kan jeg faa fucidin crema

fucidin 20 mg

Jag läser till psykolog vid Linnéuniversitet i Växjö. Jag går min sjunde termin på psykologprogrammet. Jag har precis avslutat min kandidatpraktik hos Familjeterapeuterna Syd.

Jag har under många år arbetat med barn i olika åldrar bland annat via barngympa och förskola, vilket har gett mig ett stort intresse för hur vi utvecklas som människor och de stadier vi går igenom i livet. Under min utbildning har jag haft extraarbete på Malmös Akutmottagning som kanslist. Där har jag fått möta många olika personer i svåra kriser, ett arbete som lärt mig otroligt mycket.

Jag har som psykologassistent möjlighet att erbjuda samtal i Växjö. Jag är handledd av legitimerad psykolog i klientarbetet.

Det jag fastnade för hos Familjeterapeuterna var den varma och öppna känslan jag möttes av när jag besökte mottagningarna i Malmö och Helsingborg, en känsla jag gärna vill vara med och bidra till.

Jag är utbildad psykolog med KBT inriktning och kommer att genomföra min PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) hos Familjeterapeuterna Syd AB i Malmö under 2017- 2018. Jag har en internationell bakgrund och har jobbat i skolans värld, inom primärvården och föreläst för olika grupper. Inom skolan har jag jobbar framförallt med barn med autismspektrumsyndrom samt ADHD och dess familjer. Jag är ackrediterad av Region Skåne för behandling i metoden KBT-kort samt gruppbehandling inom Hälsoval Skåne. Jag tar emot patienter inom högkostnadsskyddet samt privatbetalande. Du kan boka tid till mig om du lider av ångest, depression, fobi, stress eller sömnsvårigheter. Jag kan också hjälpa dig som är i en kris eller har relationsproblem. (Andra diagnoser som ingår i min ackreditering? ). Jag erbjuder individuell terapi, familjeterapi, familjerådgivning och parterapi. Under våren erbjuder jag gruppbehandlingar I samarbete med kollega. Jag jobbar med sambandet mellan känslor, tankar och beteende och genom olika tekniker och verktyg kan vi tillsammans hitta strategier för att förbättra din vardag. Jag använder även MI (motiverande samtal) samt lösningsfokuserad metod. Jag tror på människas styrkor och förmågan att förändras för att leva det livet man önskar. Med stöd av evidensbaserade metoder kan jag stödja dig att få ett mer fungerande liv och må bättre.Jag talar svenska, engelska och spanska. Varmt välkomna att boka tid hos mig.

Jag är Beteendevetare och Legitimerad Psykoterapeut med inriktning i systemiskfamiljeterapi. Jag har arbetat med individer, par, familjer sedan -96.

Våra inre föreställningar och modeller av relationer uttrycks i parrelationen. När vi väljer att leva tillsammans har vi drömmar om hur det ska bli. Det blir inte alltid som vi tänkt oss, kriser tillhör livet. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp, för att hitta vägar ur svårigheterna, oavsett om det handlar om att leva ihop eller bryta upp.

Till mig vänder sig vuxna som har svårigheter i par-familjer och enskilda för kortare och längre samtalskontakter. Frågor jag arbetar med: Par terapi, familjeterapi med ungdomsproblematik, separation och samlevnad, familjerådgivning och samarbetssamtal, svartsjuka, otrohet.
Det vanligaste anledning att man söker parterapi är när paret har förlorat känslan av samhörighet och förmåga att kommunicera med varandra. Relationsproblemen kan också ha karaktären av en livskris, till exempel vid en övergång till en ny fas i livet som att få barn eller att finna en fungerande vuxenroll gentemot sin partners barn från tidigare relation (föräldraroll i styvfamilj). Arbetsmodellen med par är att i första hand ringa in centrala problemområden och ge vardera part möjlighet att uttrycka sina känslor och önskemål gentemot sin partner. Min roll sam familjeterapeut blir att hjälpa Er presentera problemen ur olika infallsvinklar. Under arbetets gång identifieras såväl parets svårigheter som deras resurser och familjeterapeuten deltar i samtalet med sina iakttagelser. I familjeterapeutens uppgifter ingår att synliggöra fastlåsta roller och mönster i parets samspel och skapa ett samtalsklimat där det blir möjligt gå igenom olika alternativa lösningar.

