online billig serevent generic

hvor meget serevent coupon

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås, Örebro, Enköping och Stockholm. Hos oss kan du få kognitiv psykoterapi, systemisk psykoterapi, familjeterapi och utbildningsterapi.

Vi har vårdavtal med landstingen i Uppsala, Örebro och Dalarna för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare. Högkostnadsskydd gäller (frikort).

Vi kan också erbjuda psykoterapi till anhöriga och i vissa fall kan psykoterapi ske via privat sjukförsäkring, hemförsäkring och trygghetsrådet. Vi har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en samtalsbehandling, systematisk och målinriktad, i form av regelbundna samtal hos utbildad psykoterapeut. Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en slags garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt.

Du träffar mig, Helene Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, regelbundet. Vi arbetar tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig. Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv, för att vara tillfreds med ditt liv. Psykoterapin kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning är att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden. Psykoterapi kan bedrivas enskilt, i grupp eller med par och familjer.

Som leg. psykoterapeut arbetar jag med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete. Mitt synsätt präglas av kognitiv beteendeterapi/KBT (tanke - känsla - handling/ beteendemönster) och systemisk relationell psykoterapi (familjeterapi). Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Boka tid för psykoterapi

Psykoterapimottagning finns i Västerås, Örebro, Enköping och Stockholm. Boka tid före besök. Privatpersoner subventioneras för att kostnaden inte ska bli ett stort hinder för att söka hjälp. En session är 45 minuter. Psykoterapi är undantagen skatteplikt vilket innebär att moms inte kommer att debiteras. Kontakta oss för prisuppgift.

Vi har vårdavtal med landstingen Region Uppsala, Region Örebro län, Region Uppsala och Landstinget Dalarna för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare. Högkostnadsskydd gäller (frikort). Kontakta oss för mer information.

Psykoterapi hvad er Psykoterapi?
Psykoterapi er en behandlingsform som består af tilbagevendende samtaler hos en uddannet psykoterapeut. Et terapi forløb kan strække sig fra et par uger til flere år. Psykoterapi bygger på slags samarbejdskontrakt mellem terapeuten og klienten. Ikke alene er klientens livssituation omdrejningspunktet for terapien, formålet med psykoterapi er også at klienten selv løser sine problemer og udfordringer gennem selverkendelse.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet - som psykoanalyse - af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter.

De overordnede psykoterapeutiske retninger er de: psykoanalytiske, psykodynamiske, eksistentialistiske, humanistiske, systemiske, strukturelle, kognitive, og den adfærdsterapeutiske.

Dertil kommer de videre moderne forgreninger indenfor de psykoterapeutiske retninger: kropsterapien, oplevelsesorienteret terapi, den jungianske analyse, familieterapien. For ikke at nævne; drømmeanalysen, gestaltterapien, tegneterapien, hypnoterapien, åndedrætsterapien, fobitræningen, samlivsterapien, sexterapien, musikterapien, transaktionsanalysen.

Psykoterapi kan du benytte som individuel klient, til parterapi, til at deltage i gruppeterapi, eller til at gå i familieterapi hvor familiemedlemmer også kan deltage.

Psykoterapi kan hjælpe mange mennesker. Fx hvis du ønsker at hjælp til personlig udvikling, eller slet og ret til til at komme videre i dit liv. Man kan fx være i en krise (skilsmisse, en traumatisk krisesituation, sorg) og har brug for hjælp. Men også hvis man lider af angst, søvnløshed, fobier, tristhed, følelsen af isolation, psykosomatiske symptomer, spiseproblemer, følger efter incest m.m.

Det er også hvis der er problemer på dit arbejde eller hvis der er problemer i parforholdet - måske havner du tit i de selvsamme konflikter, eller problemer i dit sexliv eller problemer med opdragelsen af børnene.

Forudsætningen at terapi bliver et vellykket forløb er at det selvom det kan være smertefuldt, er parathedene tilat betro sine intime forhold til psykoterapeuten.

Psykoterapi er ikke en "lykkepille" og psykoterapi er ej heller evig lykke. Derimod kan psykoterapi hjælpe dig med at få en større bevidsthed om dig selv, dine reaktionsmønstre og dine måder til at være sammen med andre på. Du vil dermed blive bedre til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. Psykoterapi kan dermed hjælpe dig til en større tilfredshed med dig selv og dit liv.

