generisk procardia and breastfeeding

procardia forsendelse til

– Det var fantastiskt! Av bilderna före och efter förstår man att det var avgörande att hämma T-cellerna. Vår bild av psoriasis har genomgått en fundamental förändring under de senaste decennierna. I dag ser vi psoriasis som en immunologisk sjukdom, med huden som huvudsakligt målorgan, säger Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska institutet och överläkare vid hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Försöket i Tyskland avslutades snabbt eftersom vi inte klarar oss utan T-celler. Men det bidrog till dagens förklaringsmodell för hur psoriasis uppstår: Immunförsvarets T-celler aktiveras och vandrar ut från blodbanan till huden. Där bildar de signalämnen som driver den inflammatoriska reaktionen i huden och tillväxtfaktorer som leder till den snabba celldelningen.

Vad som får T-cellerna att reagera vet man inte säkert. Efter flera års sökande hittade forskare år 2015 ett kroppseget protein i huden som immuncellerna hos vissa patienter kan missuppfatta som främmande, vilket leder till att immunförsvaret aktiveras. Det skulle kunna vara en förklaring.

De flesta som drabbas av psoriasis får en mild variant av sjukdomen. Det finns ingen bot, men ofta går det att hålla besvären i schack med krämer som innehåller kortison eller D-vitamin. Räcker inte det finns ljusbehandling eller invärtes behandling, exempelvis tabletter som innehåller metotrexat, ett så kallat cellgift som dämpar hudcellernas tillväxt. Länge fanns inte mycket mer att erbjuda, och många patienter saknade effektiv behandling. Men nu har nya möjligheter tillkommit.

År 2004 godkändes det första av en ny typ av läkemedel mot psoriasis i Sverige. De så kallade TNF-hämmarna är biologiska, proteinbaserade, läkemedel som hämmar den immunologiska signalmolekylen TNF-alfa. De utvecklades ursprungligen mot ledgångsreumatism och andra inflammatoriska sjukdomar, men visade på dramatiska förbättringar även hos patienter med svår psoriasis.

När Johan Björkander för tre år sedan testade en TNF-alfahämmare försvann hans märken på huden snabbt. I dag tar han en spruta hemma varannan vecka i stället för att lägga sex timmar i veckan på att åka till behandlingsanläggningen, sola och smörja.

– Det ger mig mer tid hemma med barnen, tid att hämta och lämna, tid för mig själv. Under 16 år hade jag aldrig blivit av med fläckarna. Nu syns ingenting, säger han.

För dem som inte blir hjälpta av sådana sprutor finns ytterligare alternativ. Sedan millennieskiftet har ökad kunskap om mekanismerna bakom psoriasis lett till mer specifika behandlingar. Det handlar om att blockera olika signalmolekyler i den inflammatoriska process som sjukdomen drar i gång. Det senaste tillskottet är biologiska läkemedel inriktade mot molekylen interleukin 17 (IL-17). Två av dem är hittills tillgängliga i Sverige, för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis.

– Effekten är sensationell! En stor andel av patienterna blir av med sina symtom helt, och det verkar vara säkra läkemedel med hanterbara biverkningar, säger Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi vid Linköpings universitet och hudläkare vid Linköpings universitetssjukhus.

Patienter som behöver invärtes behandling testar i regel andra alternativ än biologiska läkemedel först, till exempel cellgiftet metotrexat. Biologiska läkemedel är nämligen dyra. Behandlingen kan kosta i storleksordningen 100 000 kronor per år, jämfört med ungefär 500 kronor per år för metotrexat, som i regel – för dem som blir hjälpta – är en bra behandling.

Utvecklingen av nya läkemedel har också underlättats av genetiska studier som pekar ut viktiga områden i arvsmassan. Hittills har forskarna kopplat över 80 genvarianter till risken att utveckla psoriasis. De flesta riskgenerna har med immunsystemet att göra. Bara ett fåtal är unika för huden. Inget tyder på att det finns någon enskild ”psoriasisgen” som enkelt förklarar sjukdomen.

– Det är lite gäckande. Trots alla ansträngningar hittar vi bara ett stort antal gener där varje gen ger en ytterst liten riskökning. Den viktigaste riskgenen för psoriasis förblir den variant av HLA C-genen som upptäcktes av en slump på 1960-talet, säger Charlotta Enerbäck, som har arbetet med flera stora genetiska psoriasisstudier.