Jag arbetar som legitimerad Psykoterapeut, psykodynamisk inriktning, med både kort- och långtidsbehandlingar till unga vuxna samt vuxna för Närhälsan i Västra Götalandsregionen och i privat regi i Göteborgsområdet. Jag arbetar med utredning, bedömning, konsultation, handledning, kris och stödsamtal. Jag har också lång erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering som arbetscoach och vägledare.

Mitt arbete grundar sig i psykodynamisk teori och metod med specifikt fokus på behandlingsarbete kring anknytning, affekter, mentalisering och relationer. Att försöka förstå hur tidigare omedvetna känslor och föreställningar påverkar vår livssituation. Det kan handla om olika sorters yttringar av psykisk ohälsa såsom sorg, nedstämdhet, ångest, stress, utmattning, trauma, krisupplevelser och relationssvårigheter.

Jag stödjer dig i att identifiera, utveckla och använda inneboende resurser. Målet är att göra dem mer synliga och mer effektiva i din egen förändrings- och utvecklingsprocess.

Mitt syfte är att skapa allians med god atmosfär av omsorg, tiliit och lyhördet för förändring i våra samtal. Jag lägger fokus på relationen mellan terapeut och patient och ser det som en viktig del i samarbetet i psykoterapiprocessen. Vi arbetar tillsammans utifrån problemområdet för att uppnå en bättre hälsa.

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktningoch med specialkompetens för barn, ungdomar och familjer. Jag harlång och positiv erfarenhet av att arbeta med barn och deras föräldrar, enskilt och tillsammans, och enskilt med vuxna med olika bekymmer i livet. Mina tidigare erfarenheter som psykolog är utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barnhälsovården samt konsultation/ handledning, utredning och utbildningsinsatser inom skola och förskola. Grunden för mitt arbete som psykoterapeut är psykodynamisk teori med fokus på behandling utifrån anknytning, affekter, mentalisering och relationer. Jag erbjuder följande behandlingar:

Terapi för vuxna: När man som vuxen söker hjälp för psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, ångest, stress, utmattning och även kristillstånd och relationssvårigheter är målet att kunna må bättre. Vägen dit handlar i en terapeutisk behandling om att öka sin förståelse för hur tidigare, ibland omedvetna, känslor och erfarenheter påverkar den nuvarande livssituationen och synen på sig själv och andra. En ökad självkännedom och förståelse för hur man påverkats av olika sammanhang, i kombination med nya tankesätt och strategier, ger goda förutsättningar för att minska lidande och öka livskvalitén.

Terapi för barn och ungdomar: Psykodynamisk behandling för ungdomar och även lite yngre barn. Det finns olika skäl till att barn och ungdomar kan behöva psykoterapeutisk hjälp. Barn och ungdomar kan uppleva ett svårt lidande om de har mycket oro, ilska eller beteenden som hindrar dem i vardagliga situationer. Ibland är det omgivningen som blir oroad när man uppfattar att den unge inte kan utnyttja sina förmågor. Barn kan också behöva professionell hjälp om de själva eller familjen hamnat i kris vid sjukdom, skilsmässa eller andra påfrestande livshändelser. När barn och ungdomar får hjälp att förstå sina egna reaktioner och får en bättre känsla av sammanhang, upplever de ofta en lättnad i sitt lidande och de får större möjlighet att själva påverka sina egna beteenden och få tillgång till sina förmågor.

Familjeterapi: En behandling för tonåringar och unga vuxna med depression/nedstämdhet tillsammans med sina föräldrar. Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) är en evidensbaserad korttidsmetod med lovande resultat där man träffas 5-10 tillfällen i olika konstellationer. Fokus för behandlingen är att stärka relationerna, förbättra kommunikationen och tilliten i familjen i syfte att häva depressionen hos den unge.

Föräldrakonsultationer: Är du som förälder orolig för ditt barn/tonåring eller önskar hjälp att förstå dina egna reaktioner på ditt barn? Som förälder/föräldrar kan du/ni konsultera mig för vägledning. I dessa samtal är barnets/ungdomens behov eller beteende i fokus utifrån utvecklingspsykologiska och relationella perspektiv. Föräldrarna, och ibland andra familjemedlemmar, är de mest betydelsefulla för att stötta barnets/ungdomens psykiska hälsa eller minska ett problembeteende. En ökad förståelse och kunskap hos föräldrarna främjar både ungdomens/barnets utveckling och relationerna i familjen.