Men du får intet forærende hos terapeuten. Indsatsen skal komme fra dig selv - og nogle gange kan det være hårdt arbejde at gå i terapi.

For dig der ikke har erfaring med psykoterapi er her en oversigt over de forskellige "psyko-begreber".

En psykoterapeut er en person, der bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Hvis psykoterapeuten er medlem af en Psykoterapeut Forening skulle der være garanti for at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.

En psykiater er en læge med specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). En psykiater kan ordinere medicin. Flere og flere psykiatere tager en psykoterapeutisk efteruddannelse.

En psykolog = en cand. psych. har en universitetsuddannelse i psykologi. Det er hovedsageligt en teoretisk uddannelse, der ikke inkluderer uddannelse som psykoterapeut. Mange, men ikke alle, psykologer efteruddanner sig i psykoterapi.

En psykoanalytiker er en psykoterapeut, der efter sin psykoterapeutuddannelse praktiserer en bestemt form for psykoterapi, nemlig psykoanalyse. Psykoanalytikere kan som andre psykoterapeuter have forskellige grunduddannelser.

Psykoterapi har lige siden 30'erne været udøvet af flere forskellige faggrupper.

I det offentlige, dvs. på behandlingssteder eller hospitaler, hvor man tilbyder psykoterapeutisk behandling, arbejdes der som regel tværfagligt, dvs. læger, psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker er trænet i psykoterapi.

Det samme er tilfældet i privat praksis, men her er viften af grunduddannelser bredere.

Alle kan i princippet kalde sig Psykoterapeut, da der i Danmark desværre ikke er regulering af psykoterapeuter. Derfor kan hvem som helst for så vidt kalde sig psykoterapeut. Det betyder, at personer helt uden eller med en utilstrækkelig psykoterapeutisk uddannelse kan nedsætte sig som psykoterapeut.

Vil du sikre dig at du vælger en psykoterapeut der har opnået medlemskab af en Psykoterapeut Forening, kan du spørge psykoterapeuten om det eller ved at se at vedkommende skriver at han/hun er medlem af en Psykoterapeut Forening.

Der er ingen faste normer for uddannelsen som psykoterapeut.

En Psykoterapeut Forening opstiller altid kriterier, der skal være opfyldt for at blive medlem. Det kunnne fx være følgende:

Alle foreningens medlemmer skal have en grunduddannelse, der er relevant for en psykoterapeut, dvs. at den skal have en "mellemmenneskelig" karakter, fx. fra social- og sundhedsområdet. Det vil typisk sige læge, socialrådgiver, ergoterapeut eller fysioterapeut, psykolog eller sygeplejerske. En uddannelse som præst eller indenfor uddannelsesområdet kan også være relevant. Grunduddannelsen skal være mindst 3-årig.

Derudover skal alle medlemmer have en psykoterapeutisk efteruddannelse, som indeholder både teori, egenterapi og supervision. Den psykoterapeutiske efteruddannelse skal være mindst 4-årig.

Endelig skal man i nogle tilfælde have flere års praktisk erfaring som psykoterapeut bag sig, før man kan blive ordinært medlem af en Psykoterapeut Forening.

Der findes i Danmark en del forskellige private uddannelsesinstitutioner og -grupper.

Der eksisterer endnu ikke officielle kvalitetskrav til eller autorisation af uddannelsessteder, men ifølge nogle Psykoterapeut Foreninger bør lederne og de vigtigste lærerkræfter selv have psykoterapeutisk uddannelse, der mindst svarer til kriterierne for deres medlemskab af en Psykoterapeut Forening. Desuden bør det være et krav til uddannelsesstederne, at de både inden begyndelsen af en længerevarende terapeutuddannelse, undervejs og ved afslutningen vurderer individuelt om den studerende er egnet som psykoterapeut.

kan jeg faa serevent generic name

Känn dig fri att höra av dig om du har några frågor eller om du är intresserad av att gå i terapi hos en psykolog i Uppsala.

Jag har min grundutbildning i kognitiv beteendeterapi och har utbildning i flera olika psykoterapinriktningar i min specialistutbildning. Det innebär att jag kan använda olika ansatser beroende vilka problem och färdigheter patienten behöver hjälp med. Vilken ansats som väljs sker alltid i samråd med patienten. Även om mina patienter ofta uttrycker att de faktiskt inte bryr sig så särskilt mycket om vad det är för teorier som ligger bakom, utan mer bryr sig om ifall om det känns bra och fungerar, vill jag ändå lite kort redogöra för de olika psykoterapiformerna. (Beskrivningarna är hämtade ifrån http://www.samradsforum.se och http://www.sapu.se.)