Denna riskvariant finns hos ungefär 90 procent av alla med så kallad guttat psoriasis, och hos majoriteten av dem som får psoriasis tidigt i livet. Men tio procent av befolkningen har samma genvariant utan att få psoriasis. Det räcker alltså inte med en viss genetisk uppsättning för att sjukdomen ska utvecklas.

I dag anser forskarna att psoriasis uppstår på grund av en genetisk bakgrund i kombination med faktorer i omgivningen. Sådana faktorer kan vara infektioner, framför allt streptokockinfektioner i halsen, hudskador eller långvarig, svår stress. Exakt hur det går till är inte känt.

Charlotta Enerbäck fokuserar nu på att undersöka hur några utvalda genvarianter fungerar. Hennes forskargrupp har tagit steget från genetik till epigenetik, det vill säga till studier av stabila förändringar som styr hur arvsmassan blir avläst utan att påverka följden av dna-byggstenar. En sådan förändring är metylering, som innebär att en kemisk metylgrupp kopplas till en gen, vilket ofta stänger av genen.

Linköpingsforskarna såg sådana epigenetiska skillnader mellan inflammerad psoriasishud och kontrollpersoners hud. Mer oväntat upptäckte de dessutom skillnader mellan patienters friska hud och kontrollpersonernas.

– Det är spännande! Genom att analysera skillnaderna hoppas vi komma åt något utöver genetiken som kan förklara varför vissa är mer benägna att få sjukdomen, säger Charlotta Enerbäck.

Resultaten har ännu inte publicerats.

I ett värmeskåp på labbet i Linköping odlar Charlotta Enerbäck och hennes medarbetare hudceller i plastflaskor. Genom ett mikroskop ser cellerna ut som små risgryn. Efter ett dygn delar de på sig. När de täcker botten på plastflaskan måste de lossas, spädas ut och ”planteras om”.

– De växer ett tag i flaskorna med näringslösning, sedan dör de. Men det är tillräckligt för att vi ska hinna göra experiment, säger Charlotta Enerbäck.

Ett försök går ut på att testa om ett nytt sätt att angripa cancer även fungerar på psoriasis. Gemensamt för cancer och psoriasis är att celler delar sig alltför snabbt. Det är känt att cancerceller tillverkar extra mycket av vissa proteiner som skyddar arvsmassan när cellerna delar sig. Forskare vid Karolinska institutet har tagit fram en grupp tänkbara läkemedelsmolekyler som ska döda cancerceller genom att blockera ett sådant skyddande protein. Möjligen kan samma molekyler även hejda psoriasis. Linköpingsforskarna har testat dessa ämnen på normala hudceller, som inte påverkas. Dessutom har de visat att halten av det skyddande proteinet är förhöjd i psoriasisdrabbad hud.

– Det betyder att proteinet används i cellerna, och då skulle det kunna ge en effekt att blockera detta. Nu ska vi odla fram celler från psoriasishud och testa på dem, det blir väldigt intressant, säger Charlotta Enerbäck.

Ett tråkigt men välkänt fenomen för den som lever med psoriasis är att även om besvären kan behandlas bort från huden återkommer ofta fläckarna – på exakt samma ställen. Detta lokala sjukdomsminne förklarade Liv Eidsmo, forskare vid Karolinska institutet och hudläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, i en studie publicerad år 2014.

– Vi visade att en viss sorts T-celler finns kvar i läkta psoriasisfläckar i upp till sex år efter effektiv behandling och är redo att producera sjukdomsdrivande ämnen, säger hon.

I psoriasissjuk hud blir T-cellerna fler. Antalet återgår till det normala när huden läker, men sammansättningen förblir förändrad. Den som har haft psoriasis fortsätter att ha fler av de sjukdomsalstrande T-cellerna.

Forskarna försöker nu förstå hur dessa celler aktiveras och vad som styr vilka T-celler som bildas. På lång sikt hoppas de kunna ta bort den sjukdomsalstrande sorten.

– Det bästa vore om vi kunde förändra immunsystemet med en kräm på huden så att fläckarna inte kommer tillbaka, utan att behöva behandla hela kroppen, säger Liv Eidsmo.