Jag innehar ackreditering för Region Skåne som psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (PDT) inom Hälsoval Skåne hos Familjeterapeuterna Syd AB. Detta innebär att jag kan ta emot patienter inom högkostnadsskyddet som kommer på remiss via vårdcentralsläkare.

Kan även erbjuda terapi på engelska.

Välkommen att kontakta mig.

Jag är socionom sedan 1983. Efter examen började jag arbeta inom socialtjänsten i Burlövs kommun. De första åren var de främsta arbetsuppgifterna att utreda och stödja barn, unga och vuxna som hade svårigheter i sina familjer eller med olika former av drogberoende. 1986 började jag arbeta med familjerätt och familjehemsvård. Familjerätt innebär utredningar och stöd bl.a. gällande boende, vårdnad och umgänge. Tjänsten innefattade även s.k. samarbetssamtal med föräldrar och vårdnadshavare samt stödkontakt med barn och ungdomar. Som familjehemssekreterare rekryterade, utredde, handledde och utbildade jag familjehem som tog hand om barn och unga när de inte kunde bo kvar med sin familj. Efter tretton år i Burlöv sökte jag mig till Lunds familjesektion och ett par år senare till Malmö kommun. Även då som socionom inom familjerätt och familjehemsvård. 2002 började jag som kurator vid SUS (Skånes universitetssjukhus). Där mötte jag föräldrar till barn med hörselnedsättning samt barn, unga och vuxna med olika hörselskador och svårigheter i samband med dem. Jag arbetade även med patienter som drabbats av cancer och hade stödkontakt med deras närstående. Sedan ett par år är jag kurator inom palliativ vård. Det innebär att jag möter människor i livets slutskede. Här har jag kontakt både med patienter och närstående för att stödja dem i en tid av kris och svår sorg. Jag har handlett personal vid olika kliniker inom SUS och har haft flertalet socionomstudenter. Genom åren har jag studerat vidare bl.a. i sexologi, existentiell psykologi samt tagit magister-examen. Den grundläggande psykoterapeututbildningen läste jag vid St. Lukas utbildningsinstitut. Nu läser jag vid Lunds universitet för att bli legitimerad psykoterapeut i psykodynamisk psykoterapi, PDT, med inriktning barn och unga. Under utbildningen bedriver jag psykoterapi under handledning. Jag har möjlighet att ta emot barn, unga och vuxna för kortare eller längre kontakter.

Jeg er gift og mor til tre piger. Jeg er oprindelig fra Island men kom til Danmark i 1985. Mennesker har altid interesseret mig. Hvad gør os til dem vi er? Hvor farvede er vi af vores forskellige livsvilkår og muligheder? Hvordan påvirker vores forskellige kulturelle opvækst vores valg/fravalg? Hvor meget valg har vi? Er der forskel på “tilladte” og “forbudte” følelser i forskellige kulturer? Hvordan kan jeg være jeg og stadig give plads til, at de andre er dem? Og rigtig mange andre nysgerrigheds punkter. Jeg blev færdiguddannet bygningsarkitekt i 1993 og har arbejdet som selvstændig arkitekt i mange år. Jeg ser en teoretisk lighed med arkitektfaget og psykoterapeutfaget. Begge steder er det lysten til forandring, der er drivkraften. Det har hjulpet mig i mit møde med mine klienter.Den kreative tilgang til livet falder mig naturligt, det er yderst vigtigt både som arkitekt og som terapeut. Jeg har altid været en kæmper, på godt og ondt. I 2006 kom jeg alvorligt til skade i en færdselsulykke. Jeg kæmpede mig tilbage til livet, men mine forsvarsmekanismer var sat meget ud af balance. Jeg fik behov for, at søge en forståelse af hvad der skulle til, for at finde balancen igen. Terapiuddannelsen har givet mig en ny vej. Jeg oplever at nærværet i relationen sammen med en god portion nysgerrighed er noget af det mest værdifulde vi har. Jeg glæder mig til at møde dig med hele min nysgerrighed. Jeg ved nu at krop og psyke er lige vigtige, når vi forsøger at navigere i vores liv. Når vi bliver udsat for traumatiske oplevelser og efterfølgende evt. tilstande af stress, angst og/eller depression, kan det være fordi kroppen har svært ved at forstå at ”faren er overstået”. Derfor er det vigtigt at få den rette hjælp, en hjælp der er rettet både mod krop og sind. Det gør at kroppen tør give slip og resultated bliver vedvarende. Når vi kender vores krops symptomer og ved hvad de fortæller os, har vi nemmere ved at forstå hvad vi har brug for og handle derefter. Vores krop er en kæmpe ressource, når vi tør at mærke efter og gå efter vores behov opstår der samarbejde mellem krop og sind, det giver mulighed for ro og tryghed. Vores hjerne er plastisk, så når vi opdager at faren er overstået opstår der nye nerveforbindelser og vi får mulighed for at lave nye tanke og handlemønstre. Derfor er jeg fuld af håb,der er altid mulighed for en forandring