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiva och beteendeinriktade terapier är ett paraplybegrepp för behandlingsmodeller som har gemensamt att de i teori och praktik integrerar inlärningspsykologi med kognitiv psykologi/teori och dess analys- och behandlingsmetoder. I vardagstal brukar man för enkelhetens skull använda begreppet kognitiv beteendeterapi (KBT) för samtliga modeller under paraplyet. Underliggande antaganden är att olika svårigheter i livet i stor utsträckning har sitt ursprung i (eller vidmakthålls och förvärras av) inlärningspsykologiska och kognitiva processer. De olika KBT-strategierna syftar till att vara ett medel för patienten att undersöka och bearbeta dessa processer, d.v.s. de sätt individen ser på sig själv och sin omgivning (kognitioner) samt de sätt på vilket individen interagerar med omgivningen (beteenden).

Psykodynamisk psykoterapi
En viktig del av boten i en psykodynamisk psykoterapi är att de problematiska livsmönster individen bär med sig synliggörs i relationen till psykoterapeuten. Genom att psykoterapeuten när detta sker hjälper patienten att bli medveten om det blir det möjligt för patienten att nå en känslomässigt grundad förståelse vilket underlättar förändring. Genom att psykoterapeuten på ett empatiskt sätt lyssnar och inte avvisar eller värderar, kan patienten få en ny känslomässig erfarenhet av att kunna bli accepterad som den han eller hon är. En sådan erfarenhet kan i sig bidra till att patienten förändras. I arbetet med att hjälpa patienten att utforska sina känslor, behov, motiv och relationer kommer en psykodynamisk psykoterapi att delvis handla om att förstå individens livshistoria. Huvuddelen av tiden ägnas dock åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens liv

Relationell psykoterapi
Namnet relationell psykoterapi syftar på relationers betydelse i två avseenden. För det första syftar ordet relationell på en människosyn och utvecklingspsykologi som utgår från att människans medfödda behov av relationer har avgörande betydelse för psykisk utveckling och välbefinnande. För det andra syftar relationell på terapisituationen där stor vikt läggs vid patient-terapeutrelationen och hur denna kan användas för att främja patientens utveckling.

Affektfokuserad psykoterapi
Fastän affekt anses som en viktig förändrande faktor i psykoterapi av nästan alla teoretiska riktningar, och även ses som en gemensam kurativ faktor i vissa studier, så har forskning om affekternas roll i psykoterapi hittills varit ytterst begränsad. Diener et al. (2007) finner i en forskningsöversikt, att ett affektfokuserat arbetssätt i psykodynamisk terapi ökar patienternas emotionella medvetenhet, fördjupar patientens affektiva erfarenhet i sessionen, och bidrar till att skapa emotionella uttryck. Dessa allmänna affektfokuserade tekniker hade ett tydligt samband med positivt utfall i psykodynamisk psykoterapi.

Detsamma gällde när terapeuterna fokuserade sina interventioner mot att öka medvetenheten om sina affekter hos patienten. Det är svårt att klart avgränsa vad som är just affektfokuserade metoder då alla psykoterapeutiska metoder direkt eller indirekt påverkar patientens känsloliv. Det finns dock ett antal psykoterapeutiska approacher som uppfyller vissa kriterier om teori, metod och forskning. (Havnesköld, 2010)

1. I sin teori uttalat baserar sig på moderna teorier om affekt.
2. I sin metod beskriver replikerbara riktlinjer och systematiskt arbete med affekter som centralt tema.
3. I sin forskning visat på effektivitet i RCT-studier.

Bland de approacher som lever upp till samtliga dessa tre kriterier kan nämnas: Affektfobi Terapi (McCullogh & Magill, 2008), olika varianter av Psykodynamiska korttidsterapier (STDP) baserade på Davanloos metod (Abass et al. 2006) Emotion Focused Therapy (Elliott et al. 2004) Mentaliserings-baserad terapi (Bateman & Fonagy, 2006) Schemafokuserad terapi (Young et al.,2003) och CompassionFocused Therapy (Gilbert, 2005) Gemensamt för dessa metoder är hypotesen att undvikande av hotfull emotionell upplevelse upprätthåller klientens symptom och att exponering av emotioner vid trygg anknytning (positiv allians) är en nyckelfaktor i behandlingen.

Leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, specialitet psykiatri, avtal med Region Skåne PDT. Läs mer.

Jag är van att arbeta i både kortare och längre terapier beroende på problematik och behov. Det kan vara en livskris, utmattningssyndrom, mobbing, sorg, ätstörningsproblematik, posttraumatisk stress utifrån tidiga upplevelser med t ex övergrepp, övergivenhet, förälder med
psykisk sjukdom eller alkoholproblem mm, samt psykossjukdom. Med andra ord: Du kommer till mig med något som påverkar dig i ditt dagliga liv och vårt mål ska vara att du ska kunna säga att så var det en gång men det påverkar mig inte längre i mitt dagliga liv.

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi (UHÄ), specialist i klinisk psykologi. Läs mer.

Välkommen att läsa om mig och min verksamhet på www.annicahjertqvist.se
Kontakta mig gärna via mail annica@annicahjertqvist.se och mobil 0761-735 083

Socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare, handledare UHÄ. Läs mer.

Med fokus på relationer och samspel

Jag erbjuder psykoterapi för enskilda, par och familjer samt handledning individuellt eller i grupp. Jag har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi, framförallt från mina många år som familjerådgivare och parterapeut. Sedan flera år handleder jag personalgrupper inom ett flertal verksamhetsområden i kommuner och landsting. Jag har avtal med kommunförbundet Skåne avseende handledning.

För mer information om mig och min verksamhet se www.presam.se

Välkommen att kontakta mig på mail: birgitta.presam@gmail.com
eller tel 070-2200910

Leg sjukgymnast, leg fysioterapeut, auktoriserad Feldenkraispedagog. Avtal med Region Skåne. Läs mer.

Vill du ha hjälp med stress, smärta, spänningar, sömnsvårigheter, yrsel, oro, ångest och personlig utveckling? Då är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag förespråkar en helhetssyn på människan där kopplingen mellan kropp och själ utgör en självklar grund i behandlingen. Behandlingen ger dig redskap som hjälper dig att bli mer medveten om både dina tankar, känslor och din kropp. Jag ger både individuella behandlingar och har även utvecklat en gruppbehandling för dig som har problem med olika stressutlösta symptom. Tillsamman lägger vi grunden för hur du ska kunna minska dina symptom, skapa bättre balans i ditt liv och finna ett mer avspänt sätt att leva. Högkostnadskort och frikort gäller. Remiss behövs ej.

Du kan läsa mer om mina behandlingsmetoder på min hemsida www.evamoberg.com där du också finner mina kontaktuppgifter.

Du kan också klicka in på min blogg: https://www.evamoberg.com/blogg

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi. Avtal med Region Skåne PDT, KBT Läs mer.

Jag är leg psykolog/ leg psykoterapeut med en vidareutbildning i klinisk hypnos. Jag har även en mångårig erfarenhet av meditation och mindfulnessträning. Min yrkeserfarenhet är bred och jag har arbetat inom öppen- och slutenvårdspsykiatrin, inom företagshälsovård, samt inom primärvård. Sedan några år tillbaka är jag privatpraktiserande och arbetar huvudsakligen med individuell psykoterapi.

Mitt psykoterapeutiska arbete är integrativt, främst format av psykodynamisk och existentiell psykoterapitradition, men även utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Det väsentliga för mig är att möta dig som en hel människa, där både nutid och dåtid är viktiga dimensioner för att kunna känna meningsfulla sammanhang och för att uppnå en fördjupad förståelse av dig själv och din omvärld.

Välkommen att kontakta mig via mail: evaquilisch@expirapsykoterapi.se
eller telefon: 0704 573985

Socionom och leg. psykoterapeut. Avtal med Region Skåne, PDT och IPT. Läs mer.

Jag är leg. psykoterapeut med relationell- och interpersonell inriktning. Auktoriserad socionom. Specialist på korttidspsykoterapi och depressionsbehandling med lång erfarenhet av allmänpsykiatriskt mottagningsarbete.

Vi känner inte oss själva om vi inte förstår hur vi påverkar andra. Det relationella perspektivet på psykodynamisk psykoterapi (PDT) innebär bl.a. en ändrad syn på terapeutens delaktighet i samspelet med patienten. Det unika som uppstår mellan just den här patienten (du) och just den här terapeuten (jag), står i fokus för gemensamt utforskande.