Hennes forskargrupp deltar i en internationell klinisk studie som startar i vår. Ett läkemedelsbolag ska testa effekten av att behandla psoriasis med ett biologiskt läkemedel tidigt efter diagnos. Denna strategi har fungerat bra vid andra inflammatoriska sjukdomar, som ledgångsreumatism och multipel skleros, men inte undersökts vid psoriasis.

Patienter ska lottas till antingen ljusbehandling eller behandling med en antikropp mot proteinet IL-17 och sedan följas i fyra år. Hudprover skickas till Liv Eidsmos labb, där forskarna hoppas kunna se hur balansen mellan olika sorters T-celler förändras.

– Det vore fantastiskt om den tidiga behandlingen kan förändra miljön i huden så att sjukdomen inte kommer tillbaka, säger hon.

Länge betraktades psoriasis som ”de friskas sjukdom”. I dag vet man att det inte stämmer. Upp till 40 procent av alla med psoriasis har även psoriasis-artrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan orsaka smärta och stelhet. På senare år har det också visat sig att personer med psoriasis oftare än andra får hjärt-kärlsjukdomar. Risken är särskilt hög hos dem med svår psoriasis.

Människor som lider av psoriasis har dessutom ökad risk för depression och alkoholmissbruk. Det finns också ett samband med inflammatoriska tarmsjukdomar. Psoriasis är med andra ord en systemisk sjukdom, som kan påverka många organ i kroppen.

– Det innebär att sjukvården måste ta hand om hela patienten, inte bara se hudbesvären. Till exempel utreda riskfaktorer för hjärt-kärlproblem, säger Mona Ståhle.

hvor meget procardia preterm

KBT Det finns de som inte blir bättre eller till och med mår sämre av psykologisk behandling.

Nyhet Programledarna till serien ”30 liv i veckan” har egna erfarenheter av självmord och psykisk ohälsa.

Forskning Forskare i Tyskland har rankat allvarliga riskfaktorer för hjärtsjukdom. Där, bland de värsta av värsta, platsar även depression.

Nyhet Forskare i USA delar in depression i fyra olika typer baserat på undersökningar av hjärnan. De olika kategorierna kan hjälpa läkare bestämma vilken behandling som passar bäst för patienten.

Nyhet Förekomsten av psykisk ohälsa, vilket innefattar självmordstankar, depression och stress, är betydligt högre bland medicinstuderande jämfört med övriga befolkningen.

Forskning En ny dansk studie tyder på att vintertid för många markerar början på en lång och mörk period vilket ger avtryck i depressionsstatistiken.

Nyhet Varje år väljer Världshälsoorganisationen (WHO) att uppmärksamma ett specifikt hälsoproblem under en halvårsperiod. Årets kampanj går under namnet: ”Depression: Let’s Talk.”

psykisk ohälsa För att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar som lider av svår depression krävs förebyggande insatser, enligt Folkhälsomyndigheten.

Sjävtest Gör testet som läkare använder sig av för att utvärdera ångest.

Genom att undersöka uttag för läkemedel kunde forskare tydligt se att uttagen för psykiatriska diagnoser var högre i områden med högre avgashalter.

Häpnadsväckande resultat i en ny klinisk studie.

Tack vare forskare Anna Duberg har en ny studie tagits fram som ska hjälpa yngre tjejer att må bättre.

Test Gör självskattningstestet som används världen över inom psykiatrin

Forskare kan inte se några tecken på att vinterhalvåret påverkar vårt humör.

FORSKNING Kortväxthet hos män och högt BMI hos kvinnor ger sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.

FORSKNING Narkotikaklassad drog har visat effekt på självmordsbenägna.

FORSKNING Personer som drabbats av en hjärtattack har tre gånger högre risk att lida av depression. Norska forskare hittar ett viktigt hjälpmedel.

FORSKNING Neandertalares DNA ökar risken för depression, stroke och nikotinberoende.

NYHET Blue Monday är här. Vi har knepen som hjälper dig på årets deppigaste dag.

NYHET Svensk studie pekar på nya metoder för att behandla depression. Läs det senaste här!

NYHET En ny kanadensisk studie visar att kvinnor som tog antidepressiva läkemedel under graviditeten hade en starkt ökad risk att föda barn med autism.