I 2016 arbejdede jeg i to flygtningelejre her i Danmark. Samtaler med mennesker fra 10 forskellige lande, enlige mænd, enlige kvinder og familier med børn. Jeg var udfordret – ja, men jeg elskede det. Jeg viste godt inden jeg startede, at jeg ville møde livsoplevelser som jeg kun, kunne prøve at sætte mig ind i, for jeg er så heldig at være født i norden. Vores eksistentielle vilkår lå milevidt fra hinanden. På den ene side mødte jeg smerte, sorg, ensomhed og angst efter voldsomme traumatiske oplevelser som mine klienter var blevet udsat for. Ikke at forglemme magtesløsheden – den er voldsom! Det at sidde i en flygtningelejre og ikke vide om mand får lov til at blive eller bliver sendt tilbage, samtidig med at de prøver at bearbejde deres livsbagage. Det oplevedes ofte som umenneskeligt. På den anden side mødte jeg stor tillid, vilje til at komme videre, respekt, kærlighed og ikke mindst stor taknemmelighed. Min nysgerrighed blev vel udnyttet og mine klienter følte sig mødt og forstået. Det har været et fantastisk år, jeg har haft nogle menneskelige møder der har givet mig en styrket tro på at vores hjerne kan hele, også når sårene er så store som de kan være efter krig, tortur, forfølgelse og store tab. Tak til alle mine klienter fra 2016 og velkommen til nye i 2017. Glæder mig til at møde jer.

Bryndis tar emot par, familjer och individuella som vill gå i terapi i Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Växjö. Välkommen att boka tid.

Jag är legitimerad psykoterapeut/ leg.familjeterapeut på privat mottagning i Göteborg,och samarbetar med Familjeterapeuterna Syd där jag bl.a. arbetar som familjerådgivare för Höganäs kommun i Helsingborg. Min psykoterapeutiska inriktning är familjeterapi som fokuserar på betydelsen av funktionaliteten i mellanmänskliga relationer. Jag arbetar även utifrån (PDT) psykodynamisk terapi och (IPT) Interpersonell Terapi, korttidsterapi. Som familjerådgivare vilar arbetet på ett systemteoretiskt synsätt, där vi tillsammans (vuxna, tonåring/mindre barn) utformar ett förändringsarbete som anpassas utifrån behov, önskemål och vad som är verksamt för alla. Jag möter även förstagångs- och småbarnsföräldrar som brottas med relation, vardag och alla måsten. Här kan jag som terapeut fungera som bollplank också när parrelationen låst sig, kommunikationen allt för ofta övergår till gräl eller annat som hindrar en bra relation. Vad kan samtalen handla om

Upplever ni problem i er relation? Är ni fast i negativa mönster? Önskar ni förbättra er kommunikation? Önskar ni ökad livskvalitet?

Målet är att förstå och bearbeta bakomliggande orsaker, utveckla nya synsätt och varaktiga strategier. Utöver min psykoterapeututbildning har jag en teol. kand. samt studier med inriktning på beteendevetenskap vilket gett god kunskap om mänskligt beteende, anpassning och utveckling i sociala relationer och arbetsliv, har tidigare arbetat som diakon/ familjeterapeut på samtalsmottagning.