När jag arbetar med IPT är jag framförallt fokuserad på hur relationerna utanför terapirummet påverkar dig och vi arbetar tillsammans för att lösa dina problem genom ett bättre interpersonellt fungerande.
Jag handleder PDT och IPT, samt undervisar om psykoterapi.

Läs gärna mer om min verksamhet på: www.erikfagerberg.se

Välkommen att kontakta mig via mail: psykoterapi@erikfagerberg.se
eller telefon: 072-904 62 30

generisk serevent

Undersøgelserne viser hermed, at patienter der skærer ned på eller helt undgår at indtage alkohol skaber en mere positiv effekt mod sygdommen. Der forskes stadig meget i dette område så vi i fremtiden også kan helt konkret specificere, hvor stor en mængde alkohol indtagelse har denne effekt på psoriasis.

Animalsk fedt
Der har været meget diskussion mellem læger, vedrørende om der er en målbar positiv effekt for psoriasis patienter ved at nedsætte indtagelsen af animalsk fedt.** Det er på nuværende tidspunk stadig uklart samt dokumenteret, hvorvidt det har nogen form for betydning for patienterne. Med forsigtighed kan der konkluderes, da psoriasis patienter i forvejen har en større risiko for at udvikle diabetes, hjertekarsygdomme samt åreforkalkning, burde indtagelsen af animalsk fedt holdes nede.

**Animalsk fedt også kaldet mættet fedt, forekommer i diverse kødprodukter.

Vegetabilsk fedt og fiskeolie
Ved flere forskellige studier er der bliver undersøgt hvorvidt omega 3 og 6 har en gavnlig effekt på psoriasis og hvordan disse to essentielle fedtstoffer påvirker kroppen.

Omega 6 indgår i store dele af vores normale kost. Her er der påvist en høj koncentration af omega 6 i hudlæsioner hos psoriasispatienter. Disse er med til at danne inflammatorisk tilstand i kroppen, hvis forholdet mellem omega 6 og 3 er for store. Studierne viser konkret at et øget indtagelse af omega 3 kan bidrage til at mindske betændelsestilstanden i huden.

Ved at tilsætte fiskeolie (omega 3) til kosten, kan man forbedre sin psoriasis. Omega 3 har den virkning på kroppen at den genopbygger cellemembranerne samt forsinker celledelingen, som er hovedsynderen ved psoriasis. På nuværende tidspunkt er der ingen dokumentation om hvor store mænger der skal til af omega 3, for at det have et klart positivt virkning hos alle.

Det er derfor utrolig vigtig at indtage fisk og fiskeoliekapsler. Et forhøjet omega 3 indtagelse skaber en bedre balance i kroppen mellem omega 3 og omega 6 og derved også en mere positiv effekt og synlige resultater. Omega 6 findes i blandt andet nødder, brød, dåsetun, vegetabilske olier som raps, majs, solsikkeolie samt meget mere. Vores levemåde gør at vi har overflod af omega 6, der et derfor utrolig vigtigt med fisk og fiskeolie kapsler, det er kun derfor at vi nævner det igen at det er særdeles vigtig med øget indtagelse af omega 3 i form af fisk eller fiskeolie på kapsler.

Kalorielet diet og vægttab
Undersøgelserne viser, ved vægttab og derved reducering af ens BMI, ses der tydelig positive resultater i forhold til forbedring af sygdommen. Studiet viser ydermere, at en kalorielet diet, kan resultere i et faldt helt op til 45% af celledelingen i kroppen efter fire uger. Hvad mere spektakulært er at indtagelsen af omega 6 falder ved det lavere indtag, og derved skabes et mere balanceret forhold mellem omega 3 og omega 6. Konklusionen og det endelig resultat peger på, en lavere betændelsestilstand i kroppen som i helhed forbedre psoriasis.

Gluten fri kost
Det er kendt, at gluten fri mad, kan forbedre hudlæsioner. Psoriasis patienter der især har en form for gluten allergi, vil have gang at undlade fødevare indeholdende gluten. Flere studier har vist at gluten har en vis negativ effekt på kroppen. Større mænger indtagelse af gluten kan resultere i fordøjelsesbesvær, træthed, eksem, hyperaktivitet samt mange andre besværlige symptomer. Indtagelsen af gluten stresser kroppen og derved hudens celler end nødvendigt og især psoriasis patienter der i forvejen har stressede celler vil kunne mærke den negative effekt. Glutenfri diet skaber en bedre balance i kroppen og derved vil ens stress niveau i kroppen også falde og resulterer i en sænket celledeling. Gluten finde i blandt andet kornsorter som hvede, byg og rug.