NYHET Stockholms läns landstings Folkhälsorapport visar att depression och ångest ökar bland Stockholms invånare. Störst ökning ser man bland unga vuxna.

NYHET Om två veckor kommer Stockholm få landets första ambulans för självmordsbenägna eller akut psykiskt sjuka.

FORSKNING Motion har en positiv effekt på depression, det är bevisat. Men varför fungerar motion så bra, och vad gör det för vårt psykiska välmående?

FORSKNING I en ny studie kan man se att det finns ett samband mellan ångestsyndrom och hög exponering av luftföroreningar.

NYHET Man inte se att mindfulness skulle vara bättre än andra behandlingsformer så som KBT. Detta visar en ny studie.

NYHET Förr kände sig äldre mest oroliga, och det var ungdomar som såg ljust på framtiden. Men idag, 30 år senare, är situationen helt tvärtom.

Nyhet Föreningen Mind har rangordnat svenskarnas psykiska hälsa län för län med hjälp av statistik över självmord och enkätsvar om självskattad hälsa. Hur bra mår ni i ditt län?

Forskning Terapi tillsammans med läkemedel fungerar bättre mot depression än att endast ge läkemedel. Speciellt vid svår depression.

Artikel Vad gör egentligen att vi mår som bäst? Vi har listat elva vetenskapligt bevisade saker som gör dig lycklig – och pengar är inte en av dem.

Forskning Inflammationsdrivande mat så som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin ökar risken för depression enligt en ny stor Harvard-studie.

Artikel Hur nära tankarna än är verklighet så är de flesta mottagliga för hjälp och tvekar in i det sista.

Det uppskattas att 75 procent av patienter med diagnosen borderline återhämtar sig. Jouanita Törnström är en av dem. Idag är hon psykiatrisjuksköterska och egenföretagare. Hon vill att andra personer med borderline ska veta att det finns hopp om en bättre tillvaro.

En omfattande studie av svenska forskare på inkontinens visar dåliga resultat för alla behandlingar utom en. Det kan ses som en ekonomisk förlust men framförallt påverkar det äldre patienters livskvalitet, menar forskare bakom studien.

Cykeltävlingen Tour de France är i full gång och vi har skonats någon större dopingskandal detta år. Men forskare visar nu att ett vanligt dopingpreparat inte verkar hjälpa cyklister i alla fall.

hvor meget procardia for contractions

Vid bindhinnekatarr kan diagnos ofta ställas genom patientens beskrivning av symptomen och av ögonens utseende. En undersökning av en ögonläkare behövs vanligen inte.

Vid kraftigare besvär kan diagnosen bekräftas genom en undersökning i ögonmikroskop. Vid vissa typer av långdragen eller ensidig ögoninflammation tar vi prov från tårvätskan för att säkerställa orsaken och för att kunna ge rätt behandling.

Här kan du läsa mer om
Ögonundersökning med mikroskop (biomikroskopi)

Vilken behandling som behövs beror på vilken form av bindhinnekatarr du har:

 • Bindhinnekatarr orsakad av bakterier och virus går i stort sett alltid över av sig själv inom 1-2 veckor. Under tiden kan du rengöra ögonlockskanterna med vanligt vatten. Vid långdragna besvär och vid ensidiga besvär kan det ibland behövas undersökning hos ögonläkare för provtagning och behandling med antibiotika.
 • Bindhinnekatarr orsakad av allergi behandlas med ögondroppar för allergi och/eller tabletter mot allergi. Ögondroppar och tabletter för allergi finns att köpa receptfritt på apoteket.
 • Vid torra ögon behövs smörjande ögondroppar för lindring av besvären. Som följd av en ögonlocksinflammation kan bindhinnan också bli irriterad och även då lindras besvären av regelbunden självrengöring av ögonlocken.

Nagelsvamp anses som svårbehandlad och det kan ta lång tid eller upprepade behandlingar för att komma till rätta med problemen. En mängd olika sorter svampar kan angripa naglar, den variant som oftast orsakar problem kallas för trichophyton rubrum.Tånaglar drabbas av svampinfektioner oftare än fingernaglar av anledningen att tånaglar växer långsammare än fingernaglar. Svampen har mer tid att fästa på tårna.