IPT A-nivå och pågående utbildning på B-nivå, som leder till ackreditering.

Handledning; grupp och process

Rädda Barnens handledning för föräldrar i konflikt eller separation

Grundkurs i krishantering, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Socialt arbete med barn och familj, Socialhögskolan

Missbruksvård, Mälardalens högskola

Under ett flertal år har jag tjänstgjort som nämndeman i Göteborgs tingsrätt, avd. barn och ungdom, inriktning vårdnadstvist, samt ett flertal år av ideellt arbete på Jourhavande medmänniska, /stöd via telefon.

Jag startade min karriär som socionom med intresse för barns utveckling och välmående.Under min tid inom socialtjänsten i både Sverige och Danmark väcktes mitt intresse alltmer för psykopatologi. Därav kom jag att arbeta inom psykiatri i både Sverige och Danmark. På så sätt har jag också arbetat med de flesta diagnoser. Under resans gång kom jag i kontakt med ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) och kände mig direkt hemma med detta arbetssätt vilket passar mig som person. Trots att psykiatri ligger mig varmt om hjärtat fortfarande blev det efter ca. sex år i den verksamheten dax för mig att söka nya utmaningar då inom St:Lukas och nu 1,5 år senare hos Familjeterapeuterna Syd.

Jag tar emot enskilda och par för terapi.

Jag erbjuder terapi på engelsk och danska.

ISTDP 2015-2017 core trainer Patricia Coughlin.

fucidin ingen receptor

Omega-3 - Vi hører efterhånden hele tiden om fiskeolie og omega-3-6-9, og om hvor vigtige disse fedtstoffer er for kroppen. Når det kommer til forebygge og bekæmpe psoriasis, er det især omega-3 fedtsyre som vi er interesserede i.

For at gøre det mere indviklet, spillet forholdet mellem omega-3 og omega-6 også en rolle. Kort forklaret får vi alt for meget omega-6 i forhold til omega-3. Hvis man måler niveauerne i psoriasispatienternes hudlæsioner, finder man oftest alt for høje niveauer af omega-6. Det er et problem, fordi omega-3 er meget bedre til at bekæmpe inflammationer og betændelsestilstande i kroppen, som psoriasis udbrud egentlig er.

For at gøre det kort skal man altså forsøge at indtage mere omega-3, om det så er gennem fisk eller tabeletter med fiskeolie, er op til en selv.
Her kan man læse meget mere om forholdet mellem omega-3 og 6.

Færre kalorier og sundere kost - Sund og varieret kost, hænger ofte sammen med et fornuftigt og sundt BMI-tal, og det er en fordel når man lider af psoriasis.

Undersøgelser viser, at der forekommer forbedringer af patienters psoriasis, i takt med at de taber sig og reducerer deres BMI-tal (Body Mass Index). Det er blot en af utrolig mange fordele ved at være ikke at være overvægtig og være i god form. Det er dog altid nemmere sagt end gjort, og det kræver en stor indsats at lægge sine madvaner om. Men det bør opfattes som en vedvarende og sundere behandling af psoriasis, end symptombehandlinger med stærk medicin og cremer.

Ernæring er altså alfa og omega, når det kommer til bekæmpelsen af psoriasis. Derfor anbefaler vi bogen Psoriasis - Nej tak! Til alle som er seriøse omkring at tage kampen op mod sin psoriasis. Bogen er skrevet af ernæringsterapeut Marianne Fjordgård, og har fået flotte anmeldelser af både læger og patienter.

Det er vigtigt, at man ikke piller og kradser i sine psoriasissår, da det blot får området til at hæve endnu mere og øger helingstiden.

Der findes nogle produkter, som er lavet for at mindske den irritation og kløe, der ofte plager de psoriasisramte hudområder. Der er dog efterhånden så mange cremer og shampooer at vælge i mellem, at det kan være svært at finde et ordentligt produkt.

Man bør altid være opmærksom på indholdet i cremer, shampooer og andre produkter man har i sinde at påføre sin hud dagligt, men det er især vigtigt når man døjer med psoriasis.