D-vitaminer
D-vitaminer har en betydelig del i modningen af celler samt deling af samme. Tidligere studier viser at solens stråler har en positiv effekt og derved er med til at forbedre psoriasis patienternes tilstand.

Ved nyere undersøgelser af dette, er konklusionen den: ”Tilskud af vitamin D3 kan have en markant forbedring af nogle psoriasis ramte.” En mere dybdegående analyse af dette er dog krævet, for at fastslå hvorvidt vitamin D3 gør en større forskel, da undersøgelsen viste forskellige resultater der ikke kan fastslås med 100% sikkerhed.

Fremtidens psoriasis kost
En varieret og sund kost er altid det vi skal stræbe efter, desværre er det ikke altid lige så nemt. Kosten har en vigtig rolle på vores krops sundhed, det er derfor utrolig vigtigt at vi tænker os om, hvad det endelig vi sidder og spiser. En længerevarende diskussion har stået på om en forkert kost kan være mulig årsag til udvikling af lidelsen. Her er lægerne splittet og intet kan på nuværende tidspunkt dokumenteres. Om du har psoriasis eller ej så er det en god ide at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om den kost vi skal indtage i hvilke mængder.

Psoriasis er en forfærdelig autoimmun sygdom man på nuværende tidspunkt ikke kan helbrede. Det er derfor utrolig vigtig at skabe sig et overblik og danne en psoriasis kost man er villig og viljestærk til at følge. Du vil ikke kun få en mere sund livsstil men også dæmpe udbruddene på psoriasis.

Psoriasis can be worrying, especially when you see your child struggle with itching or discomfort.

For most kids, psoriasis is limited to just a few patches that usually respond well to treatment. More serious cases might need more aggressive treatment. But the good news is that there are many options. If one treatment doesn't work, another probably will.

Psoriasis (suh-RYE-uh-sus) is a non-contagious disease that causes skin cells to build up on the surface of the skin, forming itchy red raised areas (plaques) and thick scales. It can appear anywhere on the body but is most commonly found on the scalp, knees, elbows, and torso.

Psoriasis is a long-lasting (chronic) condition that can get better or worse, seemingly at random. It may go away completely before suddenly reappearing.

For many kids, psoriasis is just a minor inconvenience; for others, though, it can be quite serious. Psoriasis can lead kids to feel self-conscious about their appearance. Sometimes that affects their emotions, and some kids may develop low self-esteem and even depression as a result.

Right now, there's no cure for psoriasis, but a number of good options are available to treat the symptoms. Lifestyle changes, such as maintaining a healthy diet and weight, also can help ease the symptoms.

Doctors aren't sure why people get psoriasis, but they do know how the disease works. White blood cells known as T lymphocytes or T cells are part of the immune system. They travel through the bloodstream fighting off bacteria, viruses, and other things that cause illnesses. When someone has psoriasis, however, T cells attack healthy skin as if they were trying to fight an infection or heal a wound.

Skin cells, which are made deep in the skin, normally take about a month to rise to the surface, where they die and are sloughed off. When psoriasis triggers T cells to attack healthy skin, the immune system responds by sending more blood to the area and making more skin cells and more white blood cells. This forces skin cells to rise to the surface in a few days instead of a month. The dead skin and white blood cells can't be shed quickly enough, and they build up on the surface of the skin as thick, red patches. As the skin cells die, they form silvery scales that eventually flake off.

Psoriasis isn't contagious. Some people inherit the genes that make them susceptible to having it. Many with psoriasis have an immediate family member who also has the disease.

Risk factors that can increase the chances of psoriasis outbreaks include:

 • Infections.Strep throat, colds, and other infectious diseases trigger the body's immune system to respond, making a psoriasis outbreak more likely.
 • Obesity. The plaques that are produced by many kinds of psoriasis often develop in folds of skin.
 • Certain medicines. Lithium, beta-blockers for high blood pressure, and drugs used to prevent malaria have been shown to increase the risk of psoriasis.
 • Stress. High stress levels can have an effect on the body's immune system and can make psoriasis symptoms worse.
 • Skin irritations. Cuts, scratches, sunburns, rashes, and other irritations that affect the skin can make a psoriasis outbreak more likely.
 • Cold weather. In the winter, kids generally spend more time indoors and get less sun. A moderate amount of direct sunlight can help to improve psoriasis.