Egenvård och lindring
Svampangrepp på naglar är svarar ofta dåligt på behandling och är svår att förebygga. I många fall är orsaken till att man drabbats av nagelsvamp att man har har en svampinfektion på fötterna som spridit sig till naglarna. Det enklaste sättet att förhindra nagelsvamp är därför ofta att åtgärda problem med fotsvamp tidigt. Fotsvamp är dessutom mer lättbehandlad.

När man har drabbats kan man använda sig av liknande egenvård som man använder för att lindra problem med fotsvamp:

 1. Hygienen på fötter är viktigt, tvätta fötterna noggrant och torka fötterna så att de är torra efter tvätt
 2. Använd helst strumpor som är gjorda i naturmaterial som bomull, skorna bör vara luftiga och andas bra
 3. Tvätta strumpor varmt för att döda svampen,ställ in tvättmaskinen på 60 grader
 4. Byt strumpor ofta, en tumregel är att byta strumpor minst två gånger om dagen eller så fort de blir lite fuktiga
 5. När du befinner dig i omklädningrum, duschrum eller simhallar bör du använda badtofflor för att inte smitta andra

Hygienen på fötter är viktigt, tvätta fötterna noggrant och torka fötterna så att de är torra efter tvätt. Vilket material som strumpor är gjorda av samt vilka skor man bär kan lindra problemen. Det är bra om strumpor är gjorda i naturmaterial som bomull, skorna bör vara luftiga och andas bra. Tvätta strumpor varmt för att döda svampen,ställ in tvättmaskinen på 60 grader. Byt strumpor ofta, en tumregel är att byta strumpor minst två gånger om dagen eller så fort de blir lite fuktiga. När man befinner sig i duschrum eller omklädningsrum bör man inte gå barfota, använd badtofflor för att förhindra smitta andra.

Om drabbade naglar börja göra ont eller om barn drabbas bör man kontakta läkare. Om fingernaglar har drabbats av en svampinfektion bör man söka vård.

Behandling
För att behandla nagelsvamp på bästa sätt är det bra att tänka på att många av symtomen kan orsakas av andra orsaker. I så många fall som 50% är symtomen på nagelsvamp orsakade av andra sjukdomar eller besvär. Andra sjukdomar och besvär som kan orsaka snarlika symtom är:

 • Ärftliga nagelsjukdomar
 • Trånga skor kan skada naglar
 • Hudsjukdomar som psoriasis, lichen samt alopeci

Det är ofta en god ide att konsultera läkare för en korrekt diagnos. Nagelsvamp kan svara dåligt på behandling och kan tyvärr återkomma efter behandling. För att ta bort nagelsvamp kan man använda olika tillvägagångssätt.

Om man har lindriga problem finns det receptfria medel som hämmar svampangreppet. När det bara är en del av nageln är angripen kan man använda sig av receptfria medel som man stryker på drabbade naglar som ger den ett mer normalt utseende. Svampangreppen brukar inte försvinna med receptfria behandlingar.

För att bota svampinfektionen bör man kontakta läkare för att behandla den med receptbelagda piller som dödar svampen. Infektionen av denna typ återkommer i upp till 50% av fallen efter avslutad behandling.

När fingernaglar angrips brukar man behandla dessa mer aktivt jämfört med tånaglar. Det är inte alltid tånaglar behandlas, medan angrepp på fingernaglar bedöms som ett allvarligare problem. En vanlig behandling som dödar svampangrepp på fingrar är en kur på sex veckor med tabletter.

Några fler användningstips:

 • Vid behandling av skrapsår, brännskador, etc. fukta ett bandage med kolloidalt silver och applicera på skadat område.
 • Ta med kolloidalt silver på campingresan för att behandla dricksvattnet. Använd ca ½ tesked i 2 liter vatten, skaka om, vänta 6 minuter, skaka om igen och vänta i nya 6 minuter för bästa resultat.
 • Använd kolloidalt silver som ett preserverande medel i maten både i kylskåp, skafferi eller frys.

Kroniska eller allvarliga åkommor
Inta en dubbel eller trippel rekommenderad dos under 30-45 dagar och återgå sedan till normal dos. Om din kropp är extremt sjuk eller full av gifter stressa inte med att rensa upp allt på en gång. Om patogener dödas för snabbt så kan levern, njurarna, huden, lungorna och tarmarna blir temporärt överbelastade vilket kan orsaka förkylningsliknande effekter så som huvudvärk, trötthet, yrsel, illamående eller muskelvärk. Minska intaget i sådana fall till det normala intaget och öka intaget av vatten. Ett måste för att avgiftningen skall fungera är att tarmsystemet fungerar. Det göres via reduktion av socker samt mättade fetter samt ökad fysisk aktivitet. Ger du kroppen möjligheten att hela sig själv kommer du att bli förvånad.

