseret på lægevidenskaben og autoriserede dermatologer.

Personer med denne hudsygdom har typisk en øget produktion af hudceller. Hudceller skal normalt udskiftes hver 3-4 uge, men hos personer med psoriasis tager denne proces typisk kun 3-7 dage. Dette gør, at hudcellerne ophobes og skaber de ændringer i hudoverfladen som associeres med psoriasis symptomer. Selvom denne proces ikke er forsket til bunds mener forskere, at denne tilstand relateres til problemer i immunsystemet. Immunsystemet er kroppens forsvar mod sygdomme og infektioner, men for personer med denne hudsygdom angriber immunforsvaret sunde hudceller ved en fejltagelse. Denne sygdom er ofte arvelig og der er stor sandsynlighed for at du vil få sygdommen, hvis andre i din familie har den. Det vides dog ikke helt præcist, hvilken rolle genetik spiller i at forårsage sygdommen, men den arvelige tendens er dokumenteret gennem diverse undersøgelser.

Mange personers psoriasis symptomer opstår eller forværres i forbindelse med en speciel hændelse kendt som en ”udløser”. Mulige udløsere af sygdommen kan inkludere en skade på huden, hals-infektioner og brug af visse former for medicin. Sygdommen er ikke smitsom, så den kan ikke spredes fra person til person. Af den grund bør du ikke være urolig for at blive smittet. Enten lider man af sygdommen, ellers gør man ikke. Er du bange for at du gør, så læs videre omkring hvordan man diagnosticerer tilstanden, samt hvilke muligheder der er for psoriasis behandling.

Din praktiserende læge kan ofte identificere hudsygdomme ud fra udseendet på din hud. Der er sjældent noget at tage fejl af, men er lægen usikker på sin sag, kan psoriasis behandling ikke finde sted førend du er 100% diagnosticeret. Dette sker ved en lille hudprøve, også kaldet en biopsi, som sendes til et laboratorium for eksamination under et mikroskop. Dette identificerer din eksakte hudsygdom, hvad end det drejer sig om psoriasis eller andre sygdomme. I svære tilfælde vil du blive henvist til en dermatolog, som er specialiseret i at identificere hudsygdomme. Dette er dog udelukkende, hvis din læge er usikker på diagnosen. Oplever du psoriasisrelaterede symptomer kan du dog uden risiko lindre med det naturlige udvalg af produkter fra ShytoBuy.

Det, at vide hvilken form for psoriasis du har, vil hjælpe dig og din læge til at udarbejde en konkret vurdering af din behandlingsplan og diagnose. De fleste mennesker har kun en type af sygdommen ad gangen, men i enkelte og sjældne tilfælde kan man have flere typer af psoriasis. Efter symptomerne er stoppet kan det hænde, at der opstår en ny type og på denne side kan du læse om, hvordan du kan genkende de 6 typer af psoriasis, som findes.

Dette er den mest almindelige type hudsygdommen. Omkring 8 ud af 10 personer med psoriasis, lider af plaque psoriasis. Din læge vil typisk kalde tilstanden ”psoriasis vulgaris”. Denne type af sygdommen viser sig i form af hævet, betændt hud, som ofte fremstår som værende dækket med et sølvfarvet skær eller hvide skæl. Disse områder klør og er brændende, og kan vise sig overalt på kroppen. Oftest dukker de op i følgende områder:

Denne type hudsygdom starter ofte hos børn eller unge voksne og forekommer hos mindre end 2% af tilfældene. Guttat psoriasis forårsager små, lyserøde pletter på huden, som oftest optræder i skridtet, på overarmene, lårene eller hovedbunden. Af kendte grunde til denne type psoriasis blusser op, findes luftvejsinfektioner såsom halsbetændelse, stress, hudbeskadigelse og visse lægemidler. Denne type psoriasis kan forsvinde i løbet af få uger, selv uden behandling. I visse tilfælde er udbruddet mere stædigt, og kræver derfor behandling. Det er en god idé altid at udføre psoriasis behandling med naturlige cremer eller sprays for at skåne huden på optimal vis.

Invers Psoriasis viser sig i form af områder, som er lyserøde, glatte og skinnende, men ikke har flager. Det er normalt at finde disse i armhulerne, lysken, under brysterne, samt i hudfolder omkring kønsdelene og bagdelen. Denne type kan forværres ved svedproduktion eller gnidning, hvilket skaber øget irritation.

Denne form for psoriasis er yderst usædvanlig og forekommer hovedsagligt hos voksne. Denne type af sygdommen forårsager blister, omgivet af rød hud. Disse kan se yderst inficerede ud, men er det oftest ikke. Pustoløs psoriasis kan dukke op på et område af din krop, såsom hænder og fødder. Nogle gange dækkes det meste af kroppen, hvilket kaldes en ”generaliseret pustuløs psoriasis”. Når dette sker, kan det være meget alvorligt, hvorfor du bør søge øjeblikkelig lægehjælp. Har du derimod fået pustuløs posriasis på hænderne eller fødderne, og ikke føler, at det er alvorligt, så kan du med fordel blot behandle det med cremer eller salver. Vi anbefaler cremer med emu-olie, da det har en naturligt helende effekt på huden, hvilket plejer i dybden og genopretter hudens hudcelleproduktion på normal, sikker og effektiv vis. Generaliseret pustuløs psoriasis kan forårsage følgende symptomer:

 • Feber
 • Kuldegysninger
 • Kvalme
 • Hurtig puls
 • Muskelsvaghed

Denne type af hudsygdommen er den absolut mindst almindelige, og på samme måde mest alvorlige. Den påvirker din krop ved, at du vil føle dig udbrændt, have rød og sviende hud, som vises brændt. Du kan også have svær kløe, brændende fornemmelser og afskalning af hud, en højere og hurtigere puls, samt store ændringer i kropstemperatur. Hvis du har disse symptomer, bør du omgående søge lægehjælp, da du skal behandles på et hospital.

Op til halvdelen af de personer, som lider af sygdommen oplever ligeledes negleforandringer. Dette er endnu mere almindeligt hos mennesker, som har psoriasisgigt, hvilket påvirker dine led dramatisk. Almindelige symptomer omfatter følgende:

 • Huller i dine negle
 • Ømme, smertefulde negle
 • Adskillelse af neglen fra roden
 • Farveskift

Den individuelles behandlingsmetode bestemmes ud fra typen og graden af psoriasis. Din læge vil forhåbentlig starte med en mild behandlingsmetode, såsom naturlige cremer, og senere gå hen mod stærkere behandlinger hvis nødvendigt.

Der er mange mulige behandlinger – hvorfor det sværeste er at vælge den rigtige løsning til dit problem. Behandlingerne falder typisk indenfor en af disse 3 kategorier:

cefixime til salg herning