People with psoriasis will most likely have one or more of these symptoms:

 • raised red patches of skin that can have silvery scales on them
 • dry, cracked skin that may bleed at times
 • itching, soreness, or a burning sensation in the affected area
 • thick, pitted fingernails

There are many different types of psoriasis that all have their own symptoms. Common types include:

 • Plaque psoriasis. By far the most common type of psoriasis, this causes dry red patches (plaques) and silvery scales. Plaques can appear anywhere on the skin but most often are on the knees, elbows, lower back, and scalp. They can be itchy and painful and may crack and bleed.
 • Guttate psoriasis. This most often affects people younger than 30 and often shows up after an illness, especially strep throat. It causes small red spots, usually on the trunk, arms, and legs. Spots also can appear on the face, scalp, and ears or where someone had plaque psoriasis.
 • Pustular psoriasis. This type of psoriasis causes the skin to become red, swollen, and covered with pus-filled bumps. Usually, this is on the soles of the feet or the palms and fingertips. Sometimes, though, it covers large areas of the body. This is known as generalized pustular psoriasis, and can sometimes be accompanied by fever, chills, severe itching, and fatigue.
 • Inverse psoriasis. This causes smooth, raw-looking patches of red skin that feel sore. The patches develop in places where skin is touching skin, such as the armpits, buttocks, upper eyelids, groin and genitals, or under a woman's breasts.
 • Erythrodermic psoriasis. This type of psoriasis is rare. It can cause a bright red rash that covers the entire body, making the skin look as if it has been burned. It's often accompanied by intense itching and pain, a fast heartbeat, and an inability to maintain a proper body temperature.

Usually, diagnosis of psoriasis is fairly straightforward. The doctor will physically examine your child's skin, scalp, and nails and ask you and your child some questions. The doctor may ask if anyone in your family has psoriasis and if your child recently had an illness or started a new medication.

On rare occasions, the doctor may remove a skin sample (do a biopsy) to examine it more closely. A biopsy can tell the doctor whether it's psoriasis or another condition with similar symptoms.

There are lots of ways to treat psoriasis, and different things work for different people. Be sure to talk with a doctor to figure out what treatments work best for your child.

Psoriasis treatments fall into three categories:

 1. Topical treatments are creams, lotions, and ointments applied directly to the skin. These include moisturizers, prescription corticosteroids and vitamin D creams, and shampoos made with salicylic acid or coal tar. Topical treatments can effectively treat many types of mild to moderate psoriasis, but can be a little messy.
 2. Light therapy(phototherapy) involves using natural or artificial ultraviolet (UV) light to treat the psoriasis symptoms. A doctor may recommend brief daily exposure to the sun, but too much sunlight can make psoriasis worse. More aggressive forms of light therapy include using controlled doses of UV light on the affected skin, laser therapy, and therapies that combine UV light with medicines and topical treatments.
 3. Oral or injected medications are used to treat severe psoriasis or psoriasis that resists other treatments. They include pills, shots, and medicines given intravenously (through an IV into a vein). Some of these can have serious side effects and might be prescribed for short periods of time only.

A doctor might try one therapy and then switch to another, or recommend a combination of therapies. It's not always easy to find a therapy that works, and sometimes what works for a time will stop being effective. It's important to work closely with the doctor to stay on top of your child's treatment.

Besides following your doctor's advice, you can help your child by making healthy lifestyle choices:

 • Serve healthy foods. Eating a lot of fruits and vegetables can help fend off diseases that might trigger psoriasis.
 • Help your child stay at a healthy weight. This decreases the risk of inverse psoriasis.
 • Remind your child to keep skin clean and well moisturized. Bathing daily with bath salts or oils and then applying moisturizer can help ease the symptoms of psoriasis.
 • Spend time outdoors. Limited amounts of natural light can help with psoriasis.
 • Give your child emotional support. Many kids who have emotional problems due to their psoriasis can benefit from talking with a therapist or joining a support group of people who understand the challenges of dealing with psoriasis.

Most psoriasis will respond well to treatment, but it's important to stay on top of it. If your child should apply an ointment twice a day, remind him or her to do so; if a little more sun is recommended, join your child for a daily walk. Your efforts, and your child's, will help control psoriasis symptoms.