 • Gå ikke på kompromis med kvaliteten.
 • Køb kun produkter som er dermatologisk testede.
 • Gå efter produkter med naturlige olier og ingredienser.
 • Undgå produkter som er fyldt med parabener og parfume.

Et anbefalelsesværdigt produkt, som virker kløelindrende og fugtgivende, er de naturlige Tea Tree Oil produkter fra det anderkendte brand Australian Bodycare.

Det er ikke en kur mod psoriasis, men i følge kundeudtalelser lader de til at virker mod den kløe og tørhed, som er forbundet med psoriasis.

Du får 90 dages tilfredshedsgaranti.

Psoriasis på hænderne påvirker livskvaliteten hos rigtig mange danskere. I denne artikel få gode råd til behandling af psoriasis på hænderne

Psoriasis på hænderne kan medføre revner, blærer og hævelser på huden. Psoriasis på hænderne kan være til stor gene og besvær i hverdagen. Psoriasis på hænderne påvirker livskvaliteten hos rigtig mange danskere, så du vil i denne artikel få gode råd til hvordan du bekæmper psoriasis på hænderne.

Du kan ikke få psoriasis på hænderne til at forsvinde for altid, men jeg tør love dig, at hvis du bruger de gode råd i denne artikel, så vil du have de bedste forudsætninger for at holde symptomerne på psoriasis på hænderne væk.

Psoriasis er mest tilbøjelig til at bryde ud på hænderne. Dette kaldes palmar-plantar psoriasis.

Psoriasis er en autoimmun hudlidelse der opstår når hudcellerne vokser unormalt, producerer tyk, rød, skællende og betændte pletter på huden. Plaque psoriasis er den mest almindelige form for psoriasis som påvirker cirka 165.000 danskere. De mest almindelige steder denne type psoriasis optræder vil være i hovedbunden, knæ og albuer.

Mange tror fejlagtigt at psoriasis er en kosmetisk hudlidelser, men psoriasis er en kronisk hudlidelse som kan udvikle sig til en alvorlig tilstand. Derfor skal du hele tiden være opmærksom på at forebygge symptomerne, hvis lider af psoriasis.

Psoriasis på hænderne påvirker cirka 30% af alle med plaque psoriasis.
Psoriasis på hænderne er ofte svært at bekæmpe og der er mange fysiske aspekter i hudlidelsen f.eks. smerte, ubehag, revner i huden, blødninger m.m.

En glad kunde hos Cetina Skincare

Vores hænder udgør kun 2% af kroppens samlede areal. Alligevel kan psoriasis på hænderne være enorm stor effekt på din livskvalitet – du kender det sikkert.

Smerterne kan påvirke hele din hverdag både i fritiden og på arbejdet.

Der findes rigtig mange former for behandling til psoriasis på hænderne, men ofte skal man igennem flere behandlinger og nogle gange på samme tid.

Medicin fra lægen er en mulighed i kampen mod psoriasis, men vi har rigtig mange kunder som ikke ønsker at benytte sig af lægens tilbud om medicinsk behandling af psoriasis.

Hudpleje med krokodilleolie er blevet populært og eftertragtet på rekordtid fordi der nu er et seriøst alternativ til medicinsk behandling af psoriasis.

Hudpleje med krokodilleolie er kendt for at være effektiv mod psoriasis. Du kan læse om Frejas søn på 4 år som havde svær psoriasis i sådan grad at det påvirkede hans nattesøvn og mange vågne timer.

Freja brugte krokodilleolien en enkelt nat hvor hendes søn kunne sove igennem en hel nat. Du kan se de overraskende før- og efterbilleder af resultaterne her.

Vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger på vores hudplejeprodukter med krokodilleolie. Krokodilleolie er hudpleje og ikke et lægemiddel. Vi kan derfor ikke garantere at du får de samme gode resultater som Freja.

Jeg har tidligere snakket med en kvinde som var så påvirket af psoriasis på hænderne, at hendes børn virkede tilbageholdende med at holde hende i hånden på grund af hendes psoriasis.