Texter/artiklar som återfinnes i denna hemsida som omfattar kolloidalt silver har blivit skriven och presenterad enbart i informations- och utbildningssyfte. Informationen som framkommer är farmakologisk (både antik och modern).

Den absolut vanligaste formen av håravfall är s.k. Androgen Alopecia – ärftligt manligt håravfall. Detta drabbar ett mycket stort antal män och är den i särklass vanligaste orsaken till att man tappar hår och därmed söker en behandling för sitt håravfall.

Utöver Androgen Alopeci finns ett antal andra orsaker till håravfall. Dessa drabbar både kvinnor och män. På den här sidan finner du oberoende och saklig information om vad som orsakar håravfall och vad du kan göra åt det, vilket är en hel del.

Att vissa personer tappar hela eller delar av sitt hår beror i 80% av fallen på ärftliga orsaker och anses av samhället helt naturligt. Därför finns i de allra flesta fall ingen hjälp att få inom den vanliga vården. Detta innebär att de allra flesta som drabbas av håravfall måste söka diagnos och behandling på privat väg.

Eftersom håravfall oftast inte anses vara ett medicinskt problem står inte den allmänna vården för några kostnader för håravfallsbehandling. Detta innebär att du som patient själv måste betala för en eventuell behandling. Dessa behandlingar erbjuds inom den privata vården. Den vanligaste är hårtransplantationen men det finns även andra behandlingar med effekt på håravfall.

Oavsett vilken behandling du i slutändan väljer är det viktigt att du informerar dig väl innan du bestämmer dig för om, på vilket sätt och var du väljer att utföra en eventuell behandling. Annars är risken stor att du kommer att bli missnöjd. Detta är särskilt viktigt vid hårtransplantationer eftersom de kostar mycket pengar och ofta utförs på kliniker utomlands. Exempelvis blir hårtransplantationer i Turkiet allt vanligare och där finns både mycket seriösa och kompetenta kliniker och kirurger men även en hel del lycksökare.

Genom god kunskap kommer du själv att kunna ta ansvar och fatta rätt beslut oavsett om och i sådant fall vad du väljer att göra åt ditt håravfall. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt beslut och därmed resultat.

Vår målsättning med den här specialsektionen om håravfall är att samla all relevant information om ämnet på ett och samma ställe och på så sätt hjälpa dig som lider av håravfall att fatta beslut.

 • Information om orsakerna till att man tappar håret
 • Detaljerad information om de olika alternativen för behandling av håravfall med bilder och priser samt beskrivning av behandlings- och efterförlopp.
 • Forum för diskussion av håravfall
 • Möjlighet att fråga och ta del av svar från en expert på håravfall
 • Register över kliniker, salonger och produkter som behandlar eller döljer håravfall

För många människor förutsätter själsligt välbefinnande att man är tillfreds med sitt yttre och det är därför inte så konstigt att allt fler väljer att göra något åt sitt håravfall.

Innehållet på den här sidan är strukturerat i en serie artiklar. Informationen är granskat av Dr. Mats Ingers, specialist i invärtesmedicin verksam på New Hair Clinic. Det är avsett att fungera som ett kompletterande beslutsunderlag för dig som lider av håravfall men kan och skall inte ersätta en medicinsk konsultation.

Genom att ta dig tid och läsa igenom hela artikelserien om håravfall får du en övergripande förståelse om orsakerna till att man tappar håret och vad som går att göra åt håravfallet. Detta gör det enklare för dig att fatta rätt beslut, agera eller acceptera.

Denna sektion är en komplett guide till hårt.

Hårvfall kan bromsas och ti.

Håravfall kan stoppas och till.

För personer med håravfall som ha.

Personer med ett omfattande.

Ställ en fråga eller läs svar från plastikop.

Diskutera håravfall med andra användare i vårt forum.

Medicinskt faktagranskad information om orsaker och alternativ för behandling av håravfall.

tetracycline bestille online