Og jeg har været i kontakt med en mand som fortalte mig, at han ikke længere havde fysisk kontakt med sin kone fordi han havde svær psoriasis på hænderne.

lav pris fucidin prospect

Psoriasis er en hudlidelse, der medfører røde pletter eller plamager med sølvgrå hudflager. Psoriasisgigt er en form for gigt, der udelukkende rammer mennesker, der har psoriasis – men langt fra alle rammes. I de fleste tilfælde udvikles psoriasis først og efterfølgende psoriasisgigt. I mere sjældne tilfælde udvikles ledgenerne inden hudgenerne.

Psoriasis og psoriasisgigt er begge kroniske sygdomme; dvs. de er permanente og kan ikke behandles. Psoriasisgigt tilhører desuden en gruppe af gigtsygdomme kaldet spondyloartropatier, som bl.a. kendetegnes ved, at de medfører inflammation af rygsøjlen.

I Danmark rammes ca. 2% af befolkningen af psoriasis – og heraf lider omkring 10-20% af psoriasisgigt. Hertil kommer, at der findes mange psoriasispatienter, der har milde og lejlighedsvise ledsmerter, der dog ikke defineres eller diagnosticeres som decideret psoriasisgigt.

Ledsmerter, stivhed og hævelser er primære symptomer. Disse symptomer kan ramme hvilken som helst del af kroppen og kan variere sværhedsgrad. Det gælder både for psoriasis og psoriasisgigt, at sygdommen kan opblusse og aftage (remission).

Der findes ingen behandling for psoriasisgigt, så fokus ligger på at kontrollere symptomerne og forhindre skade på leddene. Manglende behandling kan være invaliderende.

Både psoriasis og psoriasisgigt er kroniske sygdomme, der forværres med tiden. Man kan dog ved begge sygdomme have perioder hvor symptomerne forbedres og hvor de forværres. Perioderne hvor symptomerne forværres kaldes også remission.

De typiske symptomer på psoriasisgigt er:

 • Varme, ømme, hævede led
 • Nedsat eller begrænset bevægelighed og fleksibiltet
 • Stivhed i leddene som er særlig udtalt i morgen- og aftentimerne
 • Øjenbetændelse
 • Forandringer i neglen
 • Hævede fingre
 • Smerter i fødderne
 • Hælsmerter
 • Ondt i lænden

Psoriasisgigt kan desuden medføre inflammation i brusk, øjne, lunger og hovedpulsåren.

Psoriasisgigt kan ramme leddene i den ene side eller i begge sider af kroppen. Symptomerne på psoriasisgigt minder ofte om symptomerne på leddegigt; de medfører begge varme og hævede led, der gør ondt når man rører ved dem.

Selvom psoriaisgigt kan ramme alle kroppens led, er de led der hyppigst rammes:

 • Håndled
 • Fingerled
 • Knæleddene
 • Ankelleddene
 • Fodleddene

Psoriasisgigt forekommer når kroppens immunforsvar begynder at angribe væv og celler, der ellers sunde og raske. Denne unormale reaktion fra immunforsvaret forårsager inflammation i leddene samt en overproduktion af hudceller.

Det er ikke helt forstået af lægevidenskaben, hvorfor immunforsvaret vender sig mod det sunde væv, men det virker sandsynligt, at både genetiske og miljømæssige faktorer har indflydelse.

Forskerne undersøger i øjeblikket (2011) de såkaldte T-cellers (hvide blodlegemer de spiller en central rolle i immunforsvaret) inflydelse på psoriasis og psoriasisgigt. Man mener bl.a. at et fald i antallet af disse celler – som det f.eks. ses hos AIDS patienter – kan være medvirkende til udviklingen af psoriasisgigt.

Herudover er der de genetiske aspekter: Sygdommen rammer især mennesker, som har familiemedlemmer med psoriasis eller psoriasisgigt. Forskerne har desuden opdaget bestemte genetiske markører (f.eks. HLA-B27 genet), der synes at være forbundet med psoriasis.

Desuden ved man, at individer med bestemte vævstyper, har tendens til psoriasisgigt.

Fysiske faktorer eller faktorer i omgivelserne – såsom en viral eller bakteriel infektion – kan udløse psoriasisgigt hos mennesker, der har arveanlæg herfor. Forekomsten er i øvrigt lige hyppig hos mænd og kvinder.

Der findes adskillige faktorer, der kan øge risikoen for, at man udvikler psoriasisgigt – såsom:

 • Psoriasis
 • Genetik
 • Alder (psoriasisgigt forekommer oftest i alderen 30-50 år)

Sygdommen arthritis mutilans er den eneste deciederede komplikation af psoriasisgigt. Arthritis mutilans forekommer i omtrent 2% af alle tilfælde af psoriasisgigt og er derfor en sjælden sygdom. Ved arthritis mutilans nedbrydes knoglerne i hænderne og fingrene med tiden, hvilket medfører smerter, permanent deformitet og invaliditet.

Psoriasisgigt indebærer imidlertid ofte en gradvis nedbrydelse af brusk og knogler i sig selv, hvilket resulterer i, at nogle patienterne med tiden bliver afhængige af andre menneskers hjælpe for at klare dagligdagen.

Mennesker der har psoriasisgigt kan desuden have tendens til at udvikle andre gigtsygdomme såsom slidgigt og leddegigt.

Der findes ingen test, der kan diagnosticere psoriasisgigt – men nogle undersøgelser kan anvendes til at udelukke andre årsager til ledsmerter såsom leddegigt eller urinsyregigt. Følgende undersøgelser kan anvendes hertil:

 • Røntenundersøgelser
 • MR-scanninger (Magnetisk Resonans Scanning)
 • Reumafaktor (gigtfaktor – er til stede i blodet hos mennesker med psoriasis – men ikke hos mennesker med psoriasisgigt; denne kan derfor anvendes til at skelne mellem de to tilstande)
 • Udtagelse af ledvæske (synovialvæske – en såkaldt artrocentese hvor der analyseres for tilstedeværelse af urinsyrekrystaller, hvilket kan indikere urinsyregigt fremfor psoriasisgigt)

Diagnosen stilles altså på grundlag af:

 • Resultaterne af ovenstående undersøgelser
 • Tilstedeværelsen af psoriasis
 • Tilstedeværelsen af inflammationer der karakteristiske for psoriasisgigt

Der findes ingen behandling, der kan kurere psoriasisgigt. Dette betyder, at behandlingen går ud på at kontrollere inflammationen i de ramte led og mindske ledsmerter.

Symptomerne på psoriasisgigt kan holdes nede vha. følgende medicintyper:

 • NSAIDs (non-steroide antiinflammatoriske midler)
 • Binyrebarkhormon (kortikosteroider)
 • Methotrexat
 • Sulfasalazin
 • TNF-alfahæmmere

Følgende livsstilsråd og forholdsregler bør foretages for at mindske symptomerne på psoriasisgigt og for at øge det generelle velvære:

 • Beskyt dine led (undgå overbelastninger, skader osv.)
 • Oprethold en sund vægt
 • Få motion dagligt
 • Brug varme/kulde behandling på de ramte led (f.eks. en varmedunk eller is indviklet i et viskestykke)
 • Forbliv aktiv (medicin mod psoriasisgigt kan virke sløvende og sygdommen i sig selv kan være udmattende – men det er vigtigt at holde sig fysisk aktiv og psykisk positiv)

Desuden kan det hjælpe at tale med venner, familie eller kollegaer om sygdommen og søge støtte her. Nogle vælger også at gå i terapi, hvilket kan hjælpe til at håndtere sygdommen og den stress den medfører.

 • Mellem hver 5. og 10. psoriasispatient udvikler psoriasisgigt
 • Der går typisk flere år mellem den første forekomst af psoriasis og forekomsten af psoriasisgigt
 • Psoriasisgigt tilhører de såkaldte spondyloartropatier (en gruppe af gigtsygdomme)
 • Psoriasisgigt er beslægtet med en række gigtsygdomme såsom Crohns sygdom (morbus Crohn), colitis ulcerosa og morbus Bechterew
 • Psoriasisgigt-patienter kan udvikle inflammation af:
  • Alle kroppens led
  • Brusk
  • Øjne
  • Lunger
  • Hovedpulsåren

A new psoriasis breakthrough that has already helped over 17,542 psoriasis sufferers in New York and millions worldwide end their psoriasis is currently being attacked by large pharmaceutical companies.

This new breakthrough shared in this online video has helped psoriasis sufferers cure their psoriasis with no side effects and end the need for prescription dugs. Best of all this can all be accomplished with just a few items found in your local grocery store.